Taksiliikenneyrittäjät
 

Taksiliikenteen harjoittaminen 1.7.2018

Liikennelupien sähköiset lomakkeet

Trafin asiointipalveluiden ollessa suljettuna löydät linkit liikennelupien lomakkeisiin liikennelupien pääsivulta.

 

 

 

 

Toimivalta liikennelupa-asioissa siirtyy 1.7.2018 ELY-keskuksista Trafille, jolloin Trafi alkaa myöntää uuden liikennepalvelulain mukaisia lupia.

Markkinoiden vapauttamisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää jatkossakin, että yrityksellä on taksiliikennelupa, kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. 

Taksiliikenteen keskeiset muutokset 1.7.2018

Elinkeinotoiminnan harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet

Taksiliikenteen harjoittamisen ammatilliset vaatimukset

Taksiliikennelupa

Taksiliikenneluvan hakeminen

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykset

Luvan voimassaolo

Luvan peruuttaminen

Taksipalveluiden hinnoittelu

Taksiliikenteen harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet

Taksiliikenteeseen ilmoittautuminen

Taksiliikenteessä käytettävät ajoneuvot

Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon varusteet

Tavarankuljetus taksiliikenteessä

 

Taksiliikenteen keskeiset muutokset 1.7.2018

Taksikiintiöt ja taksa-asetus sekä asemapaikka-, päivystys- ja ajovelvoite poistuvat. Mainittuja velvoitteita ei jatkossa ole, vaikka taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa olisi myönnetty ennen 1.7.2018.

 • Ennen lakimuutosta 1.7.2018 myönnetyt taksiluvat ovat laissa tarkoitettuja taksiliikennelupia
 • Taksiliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen kaikkialla Manner-Suomessa
 • Voimassaolevalla taksiliikenneluvalla ei ole pakko harjoittaa liikennettä

Taksiliikennelupa ei ole enää ajoneuvokohtainen, vaan se muuttuu yrityskohtaiseksi eli taksiliikenteeseen käytettävien ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta.

Riippumatta siitä, onko taksiliikennelupa myönnetty ennen vai jälkeen lakimuutoksen, taksiliikennettä saa harjoittaa henkilöauton lisäksi kuorma-autolla, pakettiautolla, kevyellä ja raskaalla nelipyörällä sekä kolmipyörällä.

 • Museoajoneuvolla on oltava taksiliikennelupa henkilöliikennettä harjoitettaessa.
 • Ajoneuvo täytyy yhä rekisteröidä luvanvaraiseen käyttöön
 • Taksiliikennettä ei saa harjoittaa linja-autolla

Taksiyrittäjän kurssi- ja tutkintovaatimus poistuvat.

Uudet ja uusittavat taksiliikenneluvat myönnetään 1.7.2018 alkaen 10 vuodeksi.

 

Elinkeinotoiminnan harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet

Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti

Suomi.fi-palveluun on luotu yrityksen perustamispolku, jonka avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yksityisten elinkeinonharjoittajien (yleiskielellä toiminimien) on useimmissa tilanteissa tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Lisää tietoa Patentti ja rekisterihallinnon (PRH) sivuilta.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu, jossa voit ilmoittaa tiedot yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Lisää YTJ:n sivuilta.

Yrittäjän ja työnantajan velvollisuudet

Verohallinnon sivuilta löytyy uudelle yrittäjälle tietoa mm. Verohallinnon rekistereistä.

Yrityksen vakuutusasiat

Tarkempaa tietoa yrityksesi ja taksiajoneuvosi tarvitsemista vakuutuksista saat omasta vakuutusyhtiöstäsi.

 

Taksiliikenteen harjoittamisen ammatilliset vaatimukset

Taksiyrittäjän kurssi- ja tutkintovaatimus

Taksiyrittäjän kurssi- ja tutkintovaatimus poistuvat 1.7.2018 alkaen.

