Oikaisuvaatimus
 

Katsastuspäätöksen oikaisuvaatimus

Katsastuspäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa katsastuspäätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, se jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan Trafille.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • vaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta (tai yhteisön kotipaikka)
  • päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköisestä allekirjoituksesta säädetään laissa 617/2009.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet:

  • päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Trafiin
  • asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan kuluessa Trafiin. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Trafin kirjaamon aukioloaika on kello 8.00–16.15. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai asiamiehen tai lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Sähköisestä asioinnista säädetään laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).

Trafin oikaisuvaatimusasiassa tekemä päätös on maksullinen. Ajankohtaiset tiedot hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetuksesta esimerkiksi finlex.fi -verkkosivuilta ja Trafin nettisivuilta kohdasta Hinnat ja maksut.

Säädökset

  • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 617/2009
  • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003
 

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo(at)trafi.fi
Faksi: 029 534 5095

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.10.2016