Autokiinnitykset
 

Autokiinnitykset

Yleistä

Ajoneuvon panttaus velan vakuudeksi

Autokiinnitys mahdollistaa tiettyjen ajoneuvoliikennerekisterissä olevien ajoneuvojenkiinnittämisen velan maksamisen vakuudeksi. Autokiinnitys soveltuu elinkeinonharjoittajien ja yritysten vakuuden hankkimiskeinoksi.

Ainoastaan rekisteröidyn ajoneuvon voi kiinnittää. Velallisen tulee myös olla kiinnitettävän ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.

Jos ajoneuvo on mitoiltaan, massoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä ei voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön ja se täyttää ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 38 §:n ehdon, voidaan se rekisteröidä kiinnitystä varten pidettävään kiinnitysrekisteriin. Kiinnitysrekisteröinnistä lisätietoa alla.

Autokiinnityksen oikeusvaikutuksista

Kiinnitys on voimassa 10 vuotta, ellei sitä erikseen uudisteta tai kuoleteta. Pantin antajalla on oikeus käyttää ajoneuvoa ja kiinnitettyyn ajoneuvoon voidaan tehdä omistajanvaihdos. Kiinnitetyn ajoneuvon saa poistaa liikennekäytöstä. Kiinnitetylle ajoneuvolle ei saa tehdä ulkomaille poistoa, Ahvenanmaalle poistoa eikä lopullista poistoa ilman kiinnityksen kuolettamista.

Rasitustodistus ja lomakkeet

Jokaisella on oikeus saada tietoja julkisen viranomaisen pitämästä kiinnitysrekisteristä. Tiedon siitä, onko ajoneuvo kiinnitetty, voi saada ajoneuvorekisterikyselyistä. Tarkemmat tiedot ajoneuvon rasitteista saa tilaamalla maksullisen rasitustodistuksenautokiinnitysasioiden käsittelijöiltä. Rasitustodistustilaukset tehdään kirjallisesti esim. faksilla tai sähköpostilla.

Säädökset

Autokiinnitystä koskeva tärkein säädös on autokiinnityslaki (810/1972).

 

Kiinnityskelpoiset ajoneuvot

Autokiinnitys voidaan vahvistaa seuraaviin ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyihin ajoneuvoihin:

 • linja-auto (M2 ja M3),
 • kuorma-auto (N2 ja N3),
 • kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu (O3-O4),
 • erikoisauto (erikoisauto-ajoneuvoluokka on poistunut käytöstä 1.1.1993)
 • traktorimoottorityökone.

Huom! Henkilöautoja (M1) ja pakettiautoja (N1) ei voida kiinnittää.

Kiinnityskelpoisia ovat lisäksi seuraavat ajoneuvot, joita ei voida käyttää liikenteessä:

 • kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty hinattava ajoneuvo, linja-auto, traktori ja moottorityökone, jonka mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot,
 • sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu taikka varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu muu maastoajoneuvo kuin moottorikelkka, ilmatyynyalus sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone,
 • metsänhoitoon rakennettu tai varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kg oleva traktori ja moottorityökone,
 • umpirenkain tai telaketjuin varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kg oleva traktori ja moottorityökone.

Tällainen ajoneuvo tulee ennen kiinnityksen vahvistamista rekisteröidä kiinnitysrekisteriin.

 

Kiinnitysrekisteröinti

Ajoneuvo on mahdollista rekisteröidä kiinnitystä varten pidettävään kiinnitysrekisteriin, jos ajoneuvo on rekisteröintiasetuksen 38 §:n mukaisesti mitoiltaan, massoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä ei voi rekisteröidä käytettäväksi liikenteessä tiellä.

Ajoneuvon kiinnitystarkastus tehdään katsastustoimipaikalla, josta saadaan todistus kiinnitysrekisteröintiä varten. Kiinnitysrekisteröinti tehdään Trafin autokiinnityksissä.

