Tjänsten Mitt fordon
 

Tjänsten Mitt fordon

Elektronisk registrering av fordon

Från 16.11.2015 har det varit möjligt att i Trafis elektroniska tjänst anmäla när ett fordon byter ägare, om man har tecknat en försäkring för fordonet på förhand. I försäkringsbolagens webbtjänster kan dessutom ägarbytet göras samtidigt som en försäkring tecknas för fordonet. Man kan fråga om tjänsten finns att tillgå hos det egna försäkringsbolaget.

Trots den elektroniska registreringen går det fortfarande att få personlig betjäning. Man kan också sköta registreringen på sedvanligt sätt i ett försäkringsbolag som gör registreringar, på ett besiktningsställe eller på något annat ställe som fungerar som registreringspartner till Trafi. Också allt fler bilaffärer kan i fortsättningen sköta registreringen i samband med försäkring av fordon.

Ett elektroniskt certifikat ersätter registreringsbevisets anmälningsdel

Tack vare fordonets elektroniska certifikat, det vill säga den säkerhetskod som ersätter registreringsbeviset, behöver man inte längre visa upp några dokument vid registreringen av ägarbyte. I praktiken ansöker försäljaren elektroniskt av Trafi om ett certifikat för fordonet och överlåter certifikatet till köparen. Därefter registrerar köparen fordonet i den elektroniska tjänsten med hjälp av certifikatet.

Ett certifikat är en säkerhetskod med sex tecken. Endast en person som är införd i registret som fordonets ägare får certifikatet. Vid registreringen anses ett certifikat vara en tillräcklig utredning över äganderätten. Certifikatet finns att få och kan användas dygnet runt varje dag i Trafis e-tjänster. Certifikatet gäller i 14 dygn.

 

Kontrollera uppgifterna om ditt fordon

I Trafis e-tjänster kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om ditt fordon som har sparats i det fordonstrafikregister som Trafi upprätthåller. För att ta del av uppgifterna måste du vara införd i registret som ägare eller innehavare av fordonet. Gå till tjänsten här.

 

Kontrollera fordonsskatteuppgifterna för din bil

Fordonsskatt ska betalas för person- och skåpbilar samt bussar och lastbilar som är införda i fordonstrafikregistret. Skattskyldig är antingen fordonets ägare eller innehavare, som är införd i registret. I Trafis e-tjänster kan du avgiftsfritt kontrollera fordonsskatteuppgifter för din bil som förfallit eller som förfaller snart. Du behöver bilens registreringsnummer för kontrollen. Gå till tjänsten här.

En bil med obetald fordonsskatt får inte användas.

Läs mer om fordonsskatten här.

 

Periodisk besiktning

Fordon ska besiktigas regelbundet. Vid besiktningen säkerställs fordonets skick och att det är säkert att använda. Besiktningar görs på besiktningsställena.

Du kan kontrollera tiden för periodisk besiktning av ditt fordon avgiftsfritt i Trafis e-tjänster. För att ta del av uppgifterna måste du vara införd i registret som ägare eller innehavare av fordonet. Gå till tjänsten här.

Mer om periodisk besiktning och andra inspektioner finns här.

 

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ges eller skickas inte automatiskt vid registreringen. Del I (teknisk del) får du avgiftsfritt och del II (anmälningsdel) mot en avgift från Trafis e-tjänster eller från ett besiktningsställe som utför registreringar.

Del I behöver du endast utomlands – inte i Finland

Del I av papperet måste vara med endast när fordonet tas utomlands. Du behöver inte ha med del I när du kör i Finland eftersom polisen kan se fordonsuppgifterna direkt i datasystemet.

Vid den periodiska besiktningen får du ett besiktningsbevis, som ska medföras under körning med fordon som omfattas av den periodiska besiktningen. Av beviset framgår de brister som upptäcktes vid besiktningen samt tidpunkten för följande besiktning.

