Taxitrafikföretagare
 

Bedrivande av taxitrafik den 1 juli 2018

Behörigheten i trafiktillståndsärenden övergår den 1 juli 2018 från NTM-centralen till Trafi och Trafi börjar då bevilja tillstånd enligt den nya lagen om transportservice.

Trots att marknaden avregleras kräver bedrivande av taxitrafik även i fortsättningen att företaget har ett taxitrafiktillstånd, att föraren har körtillstånd för taxiförare och att fordonet som används i taxitrafiken är registrerat för tillståndspliktig användning. 

Viktiga ändringar i taxitrafiken den 1 juli 2018

Allmänna förpliktelser som gäller idkande av näringsverksamhet

Yrkesmässiga krav för att idka taxitrafik

Taxitrafiktillstånd

Att ansöka om taxitrafiktillstånd

Förutsättningar för beviljande av taxitrafiktillstånd

Tillståndets giltighet

Återkallande av tillstånd

Prissättning av taxitjänster

Allmänna förpliktelser som gäller idkande av taxitrafik

Anmälan om taxitrafik

Fordon som används i taxitrafik

Utrustning i fordon som används i taxitrafik

Godstransport i taxitrafik

 

Viktiga ändringar i taxitrafiken den 1 juli 2018

Taxikvoterna och taxaförordningen samt stationsplats-, jour- och körförpliktelserna slopas. Dessa förpliktelser finns inte i fortsättningen även om tillståndet som ger rätt att bedriva taxitrafik skulle ha beviljats före den 1 juli 2018.

 • Taxitillstånd som beviljats före lagändringen den 1 juli 2018 är taxitrafiktillstånd som avses i lagen.
 • Taxitrafiktillståndet ger rätt att bedriva taxitrafik överallt på fastlandet.
 • Ett giltigt taxitrafiktillstånd tvingar dock ingen att idka trafik.

Taxitrafiktillståndet är inte längre fordonsspecifikt utan det blir företagsspecifikt, dvs. antalet fordon som ett visst företag använder i taxitrafik begränsas inte.

Oberoende av om taxitrafiktillståndet har beviljats före eller efter lagändringen får taxitrafik idkas förutom med personbil även med lastbil, paketbil, lätt och tung fyrhjuling och med trehjuling.

 • För ett veteranfordon behövs taxitrafiktillstånd när persontrafik idkas.
 • Fordonet måste fortfarande registreras för tillståndspliktig användning.
 • Taxitrafik får inte idkas med buss.

Kurs- och examenskravet för taxiföretagare slopas.

Nya taxitrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd som ska förnyas beviljas för tio år fr.o.m. den 1 juli 2018.

 

Allmänna förpliktelser som gäller idkande av näringsverksamhet

 Att bilda och registrera ett företag

På Suomi.fi finns en guide för att starta eget företag och med hjälp av den kan vem som helst ta reda på vad allt man måste göra när man ska starta företag. I tjänsten svarar du först på några frågor och därefter får du en checklista på saker du måste göra.

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmälas till handelsregistret. Enskilda näringsidkare (firmor på allmänspråk) måste i de flesta situationer göra en etableringsanmälan till handelsregistret. Mer information på Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats.

Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) är PRS’ och skatteförvaltningens gemensamma tjänst där du kan anmäla uppgifterna till båda myndigheterna med en anmälan. Mer på YTJ:s webbplats.

Företagarens och arbetsgivarens skyldigheter

Information till nya företagare finns också på skatteförvaltningens webbplats.

Företagets försäkringar

Närmare information om vilka försäkringar som behövs för företaget och taxibilarna får du hos ditt eget försäkringsbolag.

 

Yrkesmässiga krav för att idka taxitrafik

Kurs- och examenskrav för taxiföretagare

Kurs- och examenskraven för taxiföretagare slopas den 1 juli 2018.

Yrkeskompetens för taxiförare

Taxiförare behöver inte längre delta i utbildning, men kravet att avlägga provet kvarstår. Förutom att provet för taxiförare måste avläggas med godkänt resultat granskas uppgifterna om förarens hälsa och körrätt samt brottsliga bakgrund.

Delområdena i provet för taxiförare är säkerhet, beaktande av passagerarens funktionshinder och lokalkännedom. Provets uppbyggnad följer den nuvarande modellen, men bland annat delområdet lokalkännedom mäter i fortsättningen lokalkännedomen på en mer generell nivå.

Mer information om yrkeskompetens för taxiförare på webbplatsen.

Trafis bestämmelse: Kraven i provet för taxiförare (på finska).