Taksinkuljettajan ammattipätevyys

Taksinkuljettajalta ei enää vaadita koulutukseen osallistumista, mutta vaatimus kokeen suorittamisesta säilyy. Hyväksytysti suoritetun taksinkuljettajan kokeen lisäksi tarkistetaan terveys- ja ajo-oikeustiedot sekä rikostausta.

Taksinkuljettajan kokeen osa-alueet ovat turvallisuus, matkustajan toimintarajoitusten huomioon ottaminen ja paikallistuntemus. Kokeen rakenne mukailee nykyistä mallia, mutta mm. kokeeseen kuuluva paikallistuntemusosa-alue mittaa jatkossa paikallistuntemusta yleisemmällä tasolla.

Lisää tietoa taksikuljettajan ajolupa -sivulta.

Trafin määräys: Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset.

 

Taksiliikennelupa

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen vaatii taksiliikenneluvan, pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei saa toimia taksiyrittäjänä. Taksiliikennelupaa tarvitaan, kun ajoneuvo on maksimissaan 1+8 paikkainen.

Liikennepalvelulain mukaan luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava esillä ajoneuvossa asiakasta varten.

ELY-keskuksen myöntämä taksilupa on voimassa 1.7.2018 lakimuutoksen jälkeenkin. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu kuitenkin määräaikaiseksi. Luvan voimassaolo päättyy aikaisintaan 2028. Trafi muistuttaa luvanhaltijoita luvan uusimistarpeesta hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä. Jos tätä ennen toistaiseksi voimassa olevaan lupaan tehdään muutoksia, niin se muuttuu siinä yhteydessä määräaikaiseksi.

Taksiliikenneluvat muuttuvat ajoneuvokohtaisista yrityskohtaisiksi eli ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta. Jatkossa yrittäjälle riittää yksi taksiliikennelupa. Trafi ohjeistaa useamman taksiluvan haltijaa vuoden 2018 aikana.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Trafille luvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista. Muutoksista voi ilmoittaa 1.7.2018 julkaistavalla sähköisellä hakemuslomakkeella.

 

Taksiliikenneluvan hakeminen

Nopeimmin uuden liikennepalvelulain mukaisen lupahakemuksen saa vireille sähköisesti. Liikennepalvelulain mukaiset hakemuslomakkeet julkaistaan 1.7.2018. Trafilla ei ole toimivaltaa käsitellä taksilupa-asioita ennen mainittua ajankohtaa.

Lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Trafi saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Trafi on varautunut heinäkuun alun ruuhkaan, mutta tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa kauanko hakemuksen käsittely kestää. 

 

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykset

Taksiliikennelupa voidaan myöntää joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan saamisen edellytyksiä ovat

 • Oikeustoimikelpoisuus; Luvanhakijan on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Sama koskee myös yrityksen liikenteestä vastaavaa.
 • Hyvämaineisuus; Luvanhakijalta ei saa viimeisen kahden vuoden ajalta löytyä tuomioita lain erikseen määrittelemissä kategorioissa. Tuomioiden lisäksi arvioidaan hakijan ilmeistä sopimattomuutta, esimerkiksi tekojen vakavuutta ja vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Hyvämaineisuuden vaatimus koskee sekä luonnollisia henkilöitä että yritysten liikenteestä vastaavia henkilöitä. Myös oikeushenkilöiden on oltava hyvämaineisia eli yhtiöllä ei saa olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavia yhteisösakkotuomioita. Myös yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisen yhtiömiehen tulee olla hyvämaineisia.
 • Kyky vastata taloudellisista velvoitteista; luvanhakijalla ei saa olla konkurssissa eikä hänellä saa olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavaa konkurssikytköstä viimeisen kahden vuoden ajalta. Hakija eikä sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies saa olla myöskään liiketoimintakiellossa. Myös velvoitteiden hoidon tulee olla kunnossa. Hakijalla ei saa olla veroihin tai muihin vastaaviin maksuihin liittyvä laiminlyöntejä eikä ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat maksukykyyn nähden vähäistä suurempia.
 • Pysyvä ja tosiasiallinen kotipaikka tai toimipaikka Suomessa; luonnollisen henkilön vakituinen asuinpaikka Suomessa tai oikeushenkilön kaupparekisteriin merkitty kotipaikka on Suomessa, ja että sillä on lisäksi tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa.

