Säädökset
 

Säädökset

Tieliikenteen sääntelyn tavoitteena on liikenneturvallisuuden paraneminen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen. Tieliikenne – toisin kuin muut liikennemuodot – on vielä joiltain osin kotimaisen sääntelyn piirissä. Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä. Kuitenkin kansalliset säädökset ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan mm. ajoneuvojen käytöstä tiellä, rekisteröinnistä, katsastuksesta ja verotuksesta.

Laajavaikutteisimmat lakitason säännökset tieliikenteessä sisältyvät tieliikennelakiin ja ajoneuvolakiin. Tieliikennelaki on perustana muun muassa liikennesääntöihin ja -merkkeihin liittyviin säännöksiin, ajokortti- ja autokoulusäännöksiin sekä ajoneuvojen käyttöä koskeviin säännöksiin. Toisaalta ajoneuvolaissa säädetään muun muassa tieliikenteessä ja muualla käytettävien ajoneuvojen luokituksesta, rakenteesta, hallintalaitteista, varusteista, osista, ympäristöominaisuuksista ja hyväksymisestä liikenteeseen. Sen lisäksi ajoneuvolaissa on perussäännökset rekisteröinnistä sekä ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja määräaikaiskatsastuksesta sekä rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamiseksi ja muuttamiseksi suoritettavista katsastuksista. Yksityiskohtaisemmin niistä säädetään kunkin erityisalueen asetuksissa tai niitä vastaavissa säädöksissä.

Tieliikenteen tärkeimmät kansainväliset sopimukset ovat rekisteröintiä koskevat Geneven ja Wienin tieliikennesopimukset. Trafi voi antaa myös tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevia kansallisia määräyksiä.

Vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella koskee myös ajoneuvoja ja niiden käyttöä. Kansainvälinen yhteistyö on lähtökohta niin ajoneuvojen, niiden kuljettajien ja niihin liittyvien palvelujen yhtenäisten vaatimusten aikaansaamiseksi. Säädösten yhtenäistämisen lisäksi kansainvälisellä tietojenvaihdolla (European car and driving license Information System EUCARIS) pyritään varmistamaan eri jäsenvaltioiden ajoneuvojen ja toimijoiden tasapuolinen kohtelu.

Liikenteen turvallisuusvirasto on ollut liikenne- ja viestintäministeriön tukena vahvasti vaikuttamassa tieliikenteen kansainvälisten säädösten valmisteluun kuljettajanopetuksesta, ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä sekä rekisteröinnin menettelystä. Jatkossa yhä enenevässä määrin myös kansainvälisten ajoneuvoteknisten säädösten (ja kansallisten määräysten) kehittämisvastuu on siirtymässä viraston hoidettavaksi.

 

Tieliikenteen määräysvalmistelun tiedotuslista

Liity tiedotuslistalle

Tietosuojaseloste

 

 

Tilaa RSS-syötteitä

  • RSS-syötteen voi tilata useisiin sähköpostiohjelmiin tai selaimiin kuten esim. Outlookiin tai Firefoxiin tai erilaisiin erikseen syötteiden lukemiseen tarkoitettuihin ohjelmiin.
 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.07.2018