 

Taxitrafiktillstånd

Yrkesmässig persontransport kräver taxitrafiktillstånd. Enbart ett yrkeskörtillstånd för taxiförare ger inte rätt att arbeta som taxiföretagare. Ett taxitrafiktillstånd krävs när fordonet har högst 1+8 sittplatser.

Enligt lagen om transportservice måste tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter vara synliga i fordonet. 

Ett taxitillstånd som beviljats av NTM-centralen gäller även efter lagändringen som träder i kraft den 1 juli 2018. Ett tillstånd som är i kraft tills vidare blir emellertid tidsbegränsat. Tillståndet upphör att gälla tidigast 2028. Trafi påminner tillståndshavarna om att förnya tillståndet i god tid innan det löper ut. Om ändringar görs före detta i ett tillstånd som är i kraft tills vidare blir tillståndet samtidigt tidsbegränsat.

Taxitrafiktillstånden ändras om från fordonsspecifika till företagsspecifika, dvs antalet fordon begränsas inte för ett enskilt företag. I fortsättningen räcker det med att företagaren har ett taxitrafiktillstånd. Den som har fler än ett taxitillstånd får anvisningar av Trafi under 2018.

Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart meddela Trafi om ändringar i förutsättningarna för beviljande av tillståndet och om ändringar i kontaktinformationen. Ändringarna kan meddelas på en elektronisk ansökningsblankett som blir tillgänglig den 1 juli 2018.

 

Att ansöka om taxitrafiktillståndet

Det snabbaste sättet att ansöka om tillstånd enligt den nya lagen om transportservice är att göra det elektroniskt. Ansökningsblanketterna enligt den nya trafikservicelagen blir tillgängliga den 1 juli 2018. Trafi har inte behörighet att behandla taxitrafiktillstånd före nämnda tidpunkt.

I princip räcker det med enbart en ansökan, då Trafi får de uppgifter som behövs för att bevilja tillståndet ur andra myndigheters informationssystem som gränssnittsförfrågningar. Ansökan ska fyllas i så omsorgsfullt som möjligt, eftersom begäran om komplettering o.d. fördröjer beviljandet av tillståndet.

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Trafi har förberett sig på en anhopning i början av juli, men i detta skede är det ännu svårt att säga hur länge behandlingen av ansökan pågår.

 

Förutsättningar för beviljande av taxitrafiktillstånd

Ett taxitrafiktillstånd kan beviljas antingen en fysisk person eller en juridisk person. Villkor för att beviljas tillstånd är:

 • Rättshandlingsförmåga; den som ansöker om tillstånd måste vara myndig. Detsamma gäller den som ansvarar för företagets trafik.
 • God frejd; den som ansöker om tillstånd får inte under de senaste två åren ha domar i de kategorier som särskilt fastställs i lagen. Förutom domarna bedöms sökandens uppenbarliga olämplighet, till exempel gärningarnas allvarlighet och inverkan på trafiksäkerheten. Kravet på god frejd gäller både fysiska personer och personer som ansvarar för företagens trafik. Även juridiska personer måste ha gott rykte, dvs. ett bolag får inte ha dömts till samfundsböter som påvisar uppenbarlig olämplighet. Även företagets verkställande direktör och ansvariga bolagsman ska ha gott rykte.
 • Förmåga att sköta ekonomiska förpliktelser; den som ansöker om tillstånd får inte vara försatt i konkurs och får inte heller under de senaste två åren ha anknytning till en konkurs som påvisar uppenbar olämplighet. Sökanden och verkställande direktören eller den ansvariga bolagsmannen får inte heller ha meddelats näringsförbud. De ska också ha skött sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. Sökanden får inte ha försummelser som gäller skatter eller motsvarande avgifter och inte heller utsökta skulder som är större än ringa i förhållande till betalningsförmågan.
 • Stadigvarande och verklig hemort eller verksamhetsställe i Finland; en fysisk persons stadigvarande bostadsort i Finland eller en juridisk persons hemort som registrerats i handelsregistret är i Finland och att denna dessutom har ett verkligt och fast verksamhetsställe i Finland.

Om sökanden uppfyller alla krav beviljar Trafi sökanden taxitrafiktillstånd. Om sökanden inte uppfyller ett eller flera av kraven för att få tillstånd, avslås ansökan.

Hur kraven för beviljande av tillstånd uppfylls bedöms alltid i samband med behandlingen av ansökan. Trafi bedömer inte på förhand hur kraven uppfylls och ger inte heller förhandsbeslut.

 

Tillståndets giltighet

Nya taxitrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd som ska förnyas beviljas för tio år.

