Ajoneuvon lyhytaikainen käyttö
 

Ajoneuvon lyhytaikainen käyttö

Siirtolupa

Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit ja liikennevakuutus.

Siirtolupa voidaan myöntää ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai ennen 2.11.2007 rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten. Käyttökiellossa tai ajokiellossa olevalle ajoneuvolle voidaan myöntää siirtolupa korjaamolle tai katsastukseen vientiä varten. Siirtoluvan voi hankkia enintään 7 päivää ennen sen voimassaolon alkamista. Ajoneuvon valmistenumeron tulee olla tiedossa siirtolupaa haettaessa.

Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on se, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva jatkuva liikennevakuutus tai siirtoliikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Ajoneuvon tulee siirtoluvan käyttötarkoituksen huomioon ottaen olla liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Siirtolupa on pidettävä mukana, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä.

Käyttötarkoitukset, joihin siirtolupa myönnetään:

 

Koenumerotodistus

Trafi voi hakemuksesta myöntää yritykselle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin. Koenumerotodistus on voimassa yhden vuoden sen myöntämispäivästä lähtien. Yritykselle voidaan tarpeen vaatiessa myöntää useampia koenumerotodistuksia.

Koenumerotodistuksen hakeminen

Koenumerotodistusta haetaan hakemuslomakkeella (B301). Hakemus tulee toimittaa Trafiin (osoite hakemuksessa) ja siihen tulee liittää hakijaa koskeva kaupparekisteriote. Lisäksi hakijan on otettava koenumerovakuutus, jonka tulee löytyä vakuutustietovarastosta (VATI). Mikäli hakemuksen allekirjoittajalla ei ole toiminimen kirjoitusoikeutta kaupparekisteriotteessa, hakemuksen liitteenä tulee olla myös valtakirja. Koenumerotodistus ja -kilvet toimitetaan asiakkaalle postitse asiakkaan hakemuksessa ilmoittamaan postiosoitteeseen. Koenumerotodistus maksetaan erikseen lähetettävällä laskulla. Lisätietoja koenumerotodistuksen ja -kilpien hinnoista täältä.

Koenumerokilpien käyttö

Koenumerokilvin saa kuljettaa rekisteröimättömiä, liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat ajokiellossa katsastamattomuuden tai epäkuntoisuuden vuoksi (kun kyseessä on korjaus- tai katsastussiirto). Kun ajoneuvoa käytetään koenumerokilvillä, ajoneuvokohtaiset rekisterikilvet on peitettävä tai poistettava.

Koenumerokilven käytön ehtona on mm. se, että ajoneuvovero on maksettu. Alkuperäinen voimassa oleva koenumerotodistus on pidettävä aina ajossa mukana.

Koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä silloin, kun kysymyksessä on todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä

  • ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe
  • ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa
  • muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Koenumerokilpiä voi käyttää koenumerotodistuksen haltija tai tämän edustaja (työsuhteessa oleva henkilö tai vastaava). Yksityinen henkilö voi käyttää koenumerokilpiä ilman, että kilpien haltija on mukana, mikäli kyseessä on koeajo ajoneuvon ostotarkoituksessa, autovero on maksettu ja käyttäjällä on mukanaan alkuperäinen koenumerotodistus sekä autoliikkeen antama tilapäinen käyttölupa (voimassa 24 h).

Koenumerokilpiä ei saa lainata toiselle yritykselle tai yksityisille henkilöille.

Autoveroton käyttö

Jos ensirekisteröimättömän ajoneuvon autovero on maksamatta, on ajoneuvon käyttö koenumerokilvin kuitenkin sallittua koenumerotodistuksen haltijan tai hänen edustajansa ollessa ajoneuvossa mukana seuraavissa tapauksissa:

  • Ajoneuvon siirto liittyy välittömästi koenumerotodistuksen haltijan ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimus- tai tuotekehitystä varten suoritettuun kokeeseen.
  • Ajoneuvoa koeajetaan sen teknisen toimivuuden varmistamiseksi.
  • Ajoneuvoa käytetään lyhytaikaiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan esittelyyn muualla kuin Suomessa vakinaisesti asuvalle ostajalle. (Huom! Suomessa vakinaisesti asuvalle ei esittely koenumerokilvin ennen verojen maksua ole sallittua.)
  • Ajoneuvoa käytetään muuhun ajoneuvon valmistukseen, myyntiin varustamiseen, maasta vientiin, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi kuuluvaan siirtoon.

Autoverolain osalta tarkempia ohjeita antaa veroviranomainen eli Verohallinto.

Koenumerotodistuksen väärinkäytön seuraukset

Trafi voi perua yksittäisen koenumerotodistuksen, jos sitä käytetään säädösten vastaisesti tai jos koenumerotodistus on jätetty maksamatta. Trafi voi myös perua koenumerotodistuksen haltijan kaikki koenumerotodistukset, jos koenumerotodistusta on käytetty toistuvasti väärin tai väärinkäytös on ollut muutoin erityisen vakavaa.

Koenumerotodistuksen väärinkäytöstä ilmoitetaan Trafin ajoneuvoverotusyksikköön, jossa arvioidaan, onko väärinkäyttö käyttökiellossa olevan ajoneuvon käyttöä liikenteessä. Koenumerotodistuksen väärinkäyttö saattaa johtaa vähintään 1 000 euron lisäveroon.

Koenumerotodistuksen uusiminen

Koenumerotodistus uusitaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana, eikä Trafi ole perunut tai jättänyt uusimatta sitä muun erityisen syyn nojalla. Koenumerotodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että koenumerovakuutus- ja koenumerotodistusmaksu on suoritettu.