Du behöver inte del II för att göra en registeranmälan

Du behöver inte del II av registreringsbeviset för att göra en registeranmälan. Registeranmälningar för eget fordon kan du göra utan registreringsbevis på papper i Trafis eller ditt försäkringsbolags e-tjänster eller på ett besiktningsställe som förrättar registreringar.

Ett e-certifikat har ersatt del II vid ägarbyte. Ägarbyten kan dock registreras med del II även i fortsättningen. Om du ska sälja ditt fordon, se avsnittet Försäljning av begagnat fordon.

Utlämning av registreringsbeviset till kund i persontjänsten

Ett nytt registreringsbevis skrivs inte automatiskt ut i anslutning till en registeranmälan. Ägaren av ett fordon som antecknats i registret får ett nytt bevis från besiktningsstället på begäran. Bevisets del I är avgiftsfritt. Om fordonets ägare också vill ha del II är beviset avgiftsbelagt. När personen tar emot beviset ska han eller hon styrka sin identitet.

Innehavaren har rätt att ta emot bevisets del I. Med ägarens samtycke (fullmakt) kan innehavaren också ta emot del II.

Ägaren eller innehavaren kan även ge en tredje person fullmakt att sköta registreringsärenden inom ramen för sina befogenheter. Om ägaren vill att anmälningsdelen överlåts till en befullmäktigad, ska detta omnämnas i fullmakten.

Om en person agerar på ett företags vägnar och önskar få ett fullständigt registreringsbevis (del I, del II) måste han eller hon uppvisa ett handelsregisterutdrag som visar att personen har rätt att teckna firma. Om ombudet inte har rätt att teckna firma ska han eller hon uppvisa en fullmakt som ger rätt till åtgärden.

Anvisningarna på omstående sida av registreringsbeviset är inte aktuella till alla delar

Vi ber dig beakta att anvisningarna om registreringsanmälan på omstående sida av registreringsbeviset inte längre är helt aktuella efter 16.11.2015. Uppdaterade anvisningar finns på www.trafi.fi/sv och kan också fås från vår registerrådgivning, tfn 029 534 5100.

Korrigering av uppgifter i registreringsbeviset

Den information som ifyllts i del II ska vara entydig. Ändringar som gjorts i anmälningsdelen ska bestyrkas med en underskrift.

Eventuella felaktiga uppgifter i registreringsbeviset som gäller person- eller företagsuppgifter eller tekniska data kan korrigeras på ett besiktningsställe som sköter registreringar. En registrerad ägare eller innehavare av ett fordon kan begära korrigering av uppgifter. För korrigeringen ska antingen registreringsbevisets anmälningsdel, eller om denna saknas, en anmälningsblankett som fås på besiktningsstället fyllas i och undertecknas.

Om du observerar fel i ditt fordons registreringsbevis eller dina egna fordonsuppgifter, ska du kontakta registreringsrådgivningen 029 534 5100, där du får noggrannare anvisningar om hur uppgifterna ska korrigeras.

Försvunnet eller förstört registreringsbevis

Registreringsbevisets del II är inte längre nödvändigt för fordonets ägare eller innehavare som antecknats i registret. Om man ändå önskar registrera fordonet med del II men den har blivit sönderriven, nedfläckad eller oläslig, kan anmälningsdelen inte godkännas för registrering.

Person- och företagskunder kan beställa ett nytt avgiftsbelagt registreringsbevis i Trafis elektroniska tjänst, om fordonet inte har registeranteckningar som hindrar beställning. I stället för ett försvunnet eller förstört registreringsbevis kan ett nytt avgiftsbelagt bevis också skrivas ut på ett besiktningsställe som förrättar registreringar.

Vid beställning i den elektroniska tjänsten skickas registreringsbeviset till ägaren per post. Fordonets innehavare kan enbart beställa registreringsbevisets tekniska del (del I) i stället för ett försvunnet eller förstört registreringsbevis, och då kan den skickas till innehavaren per post. Om registreringsbeviset inte anländer inom 14 dagar efter beställningen kan beställaren avgiftsfritt hämta ett nytt bevis på ett besiktningsställe under de följande 7 dagarna.