Kiinnitysrekisteröintihakemukseen on liitettävä seuraavat ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat:

 • kiinnitystarkastustodistus (sekä ilmoitusosa että tekninen osa alkuperäisenä)
 • maahantuojan tai valmistajan todistus (kopio riittää)
 • luovutuskirja tai muu vastaava asiakirja, josta käy ilmi omistusoikeuden siirtyminen nyt rekisteriin merkittävälle omistajalle (kopio riittää)

Kiinnitysrekisteröintihakemus liitteineen lähetetään Trafiin postitse. Samalla tulee lähettää myös autokiinnityshakemus liitteineen.

Sekä rekisteröinnin että kiinnittämisen edellytysten on täytyttävä, jotta ajoneuvo voidaan rekisteröidä kiinnitysrekisteriin ja kiinnittää.

 

Autokiinnityksen hakeminen

Autokiinnitys voidaan vahvistaa kirjallisen, rahamääräisen sitoumuksen maksamisen vakuudeksi. Käytännössä sitoumuskirjana on yleensä haltijavelkakirja.

Autokiinnityksen vahvistamisesta tehdään merkintä velkakirjaan ja vastaavat tiedot kirjataan ajoneuvon rekisteritietoihin. Päivityksen jälkeen tulostettujen rekisteröintitodistusten huomautustiedoissa lukee: "Ajoneuvo kiinnitetty". Kun kiinnitystä vahvistetaan, ajoneuvolle ei tulosteta automaattisesti uutta rekisteröintitodistusta.

Autokiinnitys vahvistetaan hakemuksesta velallisen ja velkojan sopimien ehtojen mukaisesti. Trafi toimii kiinnitysasian rekisteröivänä viranomaisena. Samalla sen tulee valvoa, että sopimus on tehty voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että kaikkien osapuolten edut tulevat turvatuiksi.

Autokiinnityksen vahvistamishakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, kun hakemuksessa on riittävät asiatiedot, hakemus on allekirjoitettu sekä toimivalta velkaan sitoutumisesta ja kiinnityksen hakemisesta on todennettavissa.

Ajoneuvoon voidaan hakea kiinnityksen vahvistamista useammalle velkakirjalle samanaikaisesti. Tämä soveltuu esimerkiksi tilanteeseen, jossa kiinnityksen tuottama panttioikeus halutaan jakaa useammalle velkojalle. Eri velkakirjoissa voi olla erilaiset ehdot ja eri vakuuden saajat.

Yksi autokiinnitystä koskeva haltijavelkakirja voi kohdistua vain yhteen ajoneuvoon kerrallaan. Mikäli siis esimerkiksi halutaan kiinnittää kuorma-auto ja perävaunu, molemmista ajoneuvoista on laadittava erillinen autokiinnitystä koskeva haltijavelkakirja. Samaan ajoneuvoon voidaan vahvistaa myös useampia erillisiä autokiinnityksiä.

Kiinnitysasian ratkaisuajankohta on se päivä, jolloin kiinnityshakemus tulee vireille Trafissa. Tästä johtuen kiinnitysasiaa ei voi ratkaista vireilletulopäivän jälkeen tehdyn toimenpiteen tai päätöksen perusteella, ellei asia ole ollut vireillä esim. kaupparekisterissä ennen kiinnitysasian vireille tuloa Trafissa.

Jos henkilö on kiinnitysasiassa annettuun päätökseen tyytymätön, hän voi valittaa päätöksestä Helsingin hovioikeuteen.

 

Hakemusasiakirjat

Hakemus

Kiinnityshakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakija, mahdollinen asiamies, velallinen ja yhteystiedot. Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava (huom. hakijaksi merkityn tahon allekirjoitukset, ei asiamiehen), ja siinä on yksilöitävä kiinnitettävä ajoneuvo ja velkakirja riittävän tarkasti.

