Määräaikaiskatsastus
 

Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastus on ajoneuvolle määräajoin tehtävä katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Kunnon lisäksi määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen, ja että ajoneuvosta ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista. Katsastuksessa määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään, ja ne tulostuvat todistukselle. Korjauskehotukset poistuvat todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa, jos viat on korjattu. Määräaikaiskatsastuksesta saat lisätietoja katsastustoimipaikalta.

Voit tarkistaa ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohdan veloituksetta Trafin sähköisissä palveluissa.

Määräaikaiskatsastuksen ajankohta autojen, nelipyörien, kevyiden nelipyörien ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen osalta määräytyy

  • ajoneuvon käyttöönottopäivän mukaisesti, jos käyttöönottopäivämäärä on merkitty rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan
  • rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan, jos käyttöönottopäivämäärää ei ole merkitty rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan täydellisenä.

Museoajoneuvon ja enintään 3 500 kg:n perävaunun määräaikaiskatsastus suoritetaan erikseen määriteltynä ajankohtana.

Katsastus suoritettava määräajoin

Yksityiskäytössä oleva henkilöauto, nelipyörä ja kevyt nelipyörä

Ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain.

Käyttöönotto-
      vuosi

Ensimmäinen
 katsastus

  Vapaa
  vuosi

 Toinen
katsastus

     2006      2009         2010         2011      
     2007      2010    2011    2012
     2008      2011    2012    2013
     2009      2012    2013    2014
     2010      2013    2014    2015
     2011      2014    2015    2016

Yksityiskäytössä oleva henkilöauto, nelipyörä ja kevyt nelipyörä

Pakettiauto ja kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauto

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.

Kuorma- ja linja-auto, taksi, sairasauto sekä kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisauto ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunu

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.

Kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu

Ajoneuvoa ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.

Hinattava laite

Ajoneuvoa ei tarvitse määräaikaiskatsastaa

Muu kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n perävaunu

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran käyttöönottopäivästä laskien 2 vuoden kuluttua kyseisen vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen 2 vuoden välein vuoden loppuun mennessä.

Museoajoneuvo

Museoajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, joka on otettu käyttöön 31.12.1959 tai aiemmin, on katsastettava joka 4. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöönotettu museoajoneuvo on katsastettava joka 2. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

Rekisteröintikatsastus vastaa määräaikaiskatsastusta

Rekisteröintikatsastus vastaa määräaikaiskatsastusta, jos sen yhteydessä on suoritettu määräaikaiskatsastusta vastaava kunnon tarkastus tai jos todetaan, että toisessa ETA-valtiossa on enintään 6 kk ennen katsastusajankohdan päättymistä suoritettu määräaikaiskatsastusta vastaava kunnon tarkastus.

Esimerkki 1:

Jos henkilöauton kunnon tarkastuksen sisältänyt rekisteröintikatsastus on suoritettu 20.12.2010 ja käyttöönottopäivämäärä on 10.5.2011, on auto määräaikaiskatsastettava seuraavan kerran viimeistään 10.5.2012.

Esimerkki 2:

Jos henkilöauton kunnon tarkastuksen sisältänyt rekisteröintikatsastus on suoritettu 10.5.2011 ja käyttöönottopäivämäärä on 20.11.2011, on auto määräaikaiskatsastettava seuraavan kerran viimeistään 20.11.2011.

Määräaikaiskatsastusajankohdan määräytyminen

Uudistuneen rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta ilmenee edellinen ajoneuvolle suoritettu katsastus ja seuraava katsastusaikaväli, jonka kuluessa ajoneuvo on määräaikaiskatsastettava.

Jos ajoneuvon käyttöönottopäivämäärä on merkitty rekisteröintitodistukselle, ajoneuvo on katsastettava viimeistään sen rekisteröintitodistukseen merkittyä käyttöönottopäivää vastaavana päivänä seuraavasti:

  • Katsastuksen voi suorittaa aikaisintaan 4 kuukautta ennen kyseistä päivää.
  • Esimerkiksi 6.6.2000 käyttöönotettu henkilöauto tulee katsastaa aikavälillä 6.2.–6.6.
  • Kuorma-auto, linja-auto, kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisauto ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunu voidaan kuitenkin katsastaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen kyseistä päivää.
  • Esimerkiksi 6.6.2000 käyttöönotettu kuorma-auto tulee katsastaa aikavälillä 6.12.–6.6.