De tidigare registreringsbevisen och registerutdragen är fortfarande giltiga

Det gamla rödvita registerutdraget ersattes med ett harmoniserat registreringsbevis med gröna färger i maj 2004 (del I, del II). Registreringsbeviset gjordes om i november 2007, då ett nytt datasystem för fordonstrafiken togs i bruk. I början av 2010 bildades Trafi av Fordonsförvaltningscentralen (AKE) tillsammans med Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktion. Då uppdaterades också registreringsbevisen till Trafitiden. Alla ovannämnda registreringsbevis är fortfarande giltiga vid fordonsregistrering och användning i trafik, även utomlands.
De tidigare finländska registerutdragen och registreringsbevisen byts tills vidare inte ut mot nya registreringsbevis.

Grundläggande information om registreringsbeviset och EU-direktivets krav

Ett registreringsbevis består av två delar. Del I (teknisk del) innehåller tekniska uppgifter om fordonet samt uppgifter om ägaren och innehavaren. Del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av ändringar till registret. Båda delarna skrivs ut på blanketter i A4-format med samma förtryckning. Registreringsbevisets delar särskiljs genom dokumentnamnet och delens nummer som skrivs ut på blanketthuvudet.

Registreringsbevisen grundar sig på EU-direktivet (1999/37/EG) om registreringsbevis för fordon. Ett centralt syfte med direktivet är att harmonisera medlemsstaternas fordonsregistreringshandlingar till utseendet och innehållet. Detta gör det lättare att förstå handlingarna i de olika medlemsstaterna och främjar den fria rörligheten för fordon som är registrerade i andra medlemsstater.
Direktivet om registreringshandlingar för fordon förutsätter att det papper som används för registreringsbevisen skyddas mot förfalskning med hjälp av olika säkerhetsfaktorer. Trafiksäkerhetsverket Trafi har valt vattenstämpel och grafik som säkerhetsfaktorer. Som vattenstämpel används verkets logotyp. I grafiken (vägelement) i den vänstra kanten på blanketterna upprepas ordet Trafi.

Direktivet ställer vissa krav på bevisets innehåll.

Både delarna ska innehålla

 • namnet på den medlemsstat som utfärdat beviset (Finland) och dess nationalitetsbeteckning (FIN),
 • den behöriga myndighetens namn (Trafiksäkerhetsverket),
 • ordet ”registreringsbevis” samt delarnas namn (del I eller del II) på alla EU-språk,
 • orden ”Europeiska gemenskapen” på medlemsstatens språk, dvs. båda inhemska språken i Finland,
 • dokumentets nummer (tryckt i det nedre högra hörnet på sidan).

De centrala uppgifterna i fordonstrafikregistret skrivs ut på beviset. Direktivet definierar de obligatoriska uppgifterna, som föregås av harmoniserade gemenskapskoder. Obligatoriska uppgifter i den tekniska delen, del I, är bl.a. typ/variant/version (D.2), handelsbeteckning (D.3) och typgodkännandenummer (K). De ovannämnda uppgifterna ska även antecknas på anmälningsdelen, del II, där dessutom tidpunkten för fordonets första registrering (B) och fordonskategori (J) ska anges.

 

Avställning av fordon

Avställning

Avställ ditt fordon om du inte behöver det på en tid, men du har för avsikt att påställa det igen senare. Om du har för avsikt att aldrig använda ditt fordon i trafik mera, ska du avregistrera fordonet. Du kan avställa ditt fordon genom en elektronisk anmälan antingen i Trafis e-tjänster eller i ditt försäkringsbolags e-tjänster. Avställningen träder i kraft genast när anmälan är gjord, men du kan köra med fordonet till slutet av anmälningsdygnet, förutsatt att fordonet har registreringsskyltarna fastsatta och försäkringen gäller.

