Ajoneuvoluokat
 

Ajoneuvoluokat

Ajoneuvot on jaettu ajoneuvojenperusluokkiin ja niiden alaluokkiin. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot on jaettu tarkempiin luokkiin (esim. matkailuauto)

Auto

Auto on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa.

Henkilöauto (M1)

Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle.

Linja-auto (M2 ja M3)

Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle. M2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 tonnia.

Pakettiauto (N1)

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Tavarakantavuuden tulee olla suurempi kuin henkilökantavuuden (henkilö 68 kg).

Kuorma-auto (N2 ja N3)

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia. N2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 12 tonnia ja N3-luokan ajoneuvon yli 12 tonnia. Kuorma-autossa tulee olla kuormakoripäätöksen mukainen kuormakori. Kuorma-autossa on tilaa kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajalle.

Autojen tarkempi luokittelu ja verovapaus

Autojen tarkemmasta luokittelusta (esim. maastoautot ja linja- sekä pakettiautojen alaluokat) säädetään autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteesta annetun LVM:n asetuksen (2002/1248) 2 luvussa.

M- ja N-luokan ajoneuvoja luokiteltaessa rinnastetaan tavaraan erikoistarkoituksiin valmistettujen ajoneuvojen varusteet, kuten nosturi, betonipumppu ja huoltovälineet.

Autoverolaissa (1994/1482) säädetään tarvittaessa sellaisen auton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta, mitoituksesta ja muista verovapauden tai alennetun veron edellytyksistä.

Mopo ja moottoripyörä

Moottoripyörä

Moottoripyörä (L3e- ja L4e) on kaksipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa ei ole sivuvaunua (L3e) tai jossa on sivuvaunu (L4e) ja joka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Mopo

Mopo on kaksipyöräinen (L1e) tai kolmipyöräinen (L2e) moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa.

Mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai suurin nettoteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori. Pienitehoinen mopo on kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja moottorin suurin nettoteho enintään 1 kW.

15.10.2005 alkaen on mopolla ollut mahdollista kuljettaa aikuistakin matkustajaa, jos mopon rekisteröintitodistuksessa on merkintä matkustajapaikasta. Muulla kuin matkustajan kuljettamiseen tarkoitetulla mopolla voi kuljettaa enintään 10-vuotiasta lasta, mikäli lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

L-luokan ajoneuvojen luokittelu on osittain muuttunut vuoden 2017 alusta asetuksen (EU) N:o 168/2013 myötä.

Asetuksen (EU) N:o 168/2013 mukainen L-luokan ajoneuvojen luokittelu

Polkupyörä

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua, vähintään kaksipyöräistä, polkimin tai käsikammin varustettua moottoritonta ajoneuvoa. Polkupyöräksi katsotaan myös sellainen enintään 250 W:n tehoisella sähkömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa.

Kolmi- ja nelipyörä sekä kevyt nelipyörä

Kolmipyörä (L5e)

Kolmipyörä on moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Kevyt nelipyörä (L6e), ”mopoauto”

Kevyt nelipyörä on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 350 kg ilman sähköajoneuvon akkujen massaa ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa. L6e-luokan ajoneuvon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Nelipyörä (L7e)

Nelipyörä on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg – sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta akkujen massaa – ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW.

”Mönkijä”

Ajoneuvolainsäädäntö ei tunne mönkijä-nimistä ajoneuvolajia. Jos kansanomaiselta nimeltään ”mönkijä” on EY-tyyppihyväksytty johonkin seuraavista ajoneuvoluokista, koskee ajoneuvoa rekisteröintivelvollisuus, kun sitä käytetään yleisessä tieliikenteessä:

 • kolmipyöräinen mopo (L2e-luokan ajoneuvo)
 • kolmipyörä (L5e)
 • kevyt nelipyörä (L6e)
 • nelipyörä (L7e).

Muunlaiset mönkijät ovat maastoajoneuvoja, eikä niitä siten voida rekisteröidä yleiseen tieliikenteeseen.

