Verovelvollisuus
 

Verovelvollisuus

Verovelvollinen on auton rekisteriin merkitty haltija tai omistaja. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, on haltija verovelvollinen. Verovelvollisuus voi määräytyä myös luovutusilmoituksen perusteella.

Autokaupan yhteydessä myyjä vastaa myyntipäivän verosta ja ostaja seuraavasta päivästä. Jos kyseessä on ensi- tai uudelleenrekisteröinti, vastaa ostaja verosta rekisteröintipäivästä alkaen.

Tee autokauppa oikein:
https://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoneuvon_osto_ja_myynti/kaytetyn_ajoneuvon_osto

Älä koskaan maksa veroa edellisen omistajan verolipulla! Kun ostat käytetyn auton, rekisteröi ensin auto nimiisi ja tarkista sen jälkeen maksamattoman veron määrä.

Verovelvollisuuden voi siirtää sopimuksen perusteella auton ensimmäiseltä haltijalta ensimmäiselle omistajalle. Siirtoa voi hakea auton omistaja. Hakemus tehdään kirjallisesti Trafin lomakkeella. Siirto tulee voimaan aikaisintaan seuraavan verokauden alusta.

Verovelvollisuus alkaa, kun

 • rekisteriin merkitään uusi verollinen ajoneuvo
 • rekisterissä oleva ajoneuvo muuttuu verolliseksi
 • rekisterissä oleva verovelvollinen vaihtuu.

Verovelvollisuus päättyy, kun

 • ajoneuvon liikennekäytöstä poisto tai lopullinen poisto merkitään rekisteriin
 • ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto muuttuu siten, että vero on maksuunpantava uudelle verovelvolliselle
 • verollinen ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan verovapaaksi
 • verovapautuksen edellytykset alkavat.

Omistaja/haltija

Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on velvollinen maksamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa rekisteriin merkityltä omistus- tai haltijuusajaltaan. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen.

Veroa on maksettava kaikista autoista, jotka on rekisteröity tai olisi pitänyt rekisteröidä. Myös epäkuntoisista tai käyttökelvottomista rekisterissä olevista autoista on maksettava vero. Ajoneuvovero on mahdollista katkaista poistamalla auto lopullisesti rekisteristä tai väliaikaisesti liikennekäytöstä. Vero on maksettava, vaikka auto olisi ilmoitettu seisonta- tai varastovakuutukseen.

Käytetyn auton myyntipäivän verosta vastaa myyjä. Ostajan verovelvollisuus alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien. Jos auto ensirekisteröidään suoraan ostajan nimiin tai uudelleenrekisteröidään, verovelvollisuus alkaa jo rekisteröintipäivänä.

Auton nimiinsä rekisteröivä henkilö voi ottaa vastattavakseen häntä edeltävien rekisteröinnin laiminlyöneiden omistajien eli ns. väliomistajien omistusajan veron. Jos auton uusi omistaja ei halua ottaa vastatakseen verosta, vero pannaan maksuun kullekin väliomistajalle tämän omistusajalta. Kun auto ostetaan väliomistajalta, ostajan ja myyjän olisi hyvä sopia keskenään ajoneuvoveron huomioimisesta kauppahinnan yhteydessä.

Autoa ei saa käyttää, jos siitä on maksamatta erääntynyttä veroa. Auto on käyttökiellossa, vaikka kyse olisikin edellisen omistajan tai haltijan maksamattomasta verosta. Jotta uusi omistaja tai haltija voisi käyttää autoa, josta on veroa maksamatta, pitää hänen maksaa kaikki erääntyneet verot korkoineen. Käyttökiellossa olevan auton määräaikaiskatsastusta tai liikennekäyttöönottoa ei hyväksytä ennen kuin erääntyneet verot on suoritettu korkoineen.

(Ajoneuvoverolaki 58–59 §)

Luovutusilmoitettu

Luovutusilmoitettu on henkilö, joka ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä ja hänestä on tehty edellisen omistajan toimesta luovutusilmoitus.

Luovutusilmoitettu ei saa maksaa veroa erissä, ja veroa korotetaan seuraavista verokausista lähtien.

Mikäli haltija on luovuttanut ajoneuvon takaisