Tyyppihyväksyntä
 

Tyyppihyväksyntä

Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettua menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. Tyyppihyväksyntöihin liittyvät vaatimukset tulevat joko kansainvälisistä tai kansallisista säädöksistä (lait, asetukset, direktiivit ja E-säännöt). Suomessa tyyppihyväksyntäviranomaisena toimii Trafi.

Tyyppihyväksynnän hakija

Tyyppihyväksyntää voi hakea ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen valmistaja tai valmistajan edustaja.

Valmistaja

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön ja varusteen valmistaja vastaa Trafille valmistamansa tuotteen tyyppihyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta riippumatta siitä, onko valmistaja osallistunut tuotteen kaikkiin valmistusvaiheisiin.

Valmistajan edustaja

EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää hakevan ETA-valtion ulkopuolelle sijoittautuneen ajoneuvon, osan, järjestelmän, erillisen teknisen yksikön ja varusteen valmistajan on nimettävä ETA-valtioon sijoittautunut valmistajan edustaja. Kun on kyse muusta kansallisesta tyyppihyväksynnästä kuin kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä, valmistajan edustajan tulee olla sijoittautunut Suomeen.

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (koskee tyyppihyväksynnän hakijaa)

Tuotannon vaatimustenmukaisuudella tarkoitetaan valmistajan tuotannossa olevien tuotteiden vastaavuutta alkuperäisen hyväksytyn tyypin kanssa. Uusien tuotteiden on niitä käyttöönotettaessa täytettävä kulloinkin voimassa olevat vaatimukset.

Trafin on varmistuttava ennen hyväksynnän myöntämistä siitä, että tuotannon vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat riittävät. Hyväksynnän hakijan tulee osoittaa, että tällä on käytössään EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2015 tai ISO TS 16949:2009 mukainen toimiva ja dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä, jolla taataan hyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön olevan hyväksytyn tyypin mukainen myös tuotannossa.

Vaatimustenmukaisuudesta varmistuminen edellyttää ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä tehtävää alkuarviointia ja tyyppihyväksynnän elinkaaren aikana tehtävää jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta löytyy Trafin Extranetistä.

 

Tyyppihyväksynnän vaatimukset

Ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä hakijalta edellytetään tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää koko ajoneuvolle tai ajoneuvon osalle, järjestelmälle tai erilliselle tekniselle yksikölle. Tyyppihyväksyntää hakee tuotteen valmistaja tai valmistajan edustaja.

Tyyppihyväksynnän sijasta yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon vaatimustenmukaisuus voidaan todeta yksittäishyväksynnässä tai rekisteröintikatsastuksessa.

 

Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä

Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan yhteisön säädösten mukaisia tyyppihyväksyntöjä.

Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää M-, N-, O-, L- ja T1–T4-luokan, sekä C-, R-, ja S-luokan ajoneuvolle. Ajoneuvojen tulee täyttää kullekin luokalle soveltuvien säädösten (EU-asetukset, Direktiivit, E-säännöt) vaatimukset, jotta ajoneuvot voisivat tulla tyyppihyväksytyiksi. Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän myöntää Trafi.

Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä on jaettu puitedirektiivien ja puiteasetusten mukaisesti ajoneuvoluokittain kolmeen osaan:

 • M-, N- ja O-luokan ajoneuvot kuuluvat puitedirektiivin 2007/46/EY soveltamisalaan.
 • L-luokan ajoneuvot kuuluvat puiteasetuksen (EU) No. 168/2013 soveltamisalaan. (Vanha puitedirektiivi 2002/24/EY on vielä osittain käytössä uuden puiteasetuksen siirtymäaikojen puitteessa).
 • T-, R- ja S-luokan ajoneuvot kuuluvat puiteasetuksen (EU No. 167/2013 soveltamisalaan. (Vanha puitedirektiivi 2003/37/EY on vielä osittain käytössä uuden puiteasetuksen siirtymäaikojen puitteessa).

Edellä mainittujen puiteasetusten ja puitedirektiivien lisäksi ajoneuvoluokkia koskevat erityissäädökset, joilla täsmennetään ajoneuvolta, sen osalta, järjestelmältä tai tekniseltä yksiköltä vaadittavia ominaisuuksia.

Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän hakijalta edellytetään tuotannon vaatimustenmukaisuuden (CoP - Conformity of Production) osoittamista.

 

Esimerkkejä EY-tyyppihyväksyntänumeroista

Puitedirektiivin mukainen koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntänumero koostuu pienestä e-kirjaimesta ja myöntävän jäsenvaltion tunnuksesta, viimeisimmästä kehysdirektiiviä muuttavasta direktiivinumerosta, nelinumeroisesta hyväksynnän järjestysnumerosta ja laajennuksen osoittavasta kaksinumeroisesta järjestysnumerosta. Osat erotetaan toisistaan tähdellä. Ajoneuvon valmistajan kilvestä laajennuksen numero jätetään pois.

