Veron rakenne ja määrä
 

 

Veron rakenne ja määrä

Vetolaiteilmoituspalvelusta on julkaistu uusi versio. Uudessa palvelussa pystyt tekemään ilmoituksen kuorma-autosi vetolaitteiden käytöstä tai käyttämättömyydestä ja samalla näet kuorma-autosi vetolaitteiden historiatiedot. Sähköisessä asioinnissa tehty ilmoitus päivittyy järjestelmiin välittömästi. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista.


Rakenne

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Ajoneuvovero voi muodostua seuraavasti:

  • perusvero (esim. bensiinikäyttöinen henkilöauto)
  • käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto)
  • perusvero + käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen henkilöauto).

Ajoneuvoveroa on maksettava ajoneuvoliikennerekisteriin merkitystä henkilö-, paketti-, ja kuorma-autoista eli M- ja
N-luokkiin kuuluvista ajoneuvoista.

                                                                                                                         

Perusvero                                                                   alkuun

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Uudemmat ajoneuvot verotetaan CO2-tiedon ja vanhemmat ajoneuvot kokonaismassan perusteella

Henkilöautojen veroperuste määräytyy käyttöönottovuoden perusteella seuraavasti:

Käyttöönottovuosi

Paketti- ja kaksikäyttöautojen veroperuste määräytyy käyttöönottovuoden perusteella seuraavasti:

Paketti- ja kaksikäyttöautot

CO2- ja massaperusteen vuosirajat johtuvat EU-tasolla yhtenäistetystä hiilidioksidipäästöjen mittaustavasta sekä ajankohdasta, jolloin päästötieto on tullut pakolliseksi osaksi ajoneuvon tyyppihyväksyntää.

Vanhemmat autot verotetaan kokonaismassan perusteella, koska niillä ei ole rekisterissä EU-direktiivin mukaista CO2-päästötietoa.

Jos kuluttajille tarkoitetussa henkilöauton mainoksessa tai vastaavassa tai ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on kerrottava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY, tai E-säännön n:o 101 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

 

Ajoneuvoverotus CO2-päästöjen mittaustavan muuttuessa

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutoksen välillistä vaikutusta ajoneuvoverotukseen on pyritty neutralisoimaan ajoneuvoverolain muutoksella (571/2018).

Niihin uusiin ajoneuvoihin, joiden CO2-päästöarvo on mitattu uudella, WLTP-mittaustavalla, sovelletaan 1.1.2020 alkaen uusia ajoneuvoverotaulukoita. Koska ajoneuvoveroa kannetaan vuosi etukäteen, näkyy muutos ajoneuvoverolipuilla jo 2019 vuoden aikana. Uuden verotaulukon (1A) löydät ajoneuvoverolain liitteistä.

Lisätietoa

WLTP-mittaustavasta

Vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Lakimuutosta koskeva hallituksen esitys

Lisää mittaustavan muutoksen vaikutuksista autoverotukseen Verohallinnon sivuilla.

 


Ajoneuvon perusvero nousee 1.1.2017                      alkuun

Perusvero nousee kaikilta perusveron alaisilta autoilta 36,50 euroa.

Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä auton valmistajan ilmoittamaa CO2-päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.
Autojen, joiden ainoa käyttövoima on sähkö, perusvero määräytyy päästötaulukon alimman veron määrän mukaan.

Ajoneuvoveron perusvero 1.1.2016 - 31.12.2016 
 
- Kokonaismassan mukaan
 - Hiilidioksidipäästötiedon mukaan

Ajoneuvoveron perusvero 1.1.2017-
- Kokonaismassan mukaan
- Hiilidioksidipäästötiedon mukaan

          

Käyttövoimavero                                                        alkuun

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Henkilö ja kuorma-autojen käyttövoimavero

Henkilöautojen käyttövoimavero on 5,5 senttiä/pvä auton jokaiselta alkavalta 100 kilogrammalta.

    

                                                                                                   
Käyttövoimaverotasot 1.1.2013 alkaen                    alkuun

Dieselautojen lisäksi käyttövoimaveroa kannetaan myös muista ajoneuvoista, joiden käyttövoimana on muu kuin moottoribensiini.

1.1.2013 alkaen henkilöautojen käyttövoimaverot eriytyivät tarkemmin käyttövoiman mukaan. 

Kayttövoimatasot

Muutoksen myötä myös kaasukäyttöiset pakettiautot tulivat käyttövoimaveron piiriin (0,9 snt / pv / alkava 100 kg).                                                                                                  alkuun


Kuorma-autojen vetolaitelisä eli käyttövoimaveron vetolaiteosuus

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun vetolaiteosuus osana käyttövoimaveroa. Vetolaiteosuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden ajoneuvoliikennerekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Mikäli vetolaitetta ei käytetä, voi auton omistaja tai haltija ilmoittaa vetolaitteen käyttämättömyydestä. Tällöin vetolaiteosuutta ei panna maksuun osana käyttövoimaveroa.