Ajoneuvosta on mainittava seuraavat tiedot:

 • ajoneuvolaji (linja-auto, kuorma-auto, perävaunu, traktori, moottorityökone),
 • merkki (esim. Sisu, Scania, Närkö),
 • rekisterinumero,
 • valmistusnumero täydellisenä.

Velkakirjasta on mainittava ainakin

 • pääoma
 • mahdollinen vuotuinen korko
 • mahdolliset kiinnityksen uudistamis- ja/tai velan perimiskulut.

Jos hakemuksen ja velkakirjan tai muiden kiinnitykseen vaikuttavien asiakirjojen tiedot poikkeavat toisistaan, ratkaistaan asia pienimpien määrien mukaisesti. Jos vakuuden saajaksi halutaan hakijana toimiva velkoja, sitä on pyydettävä hakemuksessa. Muussa tapauksessa kiinnitys vahvistetaan haltijalle. Etuoikeusjärjestys on mainittava hakemuksessa, jos kiinnitystä haetaan samaan ajoneuvoon useammalla velkakirjalla. Hakemuksessa on mainittava postiosoite, johon asiakirjat palautetaan.

Hakemus suositellaan tehtäväksi Trafin lomakkeella.

Velkakirja

Velkakirjasta on ilmettävä

 • pääoma, korko ja kulut sekä kirjaimin että numeroin,
 • ajoneuvo, joka on yksilöity velkakirjassa samoin tiedoin kuin hakemuksessakin,
 • päiväys, velallisen allekirjoitus ja nimenselvennys,
 • kiinnityssuostumus, jos ajoneuvon omistaja on joku muu kuin velkakirjan allekirjoittaja tai jos velallinen on allekirjoittanut haltijavelkakirjan ennen ajoneuvon omistusoikeuden alkamista,
 • kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Yhtiön puolesta allekirjoittavalla tulee olla oikeus kirjoittaa toiminimi.

Velkakirja suositellaan tehtäväksi Trafin lomakkeella.

Omistajan suostumus

Jos velkakirjan allekirjoittaja ei omista kiinnitettävää ajoneuvoa tai jos velkakirjan antaa vain osa ajoneuvon rekisteriin merkityistä omistajista, kiinnittämiseen on pyydettävä ajoneuvon omistajan tai muiden omistajien suostumus. Suostumus voidaan antaa velkakirjan alaosan erillisessä omistajan suostumus -kentässä.

Suostumus tulee päivätä ja allekirjoittaa, sekä kahden henkilön tulee todistaa se oikeaksi. Myös todistajien allekirjoituksissa on oltava nimenselvennykset.

Suostumuksen antavasta ajoneuvon omistajasta tarvitaan sama selvitys kuin velallisesta. Esimerkiksi jos velkakirjan on allekirjoittanut osakeyhtiö ja omistajan suostumuksen antanut toinen osakeyhtiö, hakemukseen on liitettävä molempien yhtiöiden hallituksen kokouksen pöytäkirjanote.

Pöytäkirja

Osakeyhtiön, osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen on toimitettava sitoumuskirjan (haltijavelkakirjan) tunnustamisen ja kiinnityspäätöksen sisältävä kokouspöytäkirjan ote.

Pöytäkirjan otteesta on käytävä ilmi, että kokous on kutsuttu laillisesti koolle ja se on päätösvaltainen.

Autokiinnitystä koskevan panttivelkakirjan tunnustamista koskevassa päätöksessä on mainittava velkakirjan laatu, pääoma, vuotuinen korko sekä mahdolliset perimis- ja uudistamiskulut.

Kiinnittämispäätöksessä on yksilöitävä kiinnitettävä ajoneuvo (ajoneuvolaji, merkki, rekisteritunnus ja valmistenumero kokonaisuudessaan).