Ett taxitillstånd som beviljats av NTM-centralen gäller även efter lagändringen som träder i kraft den 1 juli 2018. Ett tillstånd som är i kraft tills vidare blir emellertid tidsbegränsat. Tillståndet upphör att gälla tidigast 2028. Trafi påminner tillståndshavarna om att förnya tillståndet i god tid innan det löper ut. Om ändringar görs före detta i ett tillstånd som är i kraft tills vidare blir tillståndet tidsbegränsat.

Taxitrafiktillståndets giltighet kan kontrolleras i det riksomfattande systemet för trafiktillstånd (på finska).

 

Återkallande av tillstånd

Tillståndshavaren kan begära att Trafi återkallar trafiktillståndet. Ett återkallande av tillståndet begärs med en elektronisk ansökningsblankett.

 

Prissättning av taxitjänsten

Från och med den 1 juli slopas regleringen av maximipriser. Detta innebär att varje företagare själv ska prissätta sina tjänster och före taxiresan börjar eller beställningen bekräftas ge passageraren information om resans totalpris eller grunderna för hur priset bestäms (t.ex. grundavgift och kilometerpris) inklusive skatt. De ska anges på ett tydligt, entydigt och för passageraren lättförståeligt sätt och läggas fram på ett sådant sätt att passagerarna lätt kan se dem.

Om kunden beställer taxi per telefon eller app ska kunden informeras om priset eller grunderna för hur priset bestäms innan beställningen bekräftas. Om kunden anlitar en taxi vid en stolpe ska kunden innan resan börjar informeras om priset eller grunderna för hur priset bestäms. När kunder plockas upp vid en stolpe rekommenderar Trafi att föraren informerar kunden om priset till exempel med hjälp av en dekal, smartskärm eller ett papper som klistrats upp i fönstret. Trafi rekommenderar svarta bokstäver med en tillräckligt stor teckenstorlek på gul botten så att passageraren lätt kan se prisuppgifterna. Trafi har publicerat en rekommendation om meddelande av priser.

Kunden har rätt att betala sin resa kontant och med de vanligaste betalkorten. Om företaget begränsar dessa betalningssätt ska kunden informeras och godkänna detta i samband med beställningen eller bokningen.

Taxipassagerare informeras under våren och sommaren om ändringen som sker den 1 juli 2018 via olika kanaler. De viktigaste ändringarna som ska meddelas taxipassagerare hittar du här.

Om totalpriset för taxitjänsten överstiger 100 euro

Om totalpriset för taxitjänsten (inkl. skatter o.d.) överskrider 100 euro eller om tjänsteleverantören förmodar att den överstiger 100 euro innan resan har börjat eller beställningen har bekräftats, ska priset för tjänsten överenskommas särskilt med kunden. Tjänsteleverantören ska säkerställa att kunden har förstått att tjänsten pris överstiger 100 euro. Om oenighet uppstår om hur priset har överenskommits ska tjänsteleverantören kunna visa att dennes påstående är riktigt.

Skyldigheten att komma överens om priset gäller alla sätt att beställa taxi.

Om taxitjänsten grundar sig på ett upphandlingskontrakt där konsumenten inte är ena parten, behöver man inte separat komma överens om priset för en enskild taxitjänst när den överstiger 100 euro. I praktiken gäller kravet alltså inte t.ex. taxiresor som FPA eller kommunerna har konkurrensutsatt eller resor där t.ex. ett företag har ingått ett avtal med taxiföretagaren om priset för personalens taxitjänster.

 

Allmänna förpliktelser som gäller idkande av taxitrafik

 Information som är synlig i taxin

Enligt lagen om transportservice måste tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter vara synliga i fordonet.

Säkerställande av taxiförarens kompetens

Taxiföretagaren ska säkerställa att föraren har giltiga tillstånd att arbeta som taxiförare. Ett fordon får endast överlåtas för att användas som taxi till en person som har ett giltigt körtillstånd för taxiförare. Taxiföraren ska medföra taxiförarens körtillstånd under körning och vid behov visa upp det. Mer information finns här.

Dessutom ska taxiföretagaren säkerställa att föraren har tillräcklig förmåga till växelverkan och tillräckliga språkkunskaper samt förmåga att beakta passagerarens särskilda behov på grund av funktionshinder.