En avställning kan också göras på ett besiktningsställe som registrerar fordon eller hos ditt försäkringsbolag

Du kan också göra en avställning på ett besiktningsställe som registrerar fordon eller hos ditt försäkringsbolag, där del II av registreringsbeviset inte nödvändigtvis behövs. Där kontrolleras din identitet och det att du är ägare till eller innehavare av det aktuella fordonet kontrolleras i fordonsregistret.

Återlämna inte fordonets registreringsskyltar i samband med avställningen. Du behöver dem för att kunna påställa fordonet i e-tjänsten och inte behöva betala extra för nya skyltar.

Hur påverkar en avställning fordonets avgifter?

Fordonsskatt debiteras inte för bilen under avställningen (exkl. avställningsdagen). Skatt som du betalt för tiden efter avställningen överförs som återbäring till ditt konto (om du inte har obetald skatt) eller så gottgörs du på följande skattsedel. I tjänsten Meddela ditt kontonummer kan du meddela ditt kontonummer för återbäring. Meddelandet är av engångsnatur och kontonumret sparas inte i Trafis system. Tjänsten förutsätter identifiering.

Observera att om du påställer ett fordon mellan två avställningar, debiteras för den tid du använder fordonet minst 10 € i fordonsskatt dvs. det minsta fordonsskattebelopp som debiteras.

Avställningens inverkan på försäkringspremiens storlek beror på ditt försäkringsavtal med försäkringsbolaget, så kontrollera saken med ditt försäkringsbolag. Om du vill säga upp trafikförsäkringen helt och hållet i samband med avställningen, bör du komma överens om det med försäkringsbolaget. Notera att det att du återbördar registerskyltarna inte innebär att försäkringen upphör.

Kan jag göra en avställning om jag har sålt mitt fordon?

Om du har sålt fordonet kan du inte längre göra en avställning. Gör däremot en anmälan om överlåtelse så säkerställer du att din fordonsskattskyldighet och trafikförsäkring för fordonet upphör.

Användning av avställda fordon

Avställda fordon får användas enligt följande:

 • med förflyttningstillstånd,
 • med provnummerintyg,
 • med interimistiskt registreringsbevis (exportregistreringsintyg).

Fordon får dessutom användas i trafik till slutet av den dag då avställningen görs om fordonets registreringsskyltar inte har återlämnats. En avställd fordon får också föras den kortaste vägen till en på förhand bokad periodisk besiktning och omedelbart därefter till en plats där det förvaras eller kan repareras, om det har registreringsskyltar och dess försäkring inte har avslutats.

I övriga fall är det förbjudet att använda ett avställt fordon. Detta gäller även när fordonet har köpts som avställt.

Påföljder vid missbruk av ett avställt fordon

Ett avställt fordon får användas i trafik endast i undantagsfall.

Om fordonet används under avställningstiden omhändertar polisen fordonets registreringsskyltar eller -skylt och eventuellt registreringsbevis och utfärdar böter för fordonsförseelse.

Fordonsskattepliktiga fordon påförs fordonsskatt för användningstiden i trafik som efterbeskattning samt en extra straffskatt på fordonsskatten. Tilläggsskatten är 12 månaders skatt gånger fem, dock alltid minst 1 000 euro. Tilläggsskatten är fordonsspecifik och obetald tilläggsskatt är ett hinder för användning av fordonet i trafik.

För den oförsäkrade tiden uppbär Trafikförsäkringscentralen en avgift.

Avställning till utlandet

Ett fordon ska avställas när det förs utomlands och inte längre används i trafik i Finland. Innan fordonet förs utomlands kan en normal avställning göras för fordonet.

Om fordonet bevisligen har förts utomlands kan avställningen göras på ett besiktningsställe utomlands utifrån ett utländskt registreringsbevis eller ett av finska tullen utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Skatteperioden och trafikförsäkringens giltighet avbryts i samband med avställning på grund av utförsel av fordonet till utlandet.