L-luokan ajoneuvojen luokittelu on osittain muuttunut vuoden 2017 alusta asetuksen (EU) N:o 168/2013 myötä.

Asetuksen (EU) N:o 168/2013 mukainen L-luokan ajoneuvojen luokittelu

 

Traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo

Traktori

Traktori on ajoneuvo, joka on erityisesti suunniteltu maa- tai metsätaloustöihin käyttämään siihen liitettäviä koneita sekä vetämään perävaunuja. Traktorit jaotellaan rakenteensa perusteella useisiin eri luokkiin.

Luokkiin T1, T2 ja T3 kuuluvat pyörillä kulkevat EY-tyyppihyväksytyt traktorit. Yleisimmät maataloustraktorit kuuluvat T1-luokkaan. Niiden suurin sallittu nopeus on 40 km/h ja omamassa yli 600 kg. T2- ja T3-luokkiin kuuluvat traktorit ovat mitoiltaan ja massoiltaan T1-luokan traktoreita pienempiä.

EY-tyyppihyväksyntöjä edeltävänä aikana traktorit tyyppihyväksyttiin kansallisesti. Näiden traktorien ajoneuvoluokka on T.

Luokkaan C kuuluvat telaketjuilla varustetut traktorit, jotka tyyppihyväksytään kansallisesti. C-luokan traktorit ovat kuitenkin Suomessa hyvin harvinaisia.

Liikennetraktori on kansallinen ajoneuvoluokka, jonka suurin sallittu nopeus on 50 km/h. Liikennetraktorilta vaaditaan aina rekisteröintikatsastus riippumatta siitä, onko se kansallisesti tyyppihyväksytty. Liikennetraktorit ovat yleisimmin 40 km/h kulkevien maataloustraktoreiden muunnoksia. Lisävaatimukset verrattuna muihin traktoreihin koskevat pääosin jarruja sekä pyörien roiskesuojia. Liikennetraktorin ajamiseen vaaditaan LT-luokan ajokortti.

Traktoreiksi ei lasketa erityisesti metsätalouteen suunniteltuja koneita, kuten juonto- ja kuormatraktoreita tai maansiirtokoneiden alustalle rakennettuja metsäkoneita. Nämä ajoneuvot ovat moottorityökoneita.

Yksityiskohtaiset traktoriluokkien määritelmät ovat ajoneuvolain (1090/2002) 14 §:ssä. Perävaunun tai muun hinattavan laitteen kytkemisestä traktoriin säädetään asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992).

Moottorityökone

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet.

Moottorityökoneeseen saa kytkeä perävaunun tai muun hinattavan laitteen, mutta siinä on sallittua kuljettaa vain koneen omia poltto- tai voiteluaineita ja työssä käytettäviä varusteita.

Yksityiskohtainen moottorityökoneen määritelmä on ajoneuvolain (1090/2002) 15 §:ssä.

Maastoajoneuvo

Tavallisimpia maastoajoneuvoja on moottorikelkat ja tieliikenteeseen hyväksymättömät mönkijät.

Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on korkeintaan 500 kg painava telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Maastoajoneuvoiksi ei lasketa maastoautoja tai muitakaan ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi myös tiellä.

Yksityiskohtainen maastoajoneuvon määritelmä on ajoneuvolain (1090/2002) 16 §:ssä.

Maastoajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus, vaikka sitä ei käytetä tiellä.

Auton alustalle rakennettu työkone

Auton alustalle rakennettu työkone on N2- tai N3-luokan ajoneuvo (kuorma-auto), joka on varustettu erityisillä välineillä työn tekoa varten ja jota ei ole tarkoitettu muun tavaran kuin työssä tarpeellisten työvälineiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen.

Auton alustalle rakennetussa työkoneessa ei saa olla tavaran kuljettamiseen tarkoitettua kuormatilaa tai lavaa eikä muita kuin kuljettajan vieressä olevia matkustajapaikkoja.