Företagets taxitjänster i elektroniska tjänster

Om företaget använder sig av någon elektronisk tjänst såsom en webbplats, Facebooksida eller annan motsvarande kanal, ska företaget via dessa lämna ut åtminstone följande information om sina tjänster:

 • Uppgift om huruvida transporttjänsten tillhandahålls med stöd av tillstånd eller huruvida tjänsten är befriad från tillståndsplikten.
 • Huvudsakligt verksamhetsområde, vilka tjänster som tillhandahålls och under vilka tider samt ändringar och indragningar som gäller tjänsterna.
 • Priser eller grunderna för hur priserna bestäms.
 • Vilka betalningssätt som kan användas. Passageraren har rätt att betala sin resa kontant och med de vanligaste betalkorten. I annat fall ska det finnas tydlig information i den elektroniska tjänsten och dessutom ska passageraren ombes godkänna detta i samband med beställningen eller bokningen.
 • Service och assistans som står till förfogande för passagerare med funktionshinder, fordonens tillgänglighet och vilken utrustning som underlättar för passagerarna att ta sig in i och ut ur fordonet samt kommunikationen med föraren.
 • Anvisningar för kundrespons och hantering av felsituationer.

Om företagaren inte har någon elektronisk tjänst behöver en sådan inte öppnas på grund av detta. Då ska samma information finnas tillgänglig skriftligen på annat sätt, till exempel utskrivet till pappers eller så kan till exempel beställningscentralen sköta informationen för företaget.

Tillträde till gränssnitt

Innehavare av taxitrafiktillstånd ska beakta de nya skyldigheterna som trädde i kraft redan den 1 januari 2018 om tillträde till väsentlig information samt information om biljett- och betalningssystem som i taxitrafiken betyder uppgifter om kundens beställning av en resa. Alla gränssnittsuppgifter ska införas i Trafikverkets NAP-tjänstekatalog.

Information som har definierats som väsentlig är bl.a. rutter, hållplatser, tidtabeller, priser och tillgång till tjänsterna samt fordonens tillgänglighet. Det bör beaktas att innehållet i förpliktelsen varierar beroende på tjänsten. Läs mer om tillträde till väsentlig information (på finska).

Utlämnande av uppgifter om efterfrågan och utbud
Taxiföretagaren ska vara beredd på att meddela uppgifter om utbud och efterfrågan till Trafikverket. Med hjälp av dessa uppgifter får myndigheterna information om hur marknaden fungerar. Uppgifterna som lämnas in anonymiseras varefter de kan delas i ett öppet gränssnitt.

 

Anmälan om taxitrafik

Innehavaren av ett gällande person- eller godstrafiktillstånd kan anmäla sig som utövare av taxitrafik. När taxitrafik idkas ska alla krav på taxitrafik följas, till exempel beträffande förarkompetens, prisinformation, krav på gränssnitt och fordonet som används för transporter.

Taxitrafik kan idkas med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling, men inte med buss.

Anmälan gäller företaget, inte fordonet.

Innehavaren av ett gällande person- eller godstrafiktillstånd har rätt att idka taxitrafik genast när Trafi har fått anmälan.

Nya taxiföretagare kan göra anmälan samtidigt som de ansöker om person- eller godstrafiktillstånd. Taxitrafik får dock idkas först när person- eller godstrafiktillståndet har beviljats.

 

Fordon som används i taxitrafik

 Tillåten materiel i taxitrafik

Taxitrafik får idkas med personbil (M1), paketbil (N1), lastbil (N2 och N3), trehjuling (L5e), lätt fyrhjuling (L6e) eller tung fyrhjuling (L7e). Yrkesmässig persontransport även med veteranfordon kräver taxitrafiktillstånd eller en anmälan om idkande av taxitrafik.

Taxitrafik får inte bedrivas med buss.

Läs närmare beskrivningar av fordonsklasserna.

Tillgängliga taxibilar kommer i fortsättningen att finnas i två storleksklasser: liten och stor. Utrymmet för rullstol i ett litet tillgängligt fordon är något större än i en nuvarande tillgänglig taxibil. Storleken för en rullstolsplats i ett stort tillgängligt fordon motsvarar rullstolsplatsen i en nuvarande invalidtaxibil.

Registrering av fordon för tillståndspliktig användning

Som uppgift om användningen ska ”tillståndspliktig användning” antecknas i registret för ett fordon som används i taxitrafik. Ett fordon som används i tillståndspliktig trafik ska besiktas oftare än ett fordon som används i privat trafik.

När fordonet anskaffas kan bilfirman sköta den första registreringen eller registrera ägarbytet på kundens vägnar och ange tillståndspliktig användning som fordonets användningsändamål. Registreringen kan också göras i Trafis eller försäkringsbolagets e-tjänst i samband med ägarbyte, ändring av uppgifterna om ägare eller innehavare eller första registreringen av ett förhandsanmält fordon. Om en företagare i sin företagsverksamhet ämnar använda ett fordon som sedan tidigare är registrerat i företagarens namn, ska det registreras för tillståndspliktig användning antingen vid besiktningsstationen eller hos försäkringsbolaget.

