Valvonta
 

Valvonta

Trafi valvoo tieliikenteen katsastustoimipaikkoja ja tieverkon haltijoita.

Katsastustoiminnan laadunvalvonta

Katsastustoiminnan tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden sekä ajoneuvoista aiheutuvien ympäristöhaittojen määrää varmistamalla, että liikenteessä käytettävät ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta vaatimustenmukaisessa kunnossa.

Suomessa katsastukset suoritetaan yksityisten yritysten toimesta. Trafi myöntää katsastusluvat ja vastaa katsastustoiminnan valvontatehtävistä sekä katsastusluvan haltijoiden neuvonnasta ja ohjeistuksesta. Trafi antaa myös katsastustoimintaa koskevia määräyksiä. Trafin toiminnan perustana ovat lainsäädäntö, kansainvälisten määräysten ja sopimusten asettamat velvoitteet sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen ja liikenne- ja viestintäviraston asettamat tavoitteet.

Katsastustoiminnan laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että katsastustoiminnan suorituskyky on riittävän korkealla tasolla liikenteessä käytettävien ajoneuvojen turvallisen ja ympäristön kannalta vaatimustenmukaisen kunnon varmistamiseksi. Mitä tehokkaammin katsastuksessa havaitaan ja määrätään liikenneturvallisuutta heikentävät ja ympäristöhaittoja aiheuttavat viat korjattaviksi, sitä suorituskykyisemmästä katsastustoiminnasta on kyse ja sitä todennäköisimmin katsastustoiminnan avulla vähennetään liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden sekä ajoneuvoista aiheutuvien ympäristöhaittojen määrään.

Katsastustoiminnan laadunvalvonta perustuu laadunvalvontamittareihin sekä katsastustoimipaikkojen laadunhallintajärjestelmien ja oman laadunvalvonnan hyödyntämiseen. Lisäksi Trafi valvoo katsastustoimintaa katsastustoimipaikoilla suoritettavissa valvontatarkastuksissa, katsastettujen ajoneuvojen uudelleen tarkastuksissa ja ajoneuvorekisteriin tallennettujen tietojen tarkastuksissa tehtyjen havaintojen avulla.

Katsastuksen laadunvalvontamittarit perustuvat Trafin ylläpitämään ajoneuvorekisteriin tallennettujen katsastustietojen analysointiin ja tilastollisiin prosessin ohjausmenetelmiin (Statistical process Control). Laadunvalvontamittareiden avulla Trafi tunnistaa katsastustoimipaikkoja, joiden harjoittaman toiminnan suorituskyky ei todennäköisimmin vastaa katsastustoiminnan suorituskyvylle asetettuja odotuksia sekä kohdistaa laadunvalvontaa riskiperusteisesti sinne, missä sillä arvioidaan olevan suurin vaikuttavuus. Laadunvalvontamittareiden avulla myös katsastustoimipaikkojen tulee varmistaa toiminnan riittävän korkea laatu. Mittareiden avulla katsastustoimipaikkojen oman laadun valvonnan tulee tunnistaa katsastustoiminnan suorituskykyyn liittyviä ongelmia sekä suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia laadunparannustoimenpiteitä ongelmien poistamiseksi ja uudelleen esiintymisen ehkäisemiseksi.

Mikäli katsastustoimipaikan toiminnan suorituskyky ei vastaa toiminnalle asetettuja odotuksia ja katsastuksissa ei havaita tai määrätä ajoneuvoissa olevia vikoja korjattavaksi riittävän tehokkaasti ja/tai katsastuksessa hyväksytään liikenteessä käytettäväksi viallisia tai vaatimustenvastaisia ajoneuvoja ja/tai katsastuksessa määrätään vikoja korjattaviksi aiheetta ja/tai toimintaa ei muutoin harjoiteta säännösten edellyttämällä tavalla voi Trafi antaa katsastustoimipaikalle huomautuksen, varoituksen tai rajoittaa toiminnan harjoittamista taikka viime kädessä lopettaa katsastustoiminnan harjoittamisen perumalla katsastustoimipaikan katsastusluvan.

Muu valvonta

Trafi valvoo muun muassa auditoinneilla tieverkon haltijoiden johtamis- ja turvallisuudenhallintajärjestelmien toimivuutta ja infran hoitoa. Auditointien tarkoituksena on tuottaa riittä­vä näyttö siitä, että auditoitavan organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja hankkeiden turvallisuusmenettelyt täyttävät sekä kansainväliset että kansalliset vaatimukset ja että se on toimeenpantu riittävän tehokkaalla tavalla varmistaen tavoitteiden saavuttamisen.

Trafi valvoo matkustajan oikeuksia maaliikenteessä.

Trafin valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia tieliikenteen organisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 11.05.2017