Kokeiluluvan myöntäminen kuljettajaopetuksen kehittämiseksi
 

Kokeiluluvan myöntäminen kuljettajaopetuksen kehittämiseksi

Trafi voi 1.7.2018 alkaen myöntää luvan kuljettajaopetuksen kehittämiseksi vain ryhmän 2 ajokorttiluokkia koskevan tarpeellisen kokeilun järjestämiseen. Kokeilussa voidaan poiketa ajokorttilaissa säädetyistä kuljettajaopetuksen määrää ja toteutusta koskevista vaatimuksista.

Kokeilussa annettavan kuljettajaopetuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöltään sellainen, että kokeiluun osallistuva oppilas saa ajokorttilaissa tarkoitetut kuljettajan valmiudet eikä hänen oikeuksiaan vaaranneta kokeilulla. Kokeilu toteutetaan Trafin valvonnassa, ja siinä on noudatettava Trafin vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

Lupahakemus

Hakemuksessa on kuvattava ainakin

 • hakijan taustatiedot,
 • kokeilun kesto (enintään vuosi luvan myöntämispäivästä),
 • kokeiluun osallistuvien koulujen ja oppilaiden määrä (kaikki halukkaat koulut voivat osallistua, mutta oppilasmäärä voi olla enintään 5 000),
 • lupaa ei myönnetä, jos ehdotetun kaltaiselle kokeilulle on jo aiemmin myönnetty lupa,
 • kokeilun tavoitteet on kuvattava mahdollisimman tarkasti.

Tutkimussuunnitelma

Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, joka on ammattitaitoisen tutkijan laatima. Suunnitelmasta tulee ilmetä ainakin:

 • kokeilun kuvaus,
 • mihin kokeilulla pyritään,
 • tutkimuksessa käytettävät menetelmät,
 • mitä hyväksyttyä opetussuunitelmaa kokeilussa tullaan käyttämään,
 • verrokkiryhmän kuvaus,
 • kokeilun aikataulusuunnitelma (eteneminen),
 • väliaikaraportoinnin ajankohta,
 • mitä tietoja kerätään ja miten,
 • miten ja kuka/ketkä analysoivat tiedot,
 • loppuraportin sisältö (tulokset, päätelmät jne.).

Jos kokeiluun liittyy teknisiä apuvälineitä, esim. tietokoneohjelmia, ne on myös kuvattava suunnitelmassa ja liitteessä.

Lupahakemuksen käsittely

Trafi arvioi hakemuksen ja sen liitteiden sisällön riittävyyden ja pyytää tarvittaessa tarkentamaan hakemusta.

Jos Trafi arvioi, että kokeilulupahakemus ei täytä vaatimuksia täydennettynäkään, tai vastaavalle kokeilulle on jo aiemmin myönnetty lupa, niin hakemusta ei hyväksytä.

Luvan myöntäminen

Jos esitetty kokeilu Trafin mielestä täyttää kokeiluluvan myöntämisen edellytykset, se tekee päätöksen kokeiluluvan myöntämisestä. Lupaan voidaan asettaa tarpeelliseksi katsottuja ehtoja ja rajoituksia. Lupa on voimassa vuoden, eikä siihen myönnetä jatkoaikaa.

Rajoitus kokeiluihin osallistumiseen

Autokoulut voivat osallistua vain yhteen kokeiluun kerrallaan. Poikkeuksena ainoastaan tilanne, jossa osallistutaan eri ajokorttiluokkia koskeviin kokeiluihin.

Väliraportit

Kokeiluja suorittavat autokoulut raportoivat Trafille kokemuksistaan. Testauksessa on ollut mm. 10+10-malli (teoria- sekä ajo-opetusta on vain 10 tuntia kumpaakin), teoriatuntien virtuaalista opiskelua oman aikataulun mukaan sekä simulaattoriopetusta.

CAP group Oy väliraportti  1/2017

Kelpokuski Oy väliraportti 5/2017

Storge Oy väliraportti 6/2017

Suomen autokoululiitto väliraportti 6/2017

Töysän autokoulu loppuraportti 06/2018

Töysän autokoulu väliraportti 10/2017

Väliraportti 4/2018 (Tampereen seudun ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Oulun seudun ammattiopisto

 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.07.2018