Om ett fordon som används för att idka taxitrafik på grund av att fordonet gått sönder eller med anledning av service tillfälligt måste ersättas med en reservbil, behöver reservbilen inte registreras för tillståndspliktig användning.

EU-regler som gäller trafiktillstånden och etableringen av ett transportföretag förutsätter att en fe av ett trafiktillstånd skall anges i fordonsregistret minst som en fe av ett fordon som används i trafiken under tillståndet. Därtill måste transportföretaget se till aspekter i beskattningen och bokföringen av företaget i registrering av ett fordon.

Fordonets huvudsakliga användare ska registreras som fordonets ägare eller innehavare. Med innehavare avses en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått och till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar. Fordonets primära innehavare ska inneha en ålder som ger rätt att framföra fordonet i trafik.

Skattelättnader som gäller taxifordon

Enligt regeringens proposition (RP 178/2017 rd) som godkänts i riksdagen slopas den nuvarande rabatten på bilskatt, 4 800 euro, för taxibilar. Skatteförmånen slopas stegvis fram till juli 2022 (3 000 euro fr.o.m den 1 juli 2019, 2 400 euro den 1 juli 2019, 1 200 euro den 1 juli 2020).

Fria från bilskatt är tillgänglighetsanpassade fordon med 1+6 platser eller fordon som är godkända för skol- eller daghemstransporter och som huvudsakligen används i taxitrafik.

Skatteförmånen och skattefriheten fås i samband med den första registreringen av fordonet och förutsättningen för detta är att fordonet i huvudsak används i taxitrafik de tre följande åren. Om fordonet avförs ur registret över tillståndspliktig användning mindre än tre år efter anskaffningen kräver Trafi tillbaka den erhållna förmånen av företaget.

 

Utrustning i fordon som används i taxitrafik

Taxilykta

Från och med den 1 juli 2018 är det inte obligatoriskt för fordon som används i taxitrafik att använda taxilykta. Användning av taxilykta ger rätt att använda områden reserverade för taxibilar, till exempel taxifiler, taxistationer och taxistolpar, såvida inte markägaren har infört begränsningar för dessa.

På taxilyktan ska det fortfarande stå TAXI eller TAKSI, men därutöver kan det finnas an-nan text. Lyktan ska vara gul-svart eller svart-gul. Taxilyktans storlek regleras inte längre, men det är bra att komma ihåg att den till exempel på grund av sin storlek inte får vara sådan att den äventyrar trafiksäkerheten.

Det är inte möjligt att använda taxilykta i fordon med vilka man inte får bedriva taxitrafik, till exempel bussar.

Taxameter

Om resans pris grundar sig på mätning av tid eller avstånd ska det i fordonet finnas en taxameter som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet (2014/32/EU). Om kunden ges ett fast pris innan resan börjar, behöver det inte finnas någon taxameter i fordonet och inte nödvändigtvis någon annan anordning heller.

 

Godstransport i taxitrafik

Taxipassagerarens bagage och inköp kan i taxitrafiken transporteras med stöd av taxitrafiktillståndet eller en anmälan som gäller idkande av taxitrafik.

Bestämmelsen om godstransport i lagen om taxitrafik som ger rätt till högst godstransporter på högst 100 kg utan passagerare slopas den 1 juli 2018.

Om fordonet eller kombinationen som används för taxitrafik har en totalmassa på högst 2 000 kg behövs inget separat tillstånd eller någon anmälan för godstransport (utan passagerare).

Om fordonet eller kombinationen som används för taxitrafik har en totalmassa som överstiger 2 000 kg men är högst 3 500 kg, ska innehavaren av taxitrafiktillståndet dessutom anmäla sig till Trafi om fordonet eller kombinationen också används för transport av enbart gods (utan passagerare). I detta fall kan man börja idka godstransport så fort Trafi har fått anmälan. Det snabbaste sättet att skicka anmälan till Trafi är att göra det med den elektroniska anmälningsblanketten som blir tillgänglig den 1 juli 2018.

Om fordonet eller kombinationen som används för taxitrafik har en totalmassa som överstiger 3 500 kg och också används enbart för godstransport (utan passagerare), ska innehavaren av taxitrafiktillståndet eller den som har anmält sig som utövare av taxitrafik dessutom ha ett tillstånd för godstrafik.

 

Trafiktillstånd och anmälningar

Blanketter finns från Trafiktillstånd webbsidan.

 

Meddelande

Meddelande till taxiföretagare (30.5.2018)

 

Läs mera

Vanliga frågor

 
 
 

 

 

Sidan uppdaterad 13.12.2018