Esimerkkejä ajoneuvoista, jotka on hyväksytty auton alustalle rakennetuksi työkoneeksi:

 • aurausauto (N3-luokka), josta on poistettu soralava ja kippi ja johon on kiinteästi asennettu betonipaino, lumiaura ja alusterä
 • nosturiauto
 • betonipumppuauto (ei betonisäiliötä).

Auton alustalle rakennettuun työkoneeseen saa kytkeä perävaunun tai muun hinattavan laitteen, mutta siinä on sallittua kuljettaa vain koneen omia poltto- tai voiteluaineita ja työssä käytettäviä varusteita.

Lisätietoja:

Hinattava laite

Hinattava laite on auton perävaunu (O1–O4-luokka) tai muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun (ajoneuvolaki 17 §). Hinattavia laitteita voi olla esim. työmaakopit, autolla vedettävät nosturit, kompressori- tai agrekaattivaunut.

Hinattavan laitteen rekisteröinti

Uudet hinattavat laitteet on tullut rekisteröidä 1.1.2011 alkaen. Käytetyt eli 31.12.2010 tai sitä ennen käyttöönotetut hinattavat laitteet on rekisteröitävä viimeistään 31.12.2014.

Siirtymäajalla 1.1.2011–31.12.2014 käytettyjen hinattavien laitteiden rekisteröintiasiakirjana sekä omistusoikeusselvityksenä toimii yksittäishyväksyntä- tai rekisteröintikatsastustodistus, jonka rekisteriin merkitty omistaja on täyttänyt ja allekirjoittanut. Rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi voimassa oleva liikennevakuutus.

Uusien eli 1.1.2011 jälkeen käyttöönotettujen hinattavien laitteiden ensirekisteröintiin sovelletaan ajoneuvon ensirekisteröintiin liittyviä sääntöjä, joista löytyy tarkempaa tietoa täällä.

Perävaunu

O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo.

Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:

1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia

2) O2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia

3) O3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia

4) O4-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 10 tonnia.

R-luokan ajoneuvo on tavaran kuljetukseen tarkoitettu traktorin perävaunu.

Perävaunut jaetaan rakenteen mukaan seuraaviin alaluokkiin:

1) Puoliperävaunu on perävaunu, joka on tarkoitettu kytkettäväksi puoliperävaunun vetoautoon tai apuvaunuun. Puoliperävaunu aiheuttaa olennaisen kohtisuoran kuormituksen vetoautoon tai apuvaunuun.

2) Varsinainen perävaunu (vetoaisaperävaunu) on perävaunu, jossa on vähintään kaksi akselia ja jonka etuakselistoa ohjaava vetolaite on nivelöity pystysuunnassa liikkuvaksi perävaunuun nähden eikä välitä merkittäviä pystysuuntaisia voimia vetävään ajoneuvoon.

3) Keskiakseliperävaunu on nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteeseen tai sen lähelle siten, että vain vähäinen osa perävaunun kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan. Tähän ryhmään luetaan myös puoliperävaunun kytkemiseen N2- ja N3-luokan ajoneuvoon tarkoitettu apuvaunu (dolly).

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, ruumisauto ja sairasauto

Pelastusauto ja poliisiajoneuvo

Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai Ilmailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin. Pelastusauto on myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle.

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityisesti valmistettu ja varustettu M- tai L-luokan ajoneuvo.

Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään pelastustoimen edellyttämistä pelastusauton rakenteesta, varusteista ja väristä sekä poliisiajoneuvon varusteista ja tunnusvärityksestä ja -merkeistä. Sanotun asetuksen mukaista poliisiajoneuvon tunnusväritystä ja tunnusmerkkejä ei saa käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään pelastusauton ja poliisiajoneuvon merkki- ja varoitusvalaisimista sekä äänimerkinantolaitteista.


Sairasauto

Sairasauto on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen sairasauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa sairasautojen tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään sairasauton merkki- ja varoitusvalaisimista sekä äänimerkinantolaitteista.