Jos käyttämättömyydestä on aiemmin ilmoitettu ja vetolaitetta aletaan käyttää, pitää omistajan tai haltijan ilmoittaa vetolaitteen käyttöönotosta ennen vetolaitteen käyttämistä.

Ilmoituksen kuorma-auton perävaunun vetolaitteen käyttöönotosta tai käyttämättömyydestä voi tehdä sähköisesti osoitteessa https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/vetolaiteilmoitus tai sähköpostilla vetolaiteilmoitukset (at) trafi.fi tai katsastustoimipaikalla omalla lomakkeella.

Vetolaite on lähtökohtaisesti aina käytössä otettaessa kuorma-autoa liikennekäyttöön

Vetolaitteen käyttämättömyysilmoitus pitää tehdä uudestaan, kun kuorma-auto otetaan liikennekäyttöön. Vaikka autolle olisi tehty käyttämättömyysilmoitus edellisen kerran, kun sitä käytettiin liikenteessä, tulee ilmoitus tehdä uudestaan joka kerta, kun se otetaan liikennekäyttöön. Jos vetolaitteen käyttämättömyysilmoitusta ei ole tehty, kuorma-autosta pannaan maksuun vetolaiteosuus osana käyttövoimaveroa. Ilmoituksen voi tehdä katsastusasemalla liikennekäyttöönoton yhteydessä tai sähköisessä asioinnissa.

Ilmoitusta tehtäessä on ilmoitettava myös, käytetäänkö autoa ilmoituspäivänä vetolaitteen vetoon vai ei. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.

Vetolaitteesta ei tarvitse maksaa vetolaiteosuutta, jos ajoneuvoliikennerekisteriin on kuorma-auton tietoihin merkitty vetolaite vain hinattavan laitteen vetoon. Näissä tilanteissa vetolaitteen käyttämättömyydestä voidaan ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vetolaiteilmoitukset (at) trafi.fi tai poikkeuksellisesti myös puhelimella Trafin ajoneuvoveroneuvontaan, p. 029 534 5125. Tieto, että vetolaite on rekisteröity vain hinattavan laitteen vetoon, pitää olla ajoneuvoliikennerekisterissä, jotta vetolaiteosuus voidaan poistaa. Vetolaiteosuutta voidaan oikaista kyseisen merkinnän lisäämispäivämäärästä lähtien.

Kuorma-autoja koskevat vetolaiteilmoitukset voi tehdä sähköisessä asioinnissa, katsastustoimipaikoilla tai sähköpostilla. Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse, eikä ilmoitusta voi tehdä takautuvasti. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä etukäteen. Verovelvolliselle lähetetään uusi veropäätös.

Asiakas voi tehdä vetolaiteilmoituksen katsastustoimipaikoilla, jossa on Trafin lomake sitä varten. Tällöin asiakkaalle jää lomakkeesta oma kopio, ja se on syytä säilyttää ilmoituksen tarkistamista varten. Kiireellisissä tapauksissa ilmoitus on tehtävä katsastustoimipaikalla, josta asiakas saa oman kappaleensa ilmoituksesta pidettäväksi ajossa mukana.

Ilmoituksen toimittaminen suoraan Trafiin on hyvä vaihtoehto, erityisesti niissä tapauksissa, joissa yrityksellä on useita autoja. Sähköpostitse tapahtuva ilmoittaminen on helpompaa, nopeampaa ja edullisempaa. Sähköpostitse tai faksilla vetolaiteilmoitus tulee toimittaa Trafille ennen suunniteltua vetoon ottamista taikka vetämisen päättymistä.

Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota tehtyjen ilmoitusten selkeyteen, sillä ristiriitaiset ilmoitukset saattavat johtaa ilmoitusten hylkäämiseen. Asiakasta kehotetaankin pitämään itsellään kirjaa tekemistään ilmoituksista ristiriitaisten ilmoitusten välttämiseksi.

Kun teet vetolaiteilmoituksen muulla tavalla kuin sähköisessä asioinnissa (esim. sähköpostilla), ilmoita vähintään seuraavat asiat:                                                                   alkuun

  • ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero.
  • verovelvollisen nimi, osoite, y-tunnus (henkilötunnus vapaaehtoinen) ja puhelinnumero
  • ilmoittajan tiedot, jos muu kuin verovelvollinen, tai jos verovelvollinen on yritys
  • koskeeko ilmoitus varsinaista perävaunua ja/tai puoliperävaunua, jos auto on varustettu kummallakin vetomahdollisuudella
  • mistä lähtien ilmoitus on voimassa, eli mikä on päivämäärä, jona vetolaitetta aletaan käyttää tai ei enää käytetä riippuen siitä, mikä on ollut edellinen ilmoitus
  • onko ilmoitus voimassa toistaiseksi tai tietyn aikavälin.

Vapaamuotoinen kirjoitus on yllä olevien tietojen lisäksi sallittu.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 03.09.2018