WLTP-test
 

Mätningen av bilarnas utsläpp förändras

Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021. Ändringen av mätningsmetoden inverkar inte på det befintliga bilbeståndet.

De första personbilarna med utsläppsvärden enligt den nya mätmetoden introducerades i trafiken under slutet av 2017. Under övergångsperioden anges CO2-utsläppen för nya personbilar både enligt den gamla och den nya mätningsmetoden i trafik- och transportregistret.

Mätmetoden för koldioxidutsläpp ändrades så att CO2-värdet beskriver bilens utsläpp mer korrekt än hittills.

I den nya mätningsmetoden bestäms CO2-värdet för en enskild bil bland annat enligt den tilläggsutrustning bilen har. I fortsättningen ska varje bil ha ett eget personligt och mer sanningsenligt CO2-värde.

Metoder för att mätä utsläpp

Det laboratorietest som användes tidigare – kallat New European Driving Cycle (NEDC) – utformades på 1980-talet. Den tekniska utvecklingen och körförhållandena har gjort testet föråldrat. Därför har Europeiska unionen utvecklat ett nytt test kallat Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Medan NEDC-testet fastställer testvärden baserat på en teoretisk körprofil, grundar sig WLTP-cykeln på verkliga kördata insamlade runtom i världen och ger därför en mer sanningsenlig bild av körförhållanden och fordonsanvändning.

Körcykeln WLTP är indelad i fyra delar med olika medelhastigheter: låg, medelhög, hög och extra hög. Varje del innefattar ett antal olika körfaser, stopp, accelerationer och
inbromsningar.

Laboratorietester avviker från verkliga livet

Det finns ett direkt samband mellan den mängd CO2 som en personbil släpper ut och den mängd bränsle som bilen förbrukar. Ett exempel: en dieselbil som släpper ut 95 g CO2 per kilometer förbrukar cirka 3,7 liter bränsle per 100 km, medan en bensinbil förbrukar cirka 4 liter per 100 km för samma CO2-utsläpp.

Bränsleeffektivitet, eller bränsleekonomi, är förhållandet mellan tillryggalagd sträcka och det bränsle som förbrukas.

Huvudändamålet med laboratorietestet är att göra det möjligt för konsumenten att tillförlitligt jämföra bilar i termer av deras CO2-utsläpp och bränsleekonomi. Alla villkor för fordonsutrustning, testning och hantering av testresultat för bilar
är standardiserade och fastställda genom EU-lagstiftning. Detta är viktigt eftersom det skapar ett regelverk som alla biltillverkare och andra aktörer måste följa. Endast ett laboratorietest som följer ett standardiserat och upprepningsbart förfarande tillåter konsumenter att jämföra olika bilmodeller.

Laboratorietester inte bara tillåter jämförelse av utsläpp mellan olika bilmodeller, de spelar också en nyckelroll i förfarandet för att släppa ut en bil på EU-marknaden. Innan fordon kan släppas ut på marknaden inom EU, testas de av en nationell teknisk tjänst i enlighet med EU:s lagstiftning med användning av denna
laboratoriebaserade testcykel. Myndigheten för nationellt godkännande beviljar ett godkännande som baseras på dessa tester. Tillverkaren kan ansöka om godkännande i valfritt EU-land. När det väl finns ett godkännande i ett EU-land, kan alla fordon av denna typ registreras överallt i EU. Fordon tas ut
från produktionslinjen enligt industristandarden för statistiska
uttagningsförfaranden. Dessa fordon testas för att säkerställa att de uppfyller godkännandekraven. Godkännandemyndigheten säkerställer att de bilar tillverkaren tillverkar motsvarar de bilar som levererats till testerna.

Laboratorietester närmar sig utsläppen under körning

Bilarnas förbrukning ökar inte med det nya testet

Rent praktiskt kommer de nya WLTP-värdena inte att ändra din bils bränsleeffektivitet, även om WLTP-metoden ofta innebär att koldioxidutsläppen per kilometer ökar. Detta beror på att det nya testet är grundligare och mer långvarigt vilket ger ett mer sanningsenligt resultat än NEDC. Med andra ord betyder ett högre CO2-värde inte någon ökad bränsleförbrukning, utan snarare ger den nya testmetoden ett mer realistiskt CO2-värde.

Hur kan två bilar med samma utseende ha två olika utsläppsvärden?

Tidigare mättes bilars koldioxidutsläpp med NEDC-metoden. Övergången från NEDC-testet till WLTP-metoden inleddes i september 2017. Koldioxidutsläppen från bilar som godkänts dessförinnan mättes med NEDC-metoden.

I de offentliga fordonshandlingarna (intyg om överensstämmelse) för bilar som testats enligt WLTP anges koldioxidutsläppen både enligt NEDC och WLTP.

Detta riskerar att bli ganska förvirrande, och göra det svårt att jämföra bilar. Från och med september 2018 måste alla nya bilar ha CO2-värden enligt WLTP. Det är mycket viktigt att se till att WLTP-uppgifter integreras i etiketteringen av bilar och i annan konsumentinformation på ett lämpligt sätt.

För en bil modell som testats enligt WLTP kan CO2-utsläppen vara till exempel 120 g/km, medan NEDC-värdet för samma bil kan vara cirka 100 g/km.

Vanliga frågor

WLTP-utsläppsmätning

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 10.12.2018