Esimerkki ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntänumeron rakenteesta: e17*2007/46*0020*02
1. hyväksyntämaa, esim. e17
2. viimeisin muutosdirektiivi, esim. 2007/46
3. hyväksyntänumero, esim. 0020
4. laajennusnumero, esim. 02

Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntänumero on puolestaan viisiosainen. Esimerkki rakenteesta: e11*72/245*2006/28*0136*01
1. hyväksyntämaa, esim. e11
2. perusdirektiivin numero, esim. 72/245
3. viimeisin muutosdirektiivi, jonka mukaan hyväksyntä on myönnetty, esim. 2006/28
4. hyväksyntänumero, esim. 0136
5. laajennusnumero, esim. 01

 

Koko ajoneuvon monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntä

Monivaiheisella tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen yksin tai yhdessä toisen ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa varmentaa keskeneräisen tai valmiin ajoneuvon, valmistusasteen mukaan, täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset.

Esimerkiksi matkailuauton monivaiheisessa EY-tyyppihyväksynnässä ensimmäisen vaiheen valmistaja hakee alustan tyyppihyväksynnän ja toisen vaiheen valmistaja hyväksyttää päällirakenteen, josta lopullisena tuotteena saadaan toisen vaiheen valmistuneen ajoneuvon tyyppihyväksyntä.

Monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä kukin valmistaja vastaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle ajoneuvon hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta niiden järjestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden osalta, jotka on lisätty tai joita on muutettu kyseisessä ajoneuvon valmistusvaiheessa.

 

Koko ajoneuvon kansallinen tyyppihyväksyntä

Kansallisella tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan Suomessa uudelle ajoneuvolle myönnettävää tyyppihyväksyntää, mikäli ajoneuvo täyttää säädöksissä asetetut vaatimukset.

Kansallinen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää C-, R- ja S-luokille sekä moottorityökoneelle ja maastoajoneuvolle. Kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä voidaan myöntää M-, N-, O-, L-, T- ja C-luokille.

Kansallinen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää valmiille tai keskeneräiselle ajoneuvolle. Keskeneräisenä kansallisesti tyyppihyväksytylle ajoneuvolle suoritetaan ennen rekisteröintiä vielä (ajoneuvoluokasta riippuen) tyyppihyväksyntä valmiina ajoneuvona, yksittäishyväksyntä tai rekisteröintikatsastus.

Kansallisen tyyppihyväksynnän myöntää Trafi. Tyyppihyväksyntätiedot tallennetaan ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään.

Tyyppihyväksynnän hakijan on osoitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuus kansallisessa tyyppihyväksynnässä.

 

Koko ajoneuvon kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä

Kansallisella piensarjatyyppihyväksynnällä tarkoitetaan puitedirektiivin (2007/46/EY) ja puiteasetusten (167/2013 ja 168/2013) mukaista menettelyä, jossa tyyppihyväksyntä myönnetään uudelle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä.

Kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä voidaan myöntää lievennyksiä teknisiin vaatimuksiin EY-tyyppihyväksyntään verrattuna. Tekniset vaatimukset löytyvät M-, N- ja O-luokkien osalta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 256/2009 liitteestä 8. L-luokkien osalta vaatimukset löytyvät Trafin määräyksestä TRAFI/32281/03.04.03.00/2014. T-luokkien osalta poikkeuksia ei ole erikseen määritelty.

Kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttyjen Suomessa vuosittain rekisteröitävien, ensimmäistä kertaa käyttöönotettavien samaa tyyppiä olevien ajoneuvojen lukumäärä saa olla enintään seuraava:

 • M1-luokan ajoneuvoja 75 kappaletta
 • M2- ja M3-luokan ajoneuvoja 250 kappaletta
 • N1-luokan ajoneuvoja 500 kappaletta
 • N2- ja N3-luokan ajoneuvoja 250 kappaletta
 • O1- ja O2-luokan ajoneuvoja 500 kappaletta
 • O3- ja O4-luokan ajoneuvoja 250 kappaletta
 • L-luokan ajoneuvoja 25 kappaletta.
 • T-luokan ajoneuvoja 150 kappaletta.

Kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä on vaihtoehto koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnälle, jos EY-tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja muutetaan Suomessa eikä muutetuille ajoneuvoille ole tarkoituksenmukaista hakea uutta EY-tyyppihyväksyntää.

Trafi myöntää koko ajoneuvon kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän.

 

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti

Tyyppihyväksytty ajoneuvo voidaan hyväksyä liikenteeseen rekisteröintikatsastuksessa.

Rekisteröitäessä suurempia ajoneuvomääriä on mahdollista käyttää ennakkoilmoitusmenettelyä.

 

EY- ja E-komponenttityyppihyväksyntä

EY- ja E-komponenttityyppihyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa Trafi varmistaa, että osa, erillinen tekninen yksikkö tai varuste täyttää sille säädöksissäasetetut vaatimukset.