Jos hakija täyttää kaikki edellytykset, Trafi myöntää hakijalle taksiliikenneluvan. Jos hakija ei täytä yhtä tai useampaa luvan myöntämisen edellytystä, hakemus hylätään.

Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Trafi ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä.

 

Luvan voimassaolo

Uudet ja uusittavat taksiliikenneluvat myönnetään 10 vuodeksi.

ELY-keskuksen myöntämä taksilupa on voimassa 1.7.2018 lakimuutoksen jälkeenkin. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu kuitenkin määräaikaiseksi. Luvan voimassaolo päättyy aikaisintaan 2028. Trafi muistuttaa luvanhaltijoita luvan uusimistarpeesta hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä. Jos tätä ennen toistaiseksi voimassa olevaan lupaan tehdään muutoksia, niin se muuttuu siinä määräaikaiseksi.

Taksiliikenneluvan voimassaolon voi tarkistaa valtakunnallisesta liikennelupajärjestelmästä.

 

Luvan peruuttaminen

Luvanhaltija voi pyytää Trafilta liikenneluvan peruuttamista. Luvan peruuttamista pyydetään sähköisellä hakemuslomakkeella.

 

Taksipalvelun hinnoittelu

Enimmäishintasääntelystä luovutaan 1.7. alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yrittäjän tulee itse hinnoitella palvelunsa ja kertoa matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista tieto matkan kokonaishinnasta tai sen määräytymisen perusteet (esim. lähtömaksu ja kilometrihinta) veroineen. Ne on esitettävä selkeällä, yksiselitteisellä ja matkustajan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla ja sijoitettava helposti havaittavaan paikkaan.

Mikäli asiakas tilaa taksin puhelimella tai sovelluksella täytyy hinta tai sen määräytymisen perusteet kertoa asiakkaalle ennen tilauksen vahvistamista. Mikäli asiakas ottaa ajoneuvon tolpalta tulee asiakkaalle tällöin ennen matkan alkamista kertoa hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Tolpalta asiakkaita kyytiin otettaessa Trafi suosittelee kertomaan hinnan asiakkaalle tarran, älynäytön tai ikkunaan liimatun paperin avulla. Trafi suosittaa keltaista pohjaa ja mustaa riittävän isoa fonttia, jotta hintatiedot ovat helposti nähtävissä. Trafi on julkaissut suosituksen hintojen ilmoittamisesta.

Asiakkaalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla. Mikäli yritys rajoittaa näitä maksutapoja tulee asia kertoa ja hyväksyttää asiakkaalla tilauksen tai varauksen yhteydessä.

Taksimatkustajalle tiedotetaan kevään ja kesän aikana 1.7.2018 muutoksesta eri kanavien kautta. Taksimatkustajalle viestitettävistä muutoksen keskeisistä vaikutuksista voi lukea täältä.

Taksipalvelun kokonaishinnan ylittäessä 100 €

Mikäli taksipalvelun kokonaishinta (sis. verot yms.) ylittää tai palveluntarjoaja epäilee sen ylittävän 100 euroa ennen matkan alkua tai tilauksen vahvistamista, on palvelun hinnasta sovittava nimenomaisesti. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt palvelun maksavan yli 100 euroa. Mikäli asiakkaan kanssa syntyy erimielisyyttä hinnan sopimisesta, on näyttövelvollisuus palveluntarjoajalla.

Hinnasta sopiminen velvoite koskee kaikkia taksin tilaustapoja.