Pöytäkirjamalli

Valtakirja

Mikäli autokiinnityshakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin hakija, asiamiehen on esitettävä hakijan antama valtakirja. Valtuutukseen riittää avoin asianajovaltakirja, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi hakemuksen tullessa vireille. Yrityksen valtakirjan voivat antaa vain sellaiset henkilöt, joilla on toiminimen kirjoittamisoikeus.

Valtakirjan allekirjoituksissa on oltava nimenselvennykset.

Valtakirja ei ole tarpeen, jos hakemus allekirjoitetaan hakijan nimissä sen kaupparekisteriin merkittyjen toiminimenkirjoittamisoikeuksien mukaisesti.

 

Pöytäkirjamalli

7/98

AUTOLA OYToimistokatu 100000 Kotikylä

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka : Yhtiön toimitilat, Toimistokatu 1, Kotikylä

Aika: pp.kk.vuosi

Läsnä: AA, puheenjohtaja BB, jäsen CC, jäsen

1 § Puheenjohtaja AA avasi kokouksen.

2 § Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Päätettiin tunnustaa haltijavelkakirja, jonka pääoma on satatuhatta (100 000) euroa ja vuosittainen korko neljätoista (14) prosenttia. Päätettiin hakea kiinnitys haltijalle vakuudeksi NN-merkkiseen kuorma-autoon/perävaunuun/linja-autoon/erikoisautoon/traktoriin/moottorityökoneeseen, jonka rekisteritunnus on XXX-000 ja valmistenumero 1234AB5678, edellä mainitun velkakirjan sisällön sekä enintään viiteensataan (500) euroon nousevien kiinnityksen uudistamis- ja velan perimiskulujen maksamisesta.

TAI

6 § Yhtiön nimissä on 30.1.2004 tunnustettu haltijavelkakirja, jonka pääoma on satatuhatta (100 000) euroa ja vuosittainen korko kuusitoista (16) prosenttia. Päätettiin hakea kiinnitys haltijalle vakuudeksi NN-merkkiseen kuorma-autoon/perävaunuun/linja-autoon/erikoisautoon/traktoriin/moottorityökoneeseen, jonka rekisteritunnus on XXX-000 ja valmistenumero 1234AB5678, edellä mainitun velkakirjan sisällön sekä enintään viiteensataan (500) euroon nousevien kiinnityksen uudistamis- ja velan perimiskulujen maksamisesta.

TAI

6 § Yhtiö on ottanut 4.2.2004 vastattavakseen NN:n 16.7.2000 tunnustaman haltijavelkakirjan, jonka pääoma on satatuhatta (100 000) euroa ja vuosittainen korko kuusitoista (16) prosenttia. Velkakirja on kiinnitetty NN-merkkiseen traktoriin, jonka rekisteritunus on 000-ABC ja valmistenumero 1234AB5678. Päätettiin kuolettaa edellä mainittu kiinnitys ja hakea kiinnitys haltijalle vakuudeksi MM-merkkiseen moottorityökoneeseen, jonka rekisteritunnus on 000-BAC ja valmistenumero 4321DC87, edellä mainitun velkakirjan pääoman ja sille määrätyn koron sekä enintään viiteensataan (500) euroon nousevien kiinnityksen uudistamis- ja velan perimiskulujen maksamisesta.

TAI

6 § Päätettiin antaa suostumus ajoneuvokiinnitykseen, jossa yhtiön omistamaan NN-merkkiseen kuorma-autoon/perävaunuun/linja-autoon/erikoisautoon/traktoriin/moottorityökoneeseen, jonka rekisteritunnus on XXX-000 ja valmistenumero 1234AB5678, vahvistetaan kiinnitys haltijalle vakuudeksi Kuljetus Ky:n 31.7.1992 tunnustaman velkakirjan, pääomaltaan satatuhatta (100 000) euroa, vuotuinen korko kuusitoista (16) prosenttia, sekä enintään viiteensataan (500) euroon nousevien kiinnityksen uudistamis- ja velan perimiskulujen maksamisesta.

