Vapautus ajoneuvoverosta
 

Vapautus ajoneuvoverosta  

Voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta samalla kertaa vammaisen pysäköintiluvan kanssa sähköisessä asioinnissamme tai Ajovarman toimipisteistä.

Sähköisessä asioinnissa voit myös siirtää vapautuksen toiselle ajoneuvolle tai päättää vapautuksen. Palvelun käytön edellytyksenä on Trafin myöntämä pysäköintilupa.

Poliisin myöntämän pysäköintiluvan perusteella vapautus myönnetään edelleen vain erillisen hakemuksen perusteella.

Huom! Kun poistat ajoneuvon liikennekäytöstä, vapautus passivoituu. Kun otat ajoneuvon liikennekäyttöön tulee vapautus aktivoida. Aktivoinnin voit tehdä sähköisessä asioinnissamme tai soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan.

Hae vapautusta

Ajovarmassa asiointi
Voit hakea Trafilta samalla kertaa pysäköintilupaa ja vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Asiointi tapahtuu Ajovarman toimipisteissä. Pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa vapautettavan ajoneuvon rekisteritunnus sekä kyseisen ajoneuvon verovelvollisen henkilötunnus. Vapautus tulee voimaan pysäköintiluvan myöntämispäivästä (joka on pääsääntöisesti kuluva päivä jos mitään estettä pysäköintiluvan myöntämiselle ei ole). Ajovarman toimipisteissä ei voi hakea vapautusta Poliisin myöntämän pysäköintiluvan perusteella. Huom! Ajovarman toimipisteissä et voi hakea pelkkää vapautusta.

Sähköinen asiointi 
Verovelvollinen tai invalidi voi hakea ajoneuvoveron perusverosta vapautusta myös sähköisessä asioinnissa, mikäli vapautuksen perusteena oleva pysäköintilupa on Trafin myöntämä. Palvelu on maksuton ja edellyttää tunnistautumista. Sähköisessä asioinnissa hakemukseen ei tarvitse liittää asiakirjoja ja kun tiedot ovat oikein, vapautus aktivoituu saman tien.

Hakemuksen postittaminen
Hakemuksessa on ilmoitettava verovelvollisen sekä pysäköintiluvan haltijan nimi, osoite ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja hakemuksen perustelut. Hakemukseen on liitettävä jäljennös pysäköintiluvan molemmista puolista. Jos ajoneuvorekisterissä on tieto autoveron palautuksesta (50 §/51 §), myönnetään vapautus automaattisesti, eikä hakemusta tarvita.

Postita hakemus osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki.

Hakemuksen vireille tulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivään mennessä. Jos hakemus hyväksytään, maksettu ajoneuvovero palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Vapautus myönnetään sen edellytysten täyttymispäivästä alkaen. Vapautus ajoneuvoveron perusverosta on voimassa myös seuraavina verokausina, kunnes vapautuksen perusteet päättyvät. Vapautuksen saajalle lähetetään verokausittain tieto vapautuksesta ja sen päättymisestä.

Vapautus päättyy automaattisesti, jos auto poistetaan tilapäisesti liikennekäytöstä. Kun auto otetaan uudelleen liikennekäyttöön, täytyy asiakkaan itse ilmoittaa vapautuksen aktivoimisesta ajoneuvoveroneuvontaan.

 

Siirrä vapautus

Sähköisessä asioinnissa (liiteasiakirjoja ei tarvita)

Puhelimitse (vain mikäli verovelvollinen ja invalidi pysyvät samoina)

Hakemuksella (postitettava liiteasiakirjoineen Trafille)

Voimassa oleva vammaisvapautus ei siirry automaattisesti verovelvollisen uuteen ajoneuvoon.

Sähköinen asiointi
Mikäli vapautuksen perusteena oleva pysäköintilupa on Trafin myöntämä, voit siirtää vapautuksen haluamallesi ajoneuvolle sähköisessä asioinnissa. Sähköisessä asiointipalvelussa tarvitset pysäköintiluvan tunnuksen sekä luvanhaltijan henkilöturvatunnuksen. Verovelvollinen voi siirtää vapautuksen omalle ajoneuvolleen ja pysäköintiluvan haltija mille tahansa ajoneuvolle.

Asiointi puhelimitse ja hakemuksella
Mikäli verovelvollinen ja invalidi pysyvät samoina ja pysäköintilupa on voimassa, voit tehdä vapautuksen siirron ajoneuvolta toiselle puhelimitse tai hakemuksella.

Mikäli verovelvollinen tai invalidi vaihtuvat, tulee sinun hakea vapautusta uudella hakemuksella kirjallisesti. Hakemus on postitettava Trafiin, liiteasiakirjoineen.

Postita hakemus osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki.

Tullin tai Verohallinnon myöntämä vapautus
Autoverolain pykälän 50 tai 51 perusteella myönnetty vapautus on ajoneuvokohtainen eli et voi siirtää vapautusta autolta toiselle.

 

Vapautuksen perusteet

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus:

  • henkilölle, jolle on myönnetty poliisin tai Trafin myöntämä vammaisen pysäköintilupa (tieliikennelaki 267/1981 28 b §)
  • henkilölle, joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa.
  • henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50 §:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi (Verohallinto myöntää).

Vapautus myönnetään ajoneuvoveron perusverosta. Mikäli käyttövoimana on esim. diesel, maksuunpannaan aina kuitenkin käyttövoimaveron osuus.

Ajoneuvoveron perusveron vapautuksen voi saada saman henkilön vammaisuuden perusteella vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan, ja verovelvollinen voi saada vammaisvapautuksen vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan.