När fordonet har förts till en annan EES-stat och registrerats där, bör Trafi från den aktuella statens registermyndighet få en anmälan om att fordonet har registrerats. Utifrån denna anmälan antecknas fordonet som avställt utomlands i fordonstrafikregistret.

Om Trafi inte får en sådan anmälan kan fordonets ägare eller innehavare skicka en kopia av det utländska registreringsbeviset eller ett av finska tullen utförselbekräftat överlåtelsebeslut till Trafi. Trafi kan då anteckna att fordonet har avställts till utlandet.

Avregistrering

När ditt fordon har nått vägs ände, ska du avregistrera det. Då upphör slutgiltigt fordonsskattskyldigheten, försäkringspremierna och registernumrets giltighet.

Läs mera om avregistrering här.

 

Påställning av fordon

Ditt tillfälligt avställda fordon kan du påställa för användning i trafik antingen i Trafis eller i ditt försäkringsbolags e-tjänster.

Observera att om du påställer ett fordon mellan två avställningar, debiteras för den tid du använder fordonet minst 10 € i fordonsskatt dvs. det minsta fordonsskattebelopp som debiteras.

En påställning kan också göras på ett besiktningsställe som förrättar registreringar eller hos ditt försäkringsbolag

Du kan göra påställningen också på en besiktningsställe som förrättar registreringar eller hos ditt försäkringsbolag. Där behöver du inte nödvändigtvis del II av registreringsbeviset. På besiktningsstället kontrolleras din identitet och i fordonsregistret att du är ägare till eller innehavare av det aktuella fordonet. Om du har återlämnat fordonets registreringsskyltar i samband med avställningen måste påställningen göras på en besiktningsplats.

Kan jag göra en påställning redan i förväg?

Du kan göra en anmälan om påställning före den egentliga påställningen av ditt fordon. Anmälan kan göras samma dag som du tänker börja använda fordonet i trafik. Påställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Förutsättningar för påställning

En påställning kräver normalt inte registreringsbesiktning.

Registreringsbesiktning krävs vid påställning i följande fall:

 • Fordonet har avställts till utlandet eller Åland.
 • Fordonet har avställts skadat. 
 • Fordonet har avregistrerats före 2.11.2007 (med undantag av motorredskap eller andra traktorer än trafiktraktorer).

Fordonets periodiska besiktning ska gälla för att det ska vara tillåtet att använda fordonet i trafik. Anmälan om påställning kan göras trots att den periodiska besiktningen inte gäller, men fordonet är då belagt med användningsförbud.

Obetald fordonsskatt är ett hinder för påställning!
Vänligen beakta att det tar 1-3 dagar innan betalningen registreras i databasen. Under den här tiden kan du påställa fordonet endast på ett besiktningsställe som utför registreringar genom att visa upp ett kvitto på att avgiften är betald.

Lastbils draganordning

En lastbils draganordning är i princip alltid i bruk när lastbilen påställs. Anmälan om att draganordningen inte används ska göras på nytt om lastbilen påställs.

Befrielsen från fordonsskattens grundskatt

Vid avställning upphör befrielsen från fordonsskattens grundskatt. Befrielsen kan aktiveras i samband med påställning genom att man ringer eller skickar e-post till fordonsskatterådgivningen.

 

Meddela ändringar i registeruppgifterna

När det sker en ändring i registeruppgifterna för det fordon som du är ägare till eller innehavare av ska du göra en registeranmälan om ändringen utan dröjsmål, men senast inom 7 dagar efter ändringen. Ändringar som ska anmälas är exempelvis ägar- och innehavarbyten samt ändringar som hänför sig till användningen av fordonet.

