Liikennekäytöstäpoisto ja lisävero
 

Liikennekäytöstäpoisto ja lisävero

Auton tilapäinen liikenteestä poisto katkaisee auton verokauden ja passivoi ajoneuvon vakuutuskauden.

Liikennekäytöstä poistettua autoa ei saa käyttää liikenteessä.

Poliisi-, rajavartio-, ja tulliviranomaiset valvovat, että liikenteessä ei käytetä autoa, josta on erääntynyttä veroa maksamatta tai joka on liikenteestä poistettu. Valvova viranomainen voi ottaa käyttökiellossa olevan auton rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen haltuunsa.

 

LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTO

Liikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista ja liikennekäyttöön ottamista koskevat tiedot ajoneuvoliikennerekisteriin. Ajoneuvoverovelvollisuus päättyy päivänä, jona ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto merkitään rekisteriin.

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain poikkeustapauksissa (katso kohta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttö).

Ajoneuvojen rekisteri- ja verotiedot voit tarkistaa Trafin asiointipalveluissa:
------------------------------------------------------------------------
Julkiset verotiedot: Voit kirjautumatta tarkastaa minkä tahansa ajoneuvon verotiedot rekisteritunnuksella.

Oman ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot:  Voit kirjautuneena käyttäjänä tarkastaa omien ajoneuvojen erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot sekä ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot.

 

LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Ajoneuvolle on varattu aika katsastukseen
  Ajoneuvo on siirrettävä välittömästi suorinta reittiä katsastukseen sille erikseen varattuna aikana ja edelleen katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai jossa se voidaan tarkoituksenmukaisesti korjata.

Edellä mainittu oikeus siirtää ajoneuvo katsastukseen koskee ainoastaan ajoneuvon välitöntä siirtämistä katsastustoimipaikkaan katsastuksen suorittamiseksi. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvon siirtäminen ennen katsastusta korjaamolle ei ole sallittua ilman siirtolupaa tai ajoneuvon ottamista liikennekäyttöön.

 • Siirtoluvalla
 • Koenumerotodistuksella
 • Väliaikaisrekisteröintitodistuksella (vientirekisteröintitodistuksella).

Tarkempia tietoja koenumero- sekä siirtokilpien käytöstä

Lisäksi voit käyttää liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä sen päivän loppuun saakka, jona olet poiston tehnyt, jos ajoneuvossa on rekisterikilvet kiinni eikä sen vakuutus ole päättynyt.

Muissa tilanteissa liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttäminen on kiellettyä. Käyttökielto koskee myös liikennekäytöstä poistettuna ostettua ajoneuvoa.

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa voidaan siirtää ainoastaan trailerilla tai hinaamalla autoa ajoneuvon toinen akseli ilmassa. Hyväksyttävä siirtotapa on hyvä varmistaa myös omasta vakuutusyhtiöstä.

Jos liikenteessä käytetään rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, eikä kyseessä ole mikään edellä mainituista tilanteista, ajoneuvosta on suoritettava ajoneuvoveroa ja ajoneuvoveron lisäveroa.

 

LISÄVERO


Lisäveron määrä ja veron maksaminen >
Käyttökielto>
Verovelvollinen >
Lisäveron määrään tai maksuvelvollisuuteen eivät vaikuta seuraavat asiat > 

 

Lisäveron määrä ja veron maksaminen

Lisäveron määrä ajoneuvosta on 12 kuukauden mittaiselta ajanjaksolta laskettava ajoneuvovero viisinkertaisena, kuitenkin vähintään 1000 euroa. Lisäksi peritään jälkiveroa 10 euroa.

Ajopäivään kohdistuva lisäveron määrä lasketaan lähtökohtaisesti ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen perusteella. Ellei ajoneuvoa ole rekisteröity, veron määrää voidaan arvioida muulla tavalla. Ajoneuvovero ja ajoneuvoveron lisävero kannetaan yhdessä erässä. Verot tulee maksaa eräpäivään mennessä. Eräpäivää ei voi siirtää, ellei siihen ole huojennukseen / maksuaikaan oikeuttavaa erityistä syytä. Huojennusta on aina haettava erikseen.