 

Vapautus rekisterimerkinnän perusteella

Erillistä hakemusta ei tarvita, jos ajoneuvoliikennerekisterissä on kyseiselle autolle merkintä autoverolain 50 tai 51 §:ssä tarkoitetusta autoveron palautuksesta.

Verohallinto tekee merkinnän autoverolain 50 ja 51 §:stä ajoneuvoliikennerekisteriin. Verohallinto merkitsee huojennus- ja palautuspykälät rekisteriin takautuvasti vasta, kun autoveroa palautetaan asiakkaalle. Katsastustoimipaikat ja vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin poistaa kyseisiä pykäliä asiakkaiden pyynnöstä. Merkintä on asiakkaalle maksuton. Asiakas voi halutessaan tulostuttaa uuden maksullisen rekisteröintitodistuksen joko sähköisesti tai katsastustoimipaikalla.

Verohallinto merkitsee tiedon autoveron palautuksesta ajoneuvoliikennerekisteriin kun autoveroa palautetaan asiakkaalle. Ajoneuvovero on kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä, mikäli muuta päätöstä ajoneuvoveroon liittyen ei ole siihen mennessä tullut (Ajoneuvoverolaki 23 § ja 55 §). Lisätietoja voi kysyä Trafin ajoneuvoveroneuvonnasta.

 

Vapautus pysäköintiluvan perusteella

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan Trafilta. Pysäköintiluvan perusteella voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta takautuvasti luvan voimaantulosta lähtien (Ajoneuvoverolaki 49 §). Lue lisää Pysäköintiluvan hakemisesta...

Mikäli pysäköintilupa on myönnetty ennen vuotta 2016, vapautusta ei ole haettu samassa yhteydessä kun pysäköintilupaa on haettu tai vapautuksen käsittely ei ole jostain syystä onnistunut pysäköintiluvan myöntämisen yhteydessä, haetaan vapautusta perusverosta kuten ennenkin eli jälkikäteen erillisen hakemuksen perusteella.

 

Muut vapautukset ajoneuvoverosta

Ajoneuvoveroa ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa ajalta, jona auto on

- ilmoitettu poliisille anastetuksi

- takavarikoitu poliisin tai muun viranomaisen haltuun

- otettu ulosottoviranomaisen haltuun

- otettu romuajoneuvona kunnan haltuun

- osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.

Jos poliisi on tehnyt ajoneuvoliikennerekisteriin merkinnän anastuksesta tai ulosottaja on toimittanut ajoneuvoliikennerekisteriin tiedon auton haltuunotosta ulosmittauksen yhteydessä, veronkanto keskeytetään automaattisesti. Jos kyseisiä tietoja ei jostain syystä ole ilmoitettu, pitää verovelvollisen itse toimittaa Trafille veronoikaisuhakemus ja sen liitteeksi kopio poliisin tutkintailmoituksesta (anastuksesta) tai ulosottajan ulosmittauspäätöksestä. Veron maksuunpanoa jatketaan anastuksen tai haltuunoton päättymispäivästä alkaen, jos anastus tai haltuunotto päättyy.

Mikäli auto on otettu kunnan haltuun romuajoneuvona, on auton omistajan selvitettävä autonsa lopullinen poisto rekisteristä kunnan kanssa. Kunta poistaa auton rekisteristä takautuvasti.

Romutus tai tuhoutuminen osoitetaan tapahtuneeksi romutustodistuksella tai luotettavalla selvityksellä.

Ajoneuvot, jotka ovat vapaita ajoneuvoverosta pääsääntöisesti ilman hakemusta:

- diplomaattirekisteröidyt autot

- Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten omistamat tai hallitsemat autot, lisäksi auto voi olla ajoneuvoveroton muiden kansainvälisten sopimusten perusteella

- museoautoiksi rekisteröidyt autot

- palo- tai pelastusauto, kun sillä osallistutaan kunnalliseen palo- tai pelastustoimintaan ja sairasauto, kun omistajalla tai haltijalla on sairaankuljetuslupa

- linja-auto (M2- ja M3-luokka) tai pienoislinja-auto (edellyttäen linja-autoajokorttia)

- puolustusvoimien keltakilpiset SOTARE-rekisteriin merkityt ajoneuvot

- vientirekisteröidyt autot

- tilapäisesti Suomessa käytettävät autot

- koenumerokilvin varustetut autot kilpien tilapäiseen käyttöön liittyvin rajoituksin

- ajoneuvot, jotka ovat saaneet siirtoluvan (esimerkiksi käytettynä maahantuotu auto, verovelvollisuus alkaa vasta ensirekisteröinnistä)

- puu- tai turveperusteista polttoainetta pääasiallisesti käyttävät autot (esimerkiksi häkäpönttöautot)

- valtion käyttämät autot, pois lukien kuorma-autot

- kuorma-auton alustalle rakennetut työkoneet.

Lisäksi ajoneuvoveroon kuuluvasta käyttövoimaverosta ovat vapaita metaanista koostuvaa polttoainetta (esim. maakaasu tai metaanista muodostuva biokaasu, ei nestekaasu) käyttävät henkilö- ja pakettiautot (käyttövoimaverollisia 1.1.2013 alkaen) sekä sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot, jos sähköakkuja ei voi ladata auton ulkopuolelta tai ne ladataan moottorin tai jarrutuksen yli jäävällä energialla.

  
  
  

 

                                                                                                 

 

                             

 

Yhteystiedot

Pysäköintilupa-asiat
Ajovarma p. 075 323 9999 (pvm/mpm) arkisin klo 8.00–16.00 

Ajovarman palvelupisteet  
www.ajovarma.fi

Ajoneuvoveroneuvonta

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.05.2018