Ändringar i ägar- och innehavaruppgifterna

I egenskap av fordonets ägare kan du lägga till, ta bort eller ändra ägar- och innehavaruppgifter. Även innehavaren kan göra ändringar i uppgifterna om ägaren har gett innehavaren ett certifikat för det eller del II för ändring av uppgifter.

En registeranmälan kan du göra med certifikat eller med anmälningsdelen till det gällande registreringsbeviset. Om du kan identifieras som fordonets i registret antecknade ägare eller innehavare, kan du göra anmälan utan certifikat eller anmälningsdel. Anmälan kan du göra i Trafis eller försäkringsbolagets e-tjänster, på ett besiktningsställe som förrättar registreringar eller hos det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Också om det är frågan om en avställd bil ska registeranmälan göras.

Med innehavare avses en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar. Fordonets primära innehavare ska inneha en ålder som ger rätt att framföra fordonet i trafik.

Om fordonets ägare eller ägare och första innehavare är ett företag, ska även fordonets verkliga användare (person) antecknas som innehavare i registret.

Innehavarens anmälan om överlåtelse till ägaren

Den som har ett fordon i sin besittning kan själv göra en anmälan om att innehavet upphört, om besittningsrätten till fordonet har överlåtits och fordonet har återlämnats till ägaren men ägaren inte gjort en anmälan om avregistrering av innehavaren inom 7 dagar räknat från dagen då innehavet upphörde. Om ett fordon har flera innehavare ska anmälan undertecknas av alla innehavare.

Anmälan kan göras på ett besiktningsställe som förrättar registreringar eller hos det försäkringsbolag som försäkrat fordonet. Innehavarens anmälan om överlåtelse ska ange

 • fordonets uppgifter
 • ägarens namn- och adressuppgifter
 • dagen då besittningsrätten upphörde och uppgift om att fordonet återlämnats till ägaren
 • innehavarens kontaktuppgifter och underskrift.

Ändring av adress- och namnuppgifter

Fysiska personer behöver inte anmäla adressändringar till registret eftersom uppgifterna automatiskt överförs från befolkningsregistret till fordonstrafikregistret. Man kan kontrollera sina personuppgifter i Trafis e-tjänster.

Företag och organisationer behöver inte göra någon separat registeranmälan om att huvudenhetens adress eller namn ändrats, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) till fordonstrafikregistret. Om det är fråga om ett annat verksamhetsställe eller om uppgifter om företaget eller organisationen inte finns i FODS, måste en separat anmälan om adress- eller namnändring dock göras.

Postbox- och poste restante-adresser

En postbox- eller poste restante-adress för en fysisk person kan registreras i fordonstrafikregistret om personen saknar annan adress eller har en spärrmarkering. Trafi får automatiskt information om att adressen för en fysisk person ändrats till en postbox- eller poste restante-adress i befolkningsdatasystemet. Personer med spärrmarkering måste anmäla sin nya adress skriftligen till Trafi av säkerhetsskäl (Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors).

Adressändring för dödsbo

Information om en adressändring för ett dödsbo förmedlas inte automatiskt till Trafi. En delägare i ett dödsbo kan anmäla adressändringen till Trafi antingen per telefon eller per e-post.

Adress- och namnändring för företag eller organisation

Företag och organisationer behöver inte göra någon separat registeranmälan om att huvudenhetens adress eller namn ändrats, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) till fordonstrafikregistret. Om det är fråga om ett annat verksamhetsställe eller om uppgifter om företaget eller organisationen inte finns i FODS, måste en separat anmälan om adress- eller namnändring dock göras.

Företaget eller organisationen kan göra anmälan om adressändring till Trafi med blanketten Anmälan om adressändring för företag/organisation.

Företaget eller organisationen kan göra namnändringar för sina verksamhetsställen antingen i Trafis e-tjänst utifrån en elektronisk identifiering eller på en besiktningsplats som förrättar registreringar med blanketten Anmälan om adressändring för företag/organisation.