Matkailuauto

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu majoitustiloin varustettu M-luokan ajoneuvo, joka on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:

 • istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa)
 • makuupaikkoja (vähintään kahden makuupaikan tulee olla mitoitettu aikuiselle, makuupaikka voidaan muuntaa istuimesta)
 • keittomahdollisuus (sisätiloihin kiinteästi asennettavaksi sallittu ja paloturvallinen, myös sähkö/kaasujärjestelmän tulee olla kiinteästi asennettu)
 • säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).

Autoverolaissa tarkoitettua verovapaata matkailuautoa koskevat lisäksi seuraavat vaatimukset:

Oma massa on vähintään 2 500 kilogrammaa ja jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna. Ajoneuvolain 22 §:ssä säädettyjen varusteiden lisäksi auton majoitustilojen varustukseen tulee kuulua vähintään tukevasti kiinnitettynä
kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin.

Matkailuajoneuvojen nestekaasu- ja sähkölaitteita koskevat myös omat säädöksensä, jotka tarkastetaan matkailuauton rekisteröintikatsastuksessa (Trafin ohje Matkailuajoneuvojen nestekaasu- ja sähkölaitteiden vaatimuksista). 

Museoajoneuvo

Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksymä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Ennen 1. tammikuuta 2008 on voitu museoajoneuvoksi hyväksyä kuitenkin ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta.

Museoajoneuvotarkastajia:

 • SAHK ry (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto)
 • FHRA (Finnish Hot Rod Association ry)

Huoltoauto

Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä.

Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- tai vesilaitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, radan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu M1-luokan auto. Auto on varustettu tarvittavin työkaluin ja laittein, ja siinä on istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle.

Huoltoautoksi on mahdollista muuttaa pakettiauto tai korimallinsa perusteella pakettiautoksi hyväksyttävissä oleva henkilöauto. Muutos on verovapaa, mikäli auton omamassa on vähintään 1 875 kg. Yksityiskäytössä olevassa huoltoautossa tulee olla kiinteästi asennettu huoltovarustus ajoneuvojen ja koneiden huoltoa varten.

Paariauto

Muu M-luokan ajoneuvo kuin ambulanssi, jota voidaan käyttää henkilöiden kuljetukseen paareilla.

Esteetön ajoneuvo

Esteettömän ajoneuvon määritelmä muuttuu 1.7.2018. Uusi pieni esteetön ajoneuvo on pyörätuolipaikaltaan hieman nykyistä esteetöntä ajoneuvoa suurempi. Uusi suuri esteetön ajoneuvo vastaa puolestaan pyörätuolipaikan osalta nykyistä invataksia. Esteettömien taksien rekisteröinnissä käytetään nykyisiä esteettömän ja invataksin vaatimuksia 30.6.2018 asti.

Esteetön ajoneuvo on erityisesti pyörätuolia käyttävien vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetusta varten rakennettu ja varustettu ajoneuvo.

Esteetön ajoneuvo jakautuu kahteen alaluokkaan: pieni esteetön ajoneuvo ja suuri esteetön ajoneuvo.

Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolia varten nostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska. Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolipaikka, jonka leveys on vähintään 0,75 metriä ja pituus vähintään 1,10 metriä. Pyörätuolipaikan korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,40 metriä ja suuressa esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,45 metriä.

Pyörätuolipaikalla saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila sivuun käännettyinä ei rajoita edellä määrättyä pyörätuolipaikan tilaa. Pyörätuolin ja siinä matkustavan tulee olla luotettavasti kiinnitettävissä ajoneuvoon.

Pyörätuolipaikalle johtavan kulkuaukon korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,35 metriä ja suuressa esteettömässä ajoneuvossa ja korkeus vähintään 1,45 metriä. Kulku autoon on järjestettävä helpoksi.

Tarkemmin esteettömän ajoneuvon vaatimuksista Trafin määräyksestä autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista (kohta 3.11.).

 

 
 

 

Sivu päivitetty 10.07.2018