Mikäli taksipalvelu perustuu hankintasopimukseen, jossa kuluttaja ei ole toisena osapuolena, ei yksittäisen taksipalvelun hinnasta tarvitse sopia erikseen sen ylittäessä 100 €. Käytännössä vaatimus ei siis koske esim. Kelan tai kuntien kilpailuttamia taksimatkoja eikä matkoja, joissa esim. yritys on tehnyt sopimuksen taksiyrittäjän kanssa henkilökuntansa taksipalveluiden hinnasta.

 

Taksiliikenteen harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet

Taksissa esillä olevat tiedot

Liikennepalvelulain mukaan luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava esillä ajoneuvossa asiakasta varten.

Taksinkuljettajan osaamisen varmistaminen

Taksiyrittäjän tulee varmistaa, että kuljettajalla on voimassa olevat luvat taksikuljettajana toimimiseen. Ajoneuvon saa luovuttaa taksikäyttöön kuljetettavaksi vain henkilölle, jolla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. Taksinkuljettajan on pidettävä ajossa mukana ja tarvittaessa esitettävä taksinkuljettajan ajolupa. Lisäät tietoa täältä.

Lisäksi taksiyrittäjän tulee varmistaa, että kuljettajalla on riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä kyky ottaa huomioon matkustajan toimintarajoituksista johtuvat erityiset tarpeet.

Yrityksen taksipalvelut sähköisissä palveluissa

Mikäli yrityksellä on jokin sähköinen palvelu kuten kotisivut, Facebook-sivu tai muussa vastaavassa kanava, tulee niissä kertoa vähintään seuraavat palveluihinsa liittyvät tiedot

 • tieto siitä, tarjotaanko kuljetuspalvelua luvan nojalla vai onko kuljetuspalvelu vapautettu luvanvaraisuudesta
 • pääasiallinen toiminta-alue, tarjottavat palvelut mukaan lukien palveluajat, sekä niiden muutokset ja peruutukset
 • hinnat tai niiden määräytymisen perusteet
 • käytössä olevat maksutavat; matkustajalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla, jollei sähköisessä palvelussa ole asiasta selkeästi kerrottu ja lisäksi siitä pitää pyytää hyväksyntä matkustajalta tilauksen tai varauksen yhteydessä
 • toimintarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut ja heidän avustamisensa, kaluston esteettömyys sekä varusteet, jotka helpottavat matkustajan kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa
 • ohjeet asiakaspalautteen antamiseksi ja menettely virhetilanteessa.

Mikäli yrittäjällä ei ole sähköistä palvelua ei sitä tarvitse tämän takia perustaa. Tällöin samat tiedot tulee olla muuten kirjallisesti saatavilla esim. tulostettuna paperille tai esim. välityskeskus voi kertoa tiedot yrityksen puolesta.

Rajapintatietojen avaaminen

Taksiliikenneluvan haltijoiden tulee huomioida uudet, jo 1.1.2018 voimaan tulleet velvoitteet koskien olennaisten tietojen sekä lippu- ja maksujärjestelmätietojen avaamista, joka taksipuolella tarkoittaa asiakkaan matkan varaamisen tietoja. Kaikki rajapintatiedot tulee viedä Liikenneviraston ylläpitämään NAP-palvelukatalogiin.

Olennaiseksi määriteltyjä avattavia tietoja ovat mm. reitit, pysäkit, aikataulut, hinta, palvelun saatavuus ja esteettömyys. Huomioitavaa on, että velvoitteen sisältö on erilainen eri palveluilla. Lue lisää olennaisten tietojen avaamisesta.

Kysyntä- ja tarjontatietojen toimittaminen

Taksiyrittäjän tulee varautua ilmoittamaan tarjonta- ja kysyntätietoja Liikennevirastolle. Toimitettujen tietojen avulla viranomaiset saavat tietoa markkinoiden toimivuudesta. Toimitettu tieto anonymisoidaan, jonka jälkeen sitä voidaan jakaa avoimessa rajapinnassa.

