Tillstånd och godkännanden
 

Tillstånd och godkännaden

I Finland är Trafi typgodkännandemyndighet för fordons- och komponenttyper. Med typgodkännande avses ett internationellt eller nationellt godkänt förfarande där en godkännandemyndighet certifierar att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de tekniska kraven. På enskilt importerade nya bilar eller släpvagnar vilka inte har godkänts som färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon enligt ramdirektivet tillämpas enskilt godkännande.

I denna del hittar du också de anmälda tekniska tjänster och godkända sakkunniga som behövs vid ansökan om typgodkännande eller enskilt godkännande av fordon.

En stor del av de tillåtna ändringarna på fordon kan godkännas vid en ändringsbesiktning, men en del ändringar kräver dispens av Trafi.

Besiktningsverksamhet kräver koncession. Trafi beviljar koncession för fordonsbesiktning, övervakar besiktningsverksamheten samt behandlar rättelseyrkanden som gäller besiktningsbeslut. Trafi bedriver inte själv besiktningsverksamhet.

Med marknadskontroll avses myndigheternas tillsyn på Europeiska unionens inre marknad över produkters och tjänsters överensstämmelse med lagstiftning. Marknadskontroll utövas i efterhand; det är en övervakning som sker på marknaden och som grundar sig på riskbedömning. En form av marknadskontroll som Trafi utför är att följa upp återkallningar.

Man kan ansöka om specialskylt för fordon. Om fordonets bakre registerskylt t.ex. döljs av en cykelställning, kan man hos Trafi ansöka om en extra skylt.

Körrätt beviljas av polisen, men man kan hos Trafi ansöka om dispens från ålders- eller hälsokrav.

 

 
 
Sidan uppdaterad 10.06.2015