Koenumerotodistuksesta luopuminen

Jos koenumerokilpiä ei enää aiota käyttää niiden voimassaolon päättymisen jälkeen, luopumisesta on tehtävä ilmoitus katsastustoimipaikalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Luopumisilmoitus tehdään vanhalla koenumerotodistuksella ja samalla on myös palautettava koenumerokilvet ja maksamaton koenumerotodistus seuraavalle vuodelle.

 

Vientirekisteröinti

Vientirekisteröinti voidaan tehdä aiemmin rekisteröimättömälle ajoneuvolle, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi. Yleensä vientirekisteröitävät ajoneuvot ovat autoverollisia uusia rekisteröimättömiä henkilöautoja, joista verot on suorittamatta. Myös rekisteristä poistettu, käytetty ajoneuvo voidaan vientirekisteröidä siirron ajaksi.

Kun ajoneuvo tuodaan takaisin Suomeen muuttotavarana, merkitään sille luovutusrajoitus (myyntirajoitus). Luovutusrajoituksesta saa lisätietoja Verohallinnosta. Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään vientirekisteröinnin käyttöönottopäivä.

Vientirekisteröinnin hakeminen

Vientirekisteröintiä haetaan erillisellä vientirekisteröinti-hakemuslomakkeella (B518). Hakemus tulee toimittaa Trafiin (osoite hakemuksessa) ja siihen tulee liittää täytetyt ja allekirjoitetut rekisteröintiasiakirjat alkuperäisinä. Hakemuslomakkeessa on tarkemmin ohjeistettu, mitä asiakirjoja hakijan tulee täyttää, allekirjoittaa ja toimittaa hakemuksen liitteeksi.

Vientirekisteröintiin tarvittavat rekisteröintiasiakirjat ovat pääasiassa samoja kuin mitä tarvitaan ajoneuvon ensirekisteröinnissä (ennakkoilmoitustodistus, rekisteröintikatsastustodistus). Mikäli kyseessä on aikaisemmin rekisterissä ollut ajoneuvo tai yksityisesti maahantuotu ajoneuvo, tulee ajoneuvo aina rekisteröintikatsastaa Suomessa ennen vientirekisteröintiä.

Vientirekisteröintihakemuksessa tulee olla hakijan tietojen (omistaja, mahdollinen toinen omistaja ja haltija) lisäksi myös vientikilpien toimitusosoite (suomalainen osoite sekä laskutusosoite). Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa vientirekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä (ja mahdollinen loppumispäivä), luovutuspaikkakunta ja tullikäsittelypaikkakunta. Vientirekisteröintiin liittyvät rekisteröintiasiakirjat tulee täyttää ja allekirjoittaa.

Vientirekisteröinti edellyttää aina Suomessa voimassaolevan jatkuvan liikennevakuutuksen. Vakuutusyhtiön tulee viedä liikennevakuutustiedot ajoneuvon valmistenumerolla vakuutustietojärjestelmään (VATI). Vakuutuksen tulee alkaa viimeistään vientirekisteröinnin voimassaolon alkamispäivänä, mutta se ei saa alkaa edellisen kuukauden puolella.

Vientirekisteröidystä autosta ei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa.

Vientirekisteröinnin kesto

Vientirekisteröinti on voimassa aikaisemmin rekisteröimättömillä ajoneuvoilla vuoden rekisteröintikuukauden lopusta laskettuna. Esimerkiksi kesäkuun alussa tehty vientirekisteröinti on siis voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin.

Rekisteristä poistetun tai aikaisemmin Suomessa rekisteröimättömän käytetyn ajoneuvon vientirekisteröinti on voimassa vain Suomesta kohdemaahan suoritettavan siirtokuljetuksen ajan (1–30 vuorokautta kohdemaasta riippuen). Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei voi pidentää.

Kohdemaan omasta kansallisesta lainsäädännöstä riippuu, saako suomalaisilla vientikilvillä ajaa kohdemaassa koko vientirekisteröinnin voimassaoloajan vai pitääkö ajoneuvo rekisteröidä kohdemaan ajoneuvorekisteriin. Lisätietoja asiasta antavat kohdemaan viranomaiset, esim. lähetystö ja tulli. Mikäli vientirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille, tulee siitä ilmoittaa liikennevakuutusyhtiöön, jotta vakuutus saadaan katkaistua.

Trafille ei tarvitse erikseen ilmoittaa ulkomaille rekisteröinnistä, eikä vientikilpiä tarvitse palauttaa ellei vientirekisteröintitodistuksessa niin erikseen mainita. Asiakas voi kuitenkin halutessaan toimittaa Trafiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta, jolloin Trafissa tehdään vientirekisteröinnin poisto.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen käyttö Suomessa

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Ajoneuvoa ei kuitenkaan saa käyttää Suomessa maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana.

Omistajan tai haltijan velvollisuutena on hankkia tulliviranomaiselta maahantulo- ja maastapoistumismerkinnät vientirekisteröintitodistuksen kääntöpuolelle.

Mikäli vientirekisteröitävä ajoneuvo hankitaan Suomeen suuntautuvan lomamatkan aikana, tulee asiakkaan pystyä tarvittaessa osoittamaan liikennettä valvovalle poliisille, että hän asuu ulkomailla.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon tilapäisen käytön määräajoista Suomessa saa lisätietoja Verohallinnosta.

 

 

 

Muualla verkossa

Verohallinto

Tulli

 

Yhteystiedot

Siirtolupa-, vientirekisteröinti- ja koenumerotodistusasiat
Trafin vaihde
Puhelin 029 534 5000 (pvm/mpm)

Siirtoliikennevakuutus Liikennevakuutuskeskus

Rekisterikilpiasiat
Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 13.02.2017