--------------------------------------------------------Takaisin------

 

 

Käyttökielto

Maksamaton vero aiheuttaa ajoneuvolle käyttökiellon eräpäivän jälkeen. Ajoneuvo on käyttökiellossa kunnes ajoneuvovero ja ajoneuvoveron lisävero on kokonaisuudessaan maksettu.

Käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa ei voi ottaa liikennekäyttöön, katsastaa tai viedä maasta. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin verovelvolliselle.

2.11.2017 jälkeen lisäveron vireilläolo tai maksuunpantu lisävero ei aiheuta käyttökieltoa ennen kuin maksuunpantu vero jätetään suorittamatta. Ennen 2.11.2017 käsittelyyn otettujen lisäveroasioiden osalta ajoneuvo on käyttökiellossa koko käsittelyn ajan ja käyttökielto purkaantuu vasta, kun ajoneuvoveron jälki- ja lisäveroasia on käsitelty ja maksettu.

--------------------------------------------------------Takaisin------

 

 

 

 

Verovelvollinen

Verovelvollinen voi olla:

 • haltija
 • omistaja
 • ajoneuvon käyttäjä tai kuljettaja

Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Ajoneuvon käyttäjä tai kuljettaja on verovelvollinen vain siinä tapauksessa, että ajoneuvon omistajaa ja haltijaa ei saada selvitettyä tai jos ajoneuvo on otettu käyttöön suostumuksetta.

Jos ajoneuvosi on otettu käyttöön ilman lupaa, ota yhteys poliisiviranomaiseen.

Jos ajoneuvo on myyty ja rekisterimerkinnät eivät ole ajan tasalla, tulee myyjän toimittaa luovutuskirja joko katsastustoimipaikalle tai Trafin sopimusrekisteröijäksi valtuuttamalle vakuutusyhtiön toimipaikalle, jotta rekisterimerkinnät saadaan ajan tasalle. Luovutusilmoituksen voi tehdä myös Trafin sähköisessä asiointipalvelussa.

Mikäli myyjän ilmoittama luovutuksensaaja kiistää ostaneensa ajoneuvon, on myyjän pystyttävä todistamaan omistusoikeuden siirtyneen luovutuksensaajalle (esimerkiksi maksukuitti tai molempien allekirjoittama luovutus- tai kauppakirja).

--------------------------------------------------------Takaisin------

 

 

 

Lisäveron määrään tai maksuvelvollisuuteen eivät vaikuta seuraavat asiat:

 • Liikennekäyttöön ottamisen unohtaminen, inhimillinen erehdys tai tietämättömyys lainsäädännöstä
 • Ajomatkan pituus, kesto, tai liikennekäyttöön johtaneet syyt
 • Ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus ja se on katsastettu. (Huomioi! Ajoneuvon liikennekäyttöön otto on katsastuksesta ja vakuuttamisesta erillinen toimenpide)
 • Ostotilanteessa ei ole tullut ilmi, että ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettu. Ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä ostajan tulee varmistaa, että ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä, eli siitä on ajoneuvovero suoritettu, ajoneuvo on liikennekäytössä, katsastettu ja vakuutettu.
 • Ajoneuvolla on ajettu katsastukseen ilman ennalta varattua katsastusaikaa.
 • Ajoneuvolle on yritetty tehdä liikennekäyttöön ottoa sähköisessä palvelussa mutta liikennekäyttöön otto ei ole yrityksestä huolimatta onnistunut, eikä kyseessä ole ollut viranomaisen virhe.

Asiakkaan velvollisuus:

Ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä on aina varmistettava, että ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä, eli siitä on ajoneuvovero suoritettu, ajoneuvo on liikennekäytössä ja katsastettu sekä vakuutettu.

--------------------------------------------------------Takaisin------

 

Liikenteestä poistetun ajoneuvon käyttö

Liikennekäytöstä poistettuna olevaa ajoneuvoa voidaan siirtää ainoastaan trailerilla tai hinaamalla autoa ajoneuvon toinen akseli ilmassa. Hyväksyttävä siirtotapa on hyvä varmistaa myös omasta vakuutusyhtiöstä.

 

Asiakkaan velvollisuus

Ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä on asiakkaan aina varmistettava, että ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä, eli siitä on ajoneuvovero suoritettu, ajoneuvo on liikennekäytössä ja katsastettu sekä vakuutettu.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 21.09.2018