Muiden liikenneturvallisuusalan toimijoiden hyväksyminen
 

Muut liikenneturvallisuusalan toimijat 

Trafi voi 1.7.2018 alkaen hyväksyä muita liikenneturvallisuusalan toimijoita antamaan ajokorttilain (386/2011) 35 § 1, 2 ja 4 momentissa sekä 37 § 1 momentissa tarkoitettuja ryhmä 1 pakollisia koulutuksia.

Muiden liikenneturvallisuusalan toimijoiden hyväksymisellä toteutetaan hallitusohjelman mukaista tavoitetta edistää digitaalisen kasvuympäristön rakentamista sekä säädösten sujuvoittamista tavoitteena luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle. Näin voidaan saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia palveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa liikennesektorilla.

Hyväksyntä voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Hyväksyntää voi hakea joko kaikkien tai joidenkin/jonkin koulutuksen antamiseen:

  • Ensimmäisen ajokortin suorittajan 4 tunnin koulutus (ajokorttilaki 35 § 1 mom.).
  • Riskikoulutus (ajokorttilaki 35 § 2 mom.).
  • Moottoripyörän ajokorttiluokan korottamiseksi välittömästi ylempään moottoripyörän ajokorttiluokkaan vaadittava koulutus (ajokorttilaki 35 § 4 mom.).
  • Ajokieltokoulutus (ajokorttilaki 37 § 1 mom.).

Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi ja se oikeuttaa hyväksymispäätöksessä mainittujen koulutusten antamiseen Manner-Suomessa. Hyväksyntä ei oikeuta muun kuljettajaopetuksen antamiseen; edellä mainittuja koulutuksia laajemman ajo-opetuksen antamiseen tai ajoharjoittelun ohjaamiseen vaaditaan autokoululupa tai opetuslupa.

Hyväksyntä voidaan kokonaisharkinnan perusteella myöntää hakijalle, joka täyttää seuraavat edellytykset:

  • Liikenneturvallisuusalan toimija, jolla on koulutukseen tarvittava alan tuntemus ja osaaminen.
  • Pätevyys ja osaaminen liikenneturvallisuusalalla on osoitettava dokumentoidusti esim. liikenneopettajaluvalla tai Liikenneturvan kouluttaman kouluttajan kelpoisuudella taikka muulla soveltuvalla pätevyydellä, josta hakijalla on todistus.
  • Ajokieltokoulutuksen antamiseen hyväksyntä voidaan myöntää myös muulle kuin liikenneturvallisuusalan toimijalle: vaatimuksena myös ajokieltokoulutuksen antamiseen on liikenneturvallisuusalan tuntemus ja osaaminen sekä koulutuskokemus.
  • Koulutuskokemusta vähintään 1 vuosi ja liikenteen alan/liikenneturvallisuusalan kokemusta vähintään 2 vuotta pätevöitymisen jälkeen. Koulutuskokemus ja liikennealan kokemus voivat olla hankittuna samanaikaisesti tai erikseen. Kokemus on osoitettava dokumentoidusti käyttämällä esimerkiksi lomaketta Selvitys työkokemuksesta autokoululupahakemusta varten tai esittämällä muutoin vastaavat todistetut tiedot kokemuksesta.
  • Jos hyväksyntää haetaan oikeushenkilölle, on hakijan ilmoitettava vastuullisten kouluttajien tiedot ja todistukset heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan liikenneturvallisuusalalla. Koulutusta saa antaa vain hyväksytty henkilö, joka on ilmoitettu hyväksyntää haettaessa. Alihankkijoiden käyttäminen ei ole mahdollista ellei näilläkin ole koulutusten antamista koskevaa hyväksyntää.

Hyväksynnän myöntämisharkinta tehdään kokonaisharkintana, jota arvioitaessa otetaan huomioon haettavan koulutuksen sisältöjen ja hakijan kokemuksen ja pätevyyden vastaavuus. Ajokorttilain tavoitteena on koulutusten antaminen vain sellaisten toimijoiden tehtäväksi, joilla olisi edellytykset toimia koulutusten tavoitteiden mukaisesti. Opetuslupaopettajana toimiminen ei yksinomaisena pätevyytenä tai kokemuksena pätevöitä liikenneturvallisuusalan toimijaksi eikä muodosta ammattimaiseen koulutustoimintaan edellytettävää riittävää alan tuntemusta ja osaamista.

Hyväksyntää haetaan hakemuslomakkeella (E717). Hakemukseen on liitettävä todistukset liikenneturvallisuusalan kokemuksesta, kouluttajakokemuksesta, soveltuvasta koulutuksesta ja kuvaus suunnitellusta toiminnasta sekä mahdolliset muut asiakirjat, joiden nojalla hyväksyntää haetaan.

Suunnitellun toiminnan kuvauksessa on esiteltävä, missä laajuudessa ja mitä opetusta aiotaan antaa, mitä asioita opetuksessa painotetaan ja millä opetussuunnitelmalla toimintaa aiotaan harjoittaa. Lisäksi on esitettävä selvitys siitä, miten hakijan (ja mahdollisten muiden hyväksyttävien kouluttajien) aiempi kokemus ja kelpoisuus vastaavat suunniteltujen koulutusten tarkoitukseen ja miten ne tukevat koulutusten tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksyntähakemus pakollisine liitteineen lähetetään Trafin kirjaamoon.

Toimijan on viipymättä ilmoitettava hyväksyntää haettaessa toimitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan lopettamisesta ja toiminnan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle. Muihin hyväksyttyihin liikenneturvallisuusalan toimijoihin sovelletaan autokoulun valvontaa koskevia säännöksiä.

Muilta hyväksytyiltä liikenneturvallisuusalan toimijoilta perittävät maksut on vahvistettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Hyväksyntäpäätöksen jälkeen ensimmäinen vuosimaksu peritään hyväksymisvuodelta (kalenterivuosi) ja se laskutetaan erikseen. Sen jälkeen maksu peritään vuosittain. Tällä hetkellä (10.9.2018) vuosimaksun suuruus on 100 euroa.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Tuire Simonen
Sähköposti: tuire.simonen (at) trafi.fi
Puhelin: 029 534 5202

asiantuntija Marjo Herlevi
Sähköposti: marjo.herlevi (at) trafi.fi
Puhelin: 029 534 7085 

 

Muut hyväksytyt liikenneturvallisuusalan toimijat

Muut hyväksytyt liikenneturvallisuusalan toimijat (päivitetty 25.9.2018)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.10.2018