Företagens koder för verksamhetsställe

Ett företag kan meddela Trafi om olika verksamhetsställen som finns under samma FO-nummer, om detta är nödvändigt till exempel på grund av företagets fakturering eller rapportering. Anmälan ska lämnas i samband med registreringen, varvid informationen om det nya verksamhetsstället införs i fordonstrafikregistret. I fordonstrafikregistret separeras verksamhetsställena från varandra genom en bokstavsdel efter FO-numret, varefter företagets fordon kan registreras i ett visst verksamhetsställes namn.

En separat ansökan om faktureringsavtal för fordonsskatten ska lämnas för varje verksamhetsställe. Om faktureringsadressen för fordonsskatten avviker från registeruppgifterna ska även detta anmälas. Antingen anmäler du att faktureringsadressen gäller alla verksamhetsställen som finns i fordonstrafikregistret eller enligt verksamhetsställe om du vill att faktureringsadressen ska gälla endast vissa verksamhetsställen. Läs mera om faktureringsavtalet här.

Ändring av försäkringsuppgifter

I egenskap av fordonets ägare eller innehavare kan du byta försäkringsbolag eller försäkringstagare när som helst under fordonets försäkringsperiod. Kontakta då försäkringsbolaget och ingå ett nytt försäkringsavtal. De nya försäkringsuppgifterna överförs elektroniskt från försäkringsbolaget till Trafis fordonstrafikregister, så ändringen av uppgifter kräver inga andra åtgärder av dig.

Läs mera om ändring av försäkringsuppgifter här.

Ändrad användning

I egenskap av fordonets ägare eller innehavare kan du ändra användningen av fordonet till privat, tillståndspliktig, undervisningsfordon, uthyrningsfordon utan förare eller försäljningslager (grupptrafikförsäkring). Du kan göra anmälan på ett besiktningsställe som förrättar registreringar eller i ditt försäkringsbolag antingen med del II av registreringsbeviset eller som identifierad ägare till eller innehavare av fordonet.

En ändring av användningssyftet kan kräva en ändringsbesiktning. Till exempel ska en personbil som har registrerats för privatbruk ändringsbesiktigas innan den börjar användas i tillståndspliktig trafik.

Ändrad användning av ett grupptrafikförsäkrat fordon kräver en ny trafikförsäkring.

Besiktningsställena ger närmare information.

Ändringsbesiktning

Ett fordon är i behov av ändringsbesiktning om dess konstruktion eller användningssyfte ändras väsentligt. Även tillägg eller borttagning av utrustning kan kräva en ändringsbesiktning.

Ändringar som kräver en vanlig besiktning är till exempel

 • ändring av fordonskategori eller fordonsgrupp
 • byte eller ändring av motor
 • montering av en chassiserie
 • ändring av bilens mått och massa
 • användning av bilen i förarundervisning
 • registrering av bilen som museifordon.

Mera information om ändringsbesiktning ger besiktningsställena och du kan också läsa om ändringsbesiktning här.

Anmälan och avregistrering av en ansvarig för användningen

Ett företag ska anmäla en ansvarig för användningen till fordonstrafikregistret om en fysisk person inte har antecknats som innehavare av en företagsbil i registret. Med den som ansvarar för användningen avses en i Finland bosatt myndig person som känner bilens förare eller som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare. Den som ansvarar för användningen ska åtminstone ha rätt att köra fordon i kategori B.

Vilka ändringar behöver inte anmälas?

Registeranmälan behöver inte göras för följande ändringar i registeruppgifterna

 • Ändring av en persons namn, adress eller hemkommun
 • Ändring av namn och adress för ett företags huvudsakliga verksamhetsställe
 • En persons dödsfall
 • Förändringar av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning
 • Förändringar av konstruktionen eller utrustningen som inte behöver uppvisas i en ändringsbesiktning
 

Rättelse av registeruppgifterna

Anmälningarna till fordonstrafikregistret och uppgifterna i registret måste stämma överens med verkligheten. Enligt 95 § i fordonslagen har Trafi möjlighet att rätta felaktiga registeruppgifter, om verket får vetskap om att uppgifterna är felaktiga.