Muilla rekisteröintitodistukseen merkityillä päivämäärillä kuin käyttöönottopäivällä ei katsastusajan määräytymisen kannalta ole merkitystä.

Jos ajoneuvon käyttöönottopäivämäärää ei ole merkitty rekisteröintitodistukselle täydellisenä (esim. 00.00.1988), ajoneuvo on katsastettava rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan seuraavasti:

 Nr  Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
 1                                  
 2                                  
 3                                  
 4                                  
 5                                  
 6                                  
 7                                  
 8                                  
 9                                  
 0                                  

 

Rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukainen katsastusaika päättyy viimeisen katsastuskuukauden viimeisenä päivänä ja alkaa 4 kk aikaisemmin kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkiksi, jos henkilöauton rekisteritunnuksen viimeinen numero on 7, katsastusaikaväli on 31.5.–30.9.

Kuorma-autojen, linja-autojen, kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisautojen ja raskaiden perävaunujen katsastusaika päättyy viimeisen katsastuskuukauden viimeisenä päivänä ja alkaa 6 kk aikaisemmin kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkiksi, jos kuorma-auton rekisteritunnuksen viimeinen numero on 8, katsastusaikaväli on 30.4.–31.10.

Museoajoneuvot tulee esittää määräaikaiskatsastukseen 1.1.–30.6. joka toinen tai neljäs vuosi.

Kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n perävaunut tulee esittää katsastukseen 1.1.–31.12. joka toinen vuosi.

Erilliskytkentäkatsastuksessa tiettyyn autoon hyväksytyn raskaan perävaunun katsastus voidaan suorittaa vetoauton katsastusaikana.

Jos ajoneuvon viimeinen katsastuspäivä on pyhä tai lauantai, katsastuksen voi suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon määräaikaiskatsastus

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman, että se ensin ilmoitetaan takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon siirtämisen edellytyksenä on, että sille on varattu aika katsastukseen ja ajoneuvolla on liikennevakuutus. Siirrettäessä autossa tulee olla kiinnitettynä rekisterikilvet tai ajoneuvossa tulee olla siirtolupa ja -merkit.

Ainoastaan ajo säilytyspaikasta suorinta reittiä katsastukseen on sallittua. Ajoneuvon saa siirtää katsastuksesta välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon ajoaikasäädöksiä (mm. kahden kuukauden ajoaika) ei sovelleta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon kohdalla.

Ajoneuvon rekisteröinti takaisin liikennekäyttöön ei edellytä määräaikaiskatsastuksen voimassaoloa. Katsastuksen voimassaolo on kuitenkin edellytys ajoneuvon käytölle liikenteessä.

Ajoneuvo ulkomailla tai poissa käytöstä

Jos ajoneuvo on ollut koko katsastusaikansa ulkomailla, se on katsastettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on tuotu Suomeen. Todistus ajoneuvon olosta ulkomailla on pidettävä ajossa mukana. Ajoneuvo, joka on ollut koko katsastusaikansa liikennekäytöstä poistettuna tai vakuutusseisonnassa, on katsastettava ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä.

Määräaikaiskatsastuksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto

Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.

Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.

Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.

Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään määräaikaiskatsastuksessa tai jälkitarkastuksessa, 2 kk:n aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana tehdystä määräaikaiskatsastuksesta lähtien.

Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole 2 kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen.

Katsastukseen liittyvä neuvonta

Katsastukseen ja
ajoneuvotekniikkaan liittyvissä asioissa neuvovat katsastustoimipaikat.

Täältä näet katsastukseen liittyvät usein kysytyt kysymykset.

 

Tutustu myös

Ruoste auton katsastuksessa -video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekisteritunnuksen mukainen katsastusaika

    

Kuorma-autojen, linja-autojen, kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisautojen ja raskaiden perävaunujen katsastusajan pidennys

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 08.02.2018