 

Taksiliikenteeseen ilmoittautuminen

Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltija voi ilmoittautua taksiliikenteen harjoittajaksi. Taksiliikennettä harjoitettaessa tulee noudattaa kaikkia taksiliikenteen vaatimuksia esim. kuljettajapätevyyksien, hinnan ilmoittamisen, rajapintavaatimusten ja kuljetuksiin käytettävän ajoneuvon suhteen.

Taksiliikennettä voi harjoittaa henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä, mutta ei linja-autolla.

Ilmoittautuminen on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.

Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijan oikeus harjoittaa taksiliikennettä alkaa heti, kun ilmoitus on saapunut Trafiin.

Alalle tuleva uusi toimija voi tehdä ilmoituksen samalla, kun hakee henkilö- tai tavaraliikennelupaa. Taksiliikenteen harjoittamisen saa kuitenkin aloittaa vasta, kun henkilö- tai tavaraliikennelupa on myönnetty.

 

Taksiliikenteessä käytettävät ajoneuvot

Taksiliikenteessä sallittu kalusto

Taksiliikennettä saa harjoittaa henkilöautolla (M1), pakettiautolla (N1), kuorma-autolla (N2 ja N3), kolmipyörällä (L5e), kevyellä nelipyörällä (L6e) tai raskaalla nelipyörällä (L7e). Myös museoajoneuvolla harjoitettava ammattimainen henkilökuljetus edellyttää taksiliikennelupaa tai ilmoittautumista taksiliikenteen harjoittajaksi.

Taksiliikennettä ei saa harjoittaa linja-autolla.

Lue tarkemmat kuvaukset ajoneuvoluokista.

Esteettömiä takseja on jatkossa kaksi kokoluokkaa, pieni ja suuri. Pienen esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikan tila on hieman nykyisen esteettömän taksin pyörätuolipaikkaa suurempi. Suuri esteetön ajoneuvo vastaa puolestaan pyörätuolipaikan koon osalta nykyistä invataksia.

Lue lisää esteettömästä ajoneuvosta.

Ajoneuvon rekisteröinti luvanvaraiseen käyttöön

Taksiliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötiedoksi rekisteriin on merkittävä ”luvanvarainen käyttö”. Luvanvaraisessa käytössä oleva ajoneuvo on katsastettava yksityiskäytössä olevaa useammin.

Ajoneuvon hankinnan yhteydessä autoliike voi hoitaa ensi- tai omistajanvaihdosrekisteröinnin asiakkaan puolesta ja merkitä ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön. Merkintä onnistuu myös Trafin tai vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa omistajanvaihdoksen, omistaja- tai haltijatietojen muutoksen tai ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä. Mikäli yrittäjä ottaa yrityksen käyttöön jo nimissään entuudestaan olevan ajoneuvon, tulee tällöin merkintä luvanvaraiseen käyttöön tehdä joko katsastusasemalla tai vakuutusyhtiössä.

Jos taksiliikenteen harjoittamiseen käytetty ajoneuvo joudutaan ajoneuvon rikkoontumisesta tai huollosta johtuen tilapäisesti korvaamaan vara-autolla, vara-autoa ei tarvitse merkitä luvanvaraiseen käyttöön.

Liikennelupaan tai rekisteröintiin liittyvä lainsäädäntö ei suoraan vaadi, että taksiliikenneluvan haltijan (yritys/toiminimi) täytyy olla merkittynä omistajaksi tai haltijaksi ajoneuvolle, jota käytetään ko. luvan perusteella luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen. On kuitenkin huomioitava, että yritysverotukselliset tai kirjanpidolliset näkökulmat voivat tätä edellyttää. Lisää tietoa Verohallinnon sivuilta.

Ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä on merkittävä ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Haltijalla tarkoitetaan muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt ja jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella. Ajoneuvon ensimmäisellä haltijalla tulee olla ikänsä puolesta oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa liikenteessä. Lisää tieto täältä.  