Du kan be Trafi rätta registeruppgifterna, om du anser att de uppgifter som gäller ditt fordon är felaktiga. Redogör i begäran för felets art, t.ex. varför det överlåtelsedatum som registrerats är felaktigt. Bifoga dokument som verifierar felet, t.ex. överlåtelsebrev eller verifikation på fakturor betalda med banköverföring.

Om rättelsen av registeruppgifterna påverkar en annan part, såsom den föregående ägaren eller innehavaren, bör rättelsebegäran vara undertecknad av båda parterna. Alternativt bör parterna lämna in var sin begäran till Trafi.

Du kan skicka in begäran om rättelse till Trafi antingen

 • via e-post till adressen  (ett enkelt e-postmeddelande duger. Vid behov skickar båda parterna egna e-postmeddelanden) eller
 • per post till adressen Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.

Ange dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post) så att Trafi kan kontakta dig för tilläggsuppgifter vid behov.

 

Museiregistrering

Ett fordon kan registreras eller vid ändringsbesiktning godkännas som museifordon när det förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och fordonet hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Ett utlåtande om museifordonsduglighet ska ges av en landsomfattande registrerad museifordonsförening.
Mer information om godkännande av museifordon (registrerings- eller ändringsbesiktning) ges av besiktningsställena.

Museifordonsutlåtanden och mer information om museifordon ges av museifordonsföreningar, t.ex. Finlands Automobil – Historiska Klubb rf, FHRA rf och Bilhistoriska Sällskapet rf.

Museifordon av ett registrerat fordon

Om ett fordon som ska museiregistreras redan finns i registret ska det föras till ändringsbesiktning. Vid besiktningen krävs ett museifordonsutlåtande förutom registreringsbeviset.

Museifordon av ett oregistrerat fordon

Om ett oregistrerat fordon ska registreras som museifordon ska det först föras till registreringsbesiktning. Vid besiktningen ska ett museifordonsutlåtande uppvisas.

Efter en godkänd registreringsbesiktning ska kunden uppvisa följande handlingar vid registreringen:

 • Registreringsbesiktningsbevis (av vilket framgår att fordonet godkänts som museifordon i registreringsbesiktningen),
 • Utredning om äganderätten,
 • Trafikförsäkring,
 • Skatteförvaltingens tillstånd för registrering, om det är ett importerat bilskattepliktigt museifordon (hämtas elektroniskt till fordonstrafikregistret). Som ägare införs den skattskyldige som Skatteförvaltningen har meddelat.

Utredningen om äganderätten till fordonet ska i regel innehålla en oavbruten äganderättskedja med början från den sista registrerade ägaren. Som ägare av ett importerat museifordon som omfattas av bilskatt införs den skattskyldige som Skatteförvaltningen har meddelat. En utredning över äganderätten för ett museifordon som omfattas av bilskatt behövs från och med den sista utländska ägaren.

Skatteförvaltningen är bilskattemyndighet vid bilbeskattning före första registrering. Frågor om fordonsimport och bilbeskattning kan ställas till Skatteförvaltningen.

Museifordon kan beviljas en registreringsskylt med svart botten i museifordonsserien för museibilar eller museimotorcyklar.

 

Anvisningar

Godkännande av museifordon vid besiktning (Trafis anvisning 8926/03.04.03.03/2011, på finska)

 

Kontaktinformation

Registrerings- och registreringsskyltärenden
Telefon 029 534 5100 (lna/msa)


Fordonsskatteärenden

Telefon 029 534 5125 (lna/msa), öppet vardagar kl. 8.00-18.00

Provnummerintyg, förflyttningstillstånd, export- och diplomatregistreringsärenden
Växel
Telefon 029 534 5000 (lna/msa) 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 21.08.2017