Komponenttihyväksyntöjä voidaan hakea joko EY-direktiivien tai E-sääntöjen mukaan. Komponenttityyppihyväksynnän myöntää Suomessa Trafi.

Komponenttityyppihyväksynnän hakijalta edellytetään tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Esimerkkejä komponenttityyppihyväksyntämerkinnöistä

 

Säädökset

Tyyppihyväksyntöihin liittyvät säädökset löytyvät tästä.

Tyyppihyväksyntäsäädökset

Direktiivit ja asetukset löytyvät Euroopan komission sivulta ja Euroopan unionin portaalista.

2007/46/EY

Perustan ajoneuvoja koskevalle EY-tyyppihyväksyntämenettelylle muodostaa puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annettu direktiivi 2007/46/EY (puitedirektiivi). Puitedirektiiivi 2007/46/EY tuli voimaan 29.4.2009.

Erityissäädöksillä tarkoitetaan puitedirektiivien alaisia osadirektiivejä, EU-asetuksia tai E-sääntöjä. Esimerkiksi niiden puitedirektiivin 2007/46/EY alaisten erityisdirektiivien, joita sovelletaan M1-luokan ajoneuvoon, tai vastaavien E-sääntöjen vaatimusten täyttyminen on edellytyksenä kokonaisen M1-luokan ajoneuvotyypin hyväksynnälle. Erityisdirektiivien mukaisia tyyppihyväksyntöjä voidaan myöntää ajoneuvojen osille, järjestelmille ja erillisille teknisille yksiköille. Puitedirektiivin 2007/46/EY alaisia erityissäädöksiä on tällä hetkellä 71 kappaletta.

Direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan kuuluvat yhdessä tai useammassa vaiheessa rakennetut tieliikenteeseen tarkoitetut vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja niiden perävaunut sekä tällaisten ajoneuvojen ja perävaunujen osat, järjestelmät ja tekniset yksiköt. Puitedirektiiviä 2007/46/EY voidaan soveltaa myös tällaisten ajoneuvojen yksittäishyväksyntään. Soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuulu kiskoilla kulkevat ajoneuvot, maa- ja metsätaloustraktorit tai telaketjuin liikkuvat ajoneuvot. Direktiiviä ei myöskään sovelleta L-luokkiin määriteltäviin nelipyöriin.

Jäsenvaltion tulee valmistajan pyynnöstä myöntää kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myös erityiskäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille (esimerkiksi matkailuautoille, matkailuperävaunuille, hautausautoille, ambulansseille ja panssariajoneuvoille), jotka täyttävät kyseisille erityistarkoitukseen käytettäville ajoneuvoille määrättyjen erityisdirektiivien tekniset vaatimukset.

2002/24/EY /EU No. 168/2013

Direktiiviä 2007/46/EY vastaava kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskeva kehysdirektiivi on 2002/24/EY. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kaksi- ja kolmipyöräiset tieliikenteeseen tarkoitetut moottoriajoneuvot ja nelipyörät, paripyöräiset tai muunlaiset, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 7 km/h, sekä näiden ajoneuvojen osat ja erilliset tekniset yksiköt. Uusi direktiivin kumoava vastaava puiteasetus EU No. 168/2013 tulee uusille ajoneuvotyypeille pakolliseksi ajoneuvoluokasta riippuen 1.1.2016 tai 1.1.2017 ja käyttöönotettaville vuoden edellämainittuja päivämääriä myöhemmin.

2003/37/EY / EU No. 167/2013

Direktiiviä 2007/46/EY vastaava maatalous- ja metsätraktoreita koskeva kehysdirektiivi on 2003/37/EY. Uusi direktiivin kumoava vastaava puiteasetus EU No. 167/2013 tulee uusille ajoneuvotyypeille pakolliseksi 1.1.2016 ja käyttöönotettaville 1.1.2018.

E-säännöt

E-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan tyyppihyväksyntää, joka on Genevessä 20. maaliskuuta 1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 70/1976) liitettyjen sääntöjen mukainen.

Kukin uusi sääntö tulee voimaan kaikkien niiden osapuolten osalta, jotka ovat ilmoittaneet YK:n pääsihteeristölle hyväksyvänsä säännön.

E-säännöt, niiden voimassa olevat päivitykset sekä sääntöjen mukaisia testejä tekemään ilmoitetut tutkimuslaitokset löytyvät asiakirjasta TRANS/WP.29/343/Rev.23. Revisiota päivitetään vuosittain.

Kansallisia säädöksiä

• eduskunnan säätämät lait
• valtioneuvoston ja ministeriöiden säätämät asetukset
• Trafin määräykset.

Kansalliset säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista.

Säädöksistä löytyy myös tietoa täältä, sivujen täydellistä ajantasaisuutta ei voida taata. 

 

 

CoP sopimus

Sopimus tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta
FI, EN, SV

Valvontasopimuksen liite 1
FI, EN, SV

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.10.2018