Taksiajoneuvoon liittyvät verohelpotukset

Eduskunnassa hyväksytyn hallituksen esityksessä (HE 178/2017 vp) mukaan taksien nykyinen 4 800 euron autoveron alennus poistetaan. Veroedun poistuminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä (1.7.2018 alkaen 3000 €, 1.7.2019 alkaen 2400 €, 1.7.2020 alkaen 1200 €).

Pääasiallisesti taksikäytössä käytettävä vähintään 1+6 paikkainen esteetön tai koulu-tai päivähoitokuljetuksiin hyväksytty ajoneuvo säädetään verovapaaksi.

Veroedun ja verottomuuden saa ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä ja saamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa käytetään pääasiallisessa taksiliikennekäytössä seuraavat kolme vuotta. Mikäli ajoneuvo poistetaan rekisteristä luvanvaraisesta käytöstä alle kolmen vuoden kuluttua sen hankinnasta, perii Trafi saatua etua yritykseltä takaisin.

 

Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon varusteet


Taksivalaisin

Taksivalaisinta ei edellytetä pakollisena varusteena taksiliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa 1.7.2018 lähtien. Taksivalaisimen käyttö oikeuttaa käyttämään takseille varattuja alueita kuten taksikaistoja, taksiasemia ja tolppia, mikäli niissä ei ole maanomistajan rajoituksia.

Taksivalaisimessa tulee yhä lukea TAKSI tai TAXI, mutta sen lisäksi saa olla muutakin tekstiä. Värin tulee olla kelta-musta tai musta-keltainen. Taksivalaisimen kokoa ei enää säädellä, mutta on hyvä huomioida, että se ei saa esim. kokonsa puolesta kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Taksivalaisimen käyttö ei ole sallittu ajoneuvoissa, joilla ei saa harjoittaa taksiliikennettä kuten linja-autoissa

Taksamittari

Mikäli matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, tulee ajoneuvossa olla mittalaitedirektiivin (2014/32/EU) mukainen taksamittari. Mikäli asiakkaalle annetaan kiinteä hinta ennen matka alkua, tällöin ajoneuvossa ei tarvitse olla taksamittaria tai välttämättä muutakaan laitetta.

 

Tavarankuljetus taksiliikenteessä

Taksimatkustajan matkatavaroita ja ostoksia voidaan taksiliikenteessä kuljettaa taksiliikenneluvan tai taksiliikenteen harjoittamista koskevan ilmoituksen nojalla.

Taksiliikennelain tavarankuljetusta koskeva säädös, joka oikeuttaa enintään 100 kg tavarakuljetuksiin ilman matkustajaa poistuu 1.7.2018.

Mikäli taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on enintään 2 000 kg ei tavaran kuljettamiseen (ilman matkustajaa) tarvita erillistä lupaa tai ilmoitusta.

Mikäli taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000, mutta enintään 3 500 kg tulee taksiliikenneluvanhaltijan lisäksi ilmoittautua Trafille, jos ajoneuvoa tai yhdistelmää käytetään myös pelkän tavaran kuljettamiseen (ilman matkustajia). Tällaisessa tapauksessa tavarankuljetusta voi alkaa harjoittaa heti, kun ilmoitus on saapunut Trafiin. Nopeimmin ilmoituksen saa toimitettua Trafiin, kun sen tekee 1.7.2018 julkaistavalla sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Mikäli taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 3 500 kg, ja sitä käytetään myös pelkän tavaran kuljettamiseen (ilman matkustajia), tulee taksiliikenneluvan haltijalla tai taksiliikenteen harjoittajaksi ilmoittautuneella olla lisäksi tavaraliikennelupa.

 

 

LIIKENNELUPANEUVONTA

Chat-palvelu -helppo tapa saada neuvoa ja ohjeistusta
arkisin klo 10–16

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)trafi.fi

Lähetä sähköinen viesti Trafille

 

 
 

 

Sivu päivitetty 13.12.2018