Körtillstånd för taxiförare
 

Körtillstånd för taxiförare

För att köra taxi behöver du ett körtillstånd för taxiförare.

Ansökan om körtillstånd tas emot av Ajovarmas serviceställe. Boka tid på förhand. Ajovarma ger även kunder råd och kontrollerar bilagor och huruvida villkoren för ansökan uppfylls.
Beslut om körtillstånd fattas av Trafi. Körtillstånd för taxiförare beviljas för fem år. Om du har fyllt 68 år beviljas tillståndet för två år.

 

Förutsättningar för beviljande av körtillstånd

Du kan beviljas ett körtillstånd för taxiförare om du

 • har haft giltig körrätt för kategori B i minst ett år ELLER ett motsvarande giltigt körkort som beviljats i en annan EU- eller EES-stat
 • inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud
 • uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2
 • med godkänt resultat har avlagt provet för taxiförare

 

Prov för taxiförare

Provet för taxiförare består av ett teoriprov och ett prov i lokalkännedom, vilka kan avläggas antingen som separata prov eller vid samma provtillfälle. Provet ordnas av Trafis serviceproducent Ajovarma Oy. Boka tid för provet hos Ajovarma här.

 • Teoriprov

Teoriprovet består av 30 flervalsfrågor och det tar högst 45 minuter. Det finns endast ett helt rätt svarsalternativ för varje fråga. Mer information om provets innehåll finns i Trafis föreskrift om prov för taxiförare.

 • Prov i lokalkännedom

Provet består av totalt 50 frågor och det tar högst 45 minuter.

I fråga om kommunen och den närmaste omgivning i det huvudsakliga verksamhetsdistriktet innehåller provet frågor eller uppgifter om:

 • huvudleder och körriktningar på dem i gatu- och vägnätet,
 • främsta offentliga förvaltnings- och serviceinrättningar och var de ligger,
  • statliga och kommunala ämbetsverk och offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar samt idrotts-, rekreations- och fritidsanläggningar.
 • andra kända besöksmål och var de ligger.
  • kultur- och rekreationsinrättningar, restaurang- och inkvarteringsföretag, sevärdheter och motsvarande viktiga besöksmål.

 

Hinder för att beviljas körtillstånd för taxiförare

När Trafi fattar sitt beslut granskas uppgifter om sökanden i straffregistret och bötesregistret för de senaste fem åren. Villkorliga eller ovillkorliga fängelsedomar en person har fått står antecknade i straffregistret. I bötesregistret antecknas uppgifter om böter.

Körtillstånd för taxiförare kan inte beviljas om:

 1. personen enligt uppgifter ur straffregistret eller bötesregistret har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten (SL 23:2), rattfylleri (SL 23:3), grovt rattfylleri (SL 23:4) eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet (SL 23:10)
 2. personen enligt uppgifter ur straffregistret har gjort sig skyldig till en sedlighetssårande handling, sexualbrott, brott mot liv eller hälsa, brott mot friheten, egendomsbrott, rån, häleri eller penningtvätt eller narkotikabrott
 3. personen enligt uppgifter ur bötesregistret har gjort sig skyldig till de brott som anges ovan i punkt 2 och gärningen visar att hen är uppenbart olämplig som taxiförare.
 4. personen utomlands har gjort sig skyldig till brott som motsvarar de brott som anges i punkterna 1–2 och gärningen har antecknats i straffregistret eller bötesregistret.

 

Ansökan om körtillstånd

Ansökan om körtillstånd för taxiförare görs hos Ajovarma. Till ansökan ska fogas

 • ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarutlåtande om uppfyllande av hälsokraven för taxiförares. 
 • en sökande som har fyllt 68 år ska lämna in ett utvidgat läkarutlåtande som beaktar faktorer som hänför sig till åldrandet 
 • fotografi (Om du har ett giltigt pass eller identitetskort behövs inga nya passfoton. Bilderna finns redan i Trafis system. Nya foton behövs inte heller om du har lämnat in foton för körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare år 2013 eller senare.)

Om du har ett körkort som beviljats i en annan EU- eller EES-stat men ingen finländsk körrätt, ska körkortet uppvisas i samband med ansökan om körtillstånd.

 

Körtillstånd för taxiförare skickas hem per post

Körtillstånd för taxiförare skickas hem till sökanden per post inom cirka två veckor efter att tillståndet beviljats. Körtillståndet postas inte om sökanden har körförbud eller temporärt körförbud eller om körtillståndet har återkallats.

 

Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare

När giltighetstiden för ett körtillstånd för taxiförare löper ut ska ett nytt tillstånd sökas. Förutsättningarna för att få ett förlängt tillstånd är i huvudsak de samma som när det första körtillståndet beviljas. Samma bilagor behövs för ansökan. Däremot behöver sökanden inte avlägga provet för taxiförare pånytt och inget läkarutlåtande lämnas in om sökanden är under 45 år. Även ett förlängt tillstånd beviljas för fem eller två år.

 

Duplettexemplar av körtillstånd för taxiförare

Du kan beställa ett nytt körtillstånd för taxiförare istället för ett tillståndskort som förkommit, förstörts, gått sönder eller stulits. Det ersättande tillståndet beviljas för den tid som är kvar av det ursprungliga tillståndet. Beställ ett nytt tillståndskort från Ajovarma.

 

Återkallande av körtillstånd för taxiförare

Polisen kan återkalla ett körtillstånd för taxiförare för viss tid, temporärt eller tills vidare om tillståndshavaren inte uppfyller hälsokraven eller har gjort sig skyldig till något brott som är ett hinder för att beviljas körtillstånd.

Rådgivning och ansökningar

Trafis serviceproducent Ajovarma

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 30.07.2018