10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

AA CC AA CC puheenjohtaja sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat

Nimi Nimi Nimenselvennys Nimenselvennys

 

Kiinnityksen esteet

Kiinnitystä ei voida vahvistaa ajoneuvoon, jonka omistajan osaan tai koko omaisuuteen on vahvistettu tai haettu yrityskiinnitys.

Autoa ei voida kiinnittää, jos se on ulosmitattu, takavarikoitu, myymis- ja hukkaamiskiellossa tai kuuluu konkurssiin luovutettuun omaisuuteen. Yrityssaneerauksen tai velkajärjestelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja ei voida kiinnittää ilman selvittäjän lupaa.

Esteen voi peruuttaa sen asettanut viranomainen. Peruutukset tulee toimittaa sähköpostitse (ks. yhteystiedot).

Jos ajoneuvon on luovuttanut konkurssin pesänhoitaja tai ulosottoviranomainen on myynyt sen huutokaupalla tai vapaalla myynnillä, ajoneuvon asianmukaiset luovutusasiakirjat (pesänhoitajan tai ulosottoviranomaisen allekirjoittama ilmoitusosa tms. luovutustodistus sekä pesänhoitajan määräyskirja) tulee toimittaa Trafiin sähköpostitse (ks. yhteystiedot).

Trafi poistaa muutoskiellon ajoneuvon tiedoista. Tämän jälkeen rekisteröinnin suorittaja voi tehdä omistajanvaihdon katsastustoimipaikalla.

 

Uudistaminen

Kiinnitys on voimassa 10 vuotta vahvistamispäivästä lukien. Kiinnitys on uudistettava voimassaoloaikanaan, jos sen halutaan edelleen olevan voimassa. Kiinnitys voidaan uudistaa myös osittain.

Kiinnityksen uudistamista voi hakea se, jolla on alkuperäinen velkakirja hallussaan. Erillisiä suostumuksia ei tarvita. Useammalla velkakirjalla vahvistettu kiinnitys voidaan myös uudistaa vain yhden tai muutaman velkakirjan osalta. Muiden velkakirjojen osalta kiinnitys raukeaa, kun 10 vuotta ja yksi päivä on kulunut kiinnityksen vahvistamisesta.

Kiinnitys uudistetaan toimittamalla uudistamista koskeva hakemus ja alkuperäinen velkakirja Trafiin. Hakemuksessa on oltava pyyntö kiinnityksen uudistamisesta sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero. Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava. Hakemuksessa on mainittava osoite, johon asiakirjat palautetaan.

Hakemuksen allekirjoittajalla on oltava toiminimen kirjoittamisoikeus. Jos hakijana on pankki, hakemuksen allekirjoittaa pankin nimissä pankin toimihenkilö.

Hakija voi lisäksi esittää uudistamishakemuksessa mm., että

 • vakuuden saaja säilyy ennallaan,
 • vakuuden saajaksi merkitään uudistamisen hakija,
 • vakuuden saajaksi merkitään vain haltija.
 

Kuolettaminen

Kiinnitys kuoletetaan toimittamalla kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus ja alkuperäinen velkakirja Trafiin. Kiinnitys voidaan kuolettaa myös osittain. Rauennutta kiinnitystä ei tarvitse kuolettaa.

Kiinnityksen kuolettamista voi hakea se, jolla on alkuperäinen velkakirja hallussaan. Erillisiä suostumuksia ei tarvita. Kuolettamishakemuksessa on oltava pyyntö kiinnityksen kuolettamisesta sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero. Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava. Hakemuksessa on mainittava osoite, johon asiakirjat palautetaan.

Hakemuksen allekirjoittajalla on oltava toiminimen kirjoitusoikeus. Jos hakijana on pankki, hakemuksen allekirjoittaa pankin nimissä pankin toimihenkilö.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen haltijavelkakirja. Jos alkuperäinen haltijavelkakirja on kadonnut, kiinnitys voidaan kuolettaa, kun haltijavelkakirja on kuoletettu käräjäoikeudessa. Tällöin kiinnityshakemukseen on liitettävä käräjäoikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta oikeaksi todistettuna kopiona.

Kiinnitystä kuoletettaessa ajoneuvolle ei tulosteta automaattisesti uutta rekisteröintitodistusta. Asiakas voi halutessaan noutaa uuden todistuksen, jossa ei näy kiinnitystietoa, maksua vastaan katsastustoimipaikalta.

 

Muutokset kiinnitystietoihin

Kiinnityksen vahvistamisen jälkeen on kiinnitysrekisteriin mahdollista tehdä eräitä kiinnitystä koskevia maksullisia muutoksia.

Vakuuden saaja

Velkakirjan haltija voidaan muuttaa kiinnitysrekisteriin kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa on pyydettävä haltijan vaihtamista, mainittava ainakin kiinnityksen vahvistamispäivä ja päätöksen numero, ajoneuvon rekisterinumero ja valmistenumero sekä kenet halutaan velkakirjan haltijaksi samoin kuin osoite, johon asiakirjat palautetaan. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen haltijavelkakirja.

Etuoikeusjärjestys

Kiinnitysten etuoikeusjärjestys voidaan muuttaa kiinnitysrekisteriin. Kirjallisessa hakemuksessa on pyydettävä etuoikeusjärjestyksen muuttamista ja annettava riittävä selvitys halutusta etuoikeusjärjestyksestä sekä tarpeelliset suostumukset. Ajoneuvo on yksilöitävä hakemukseen rekisteritunnuksella ja valmistenumerolla. Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava. Hakemuksessa on mainittava osoite, johon asiakirjat palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kaikki ne kiinnitetyt alkuperäiset velkakirjat, joiden etuoikeutta muutetaan.

Kiinnitetyn ajoneuvon omistajan muutos

Kun kiinnitetty ajoneuvo vaihtaa omistajaa, voi ajoneuvon uusi omistaja ottaa velkakirjan vastattavakseen tai kiinnitys voidaan kuolettaa.

Jos uusi omistaja ottaa velkakirjan vastattavakseen, tulee velkakirjan kääntöpuolelle lisätä vastattavaksi ottamislauseke. Vastattavaksi ottaminen on tehtävä velkakirjaan esim. lausekkeella: Ajoneuvon uutena omistajana otamme velkakirjan vastattavaksemme. Vastattavaksi ottaminen tulee päivätä (omistajuuden alkamisen jälkeisenä ajankohtana) ja allekirjoittaa sekä merkitä velallisen y-tunnus tai henkilötunnus. Allekirjoittajalla tulee olla toiminimen kirjoitusoikeus. Kahden todistajan on todistettava allekirjoitus oikeaksi.

Vastattavaksi ottamista ei autokiinnityslain mukaan ole ilmoitettava Trafiin - lauseke velkakirjassa on riittävä.

 

Hinnasto

Trafi on nettobudjetoitu virasto, joka perii suoritteistaan kustannuksia vastaavat maksut. Autokiinnityspäätöksistä perittävät maksut ja muut toimenpidemaksut vahvistetaan liikenne- ja viestintäministeriön sekä Trafin päätöksillä.

Autokiinnityssuoritteiden hinnat:

 • Kiinnityksen vahvistaminen 80 euroa
 • Muu autokiinnitysasiassa tehty päätös 45 euroa
  • kiinnityksen uudistaminen
  • kiinnityksen kuolettaminen
  • kielteinen päätös
 • Rasitustodistus 27 euroa 
 

 

 

Säädökset

Autokiinnityslaki (810/1972) (Finlex)

 

Yhteystiedot

Autokiinnitysasioiden neuvonta Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm) kiinnitys(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Autokiinnitysasiat
PL 9
96101 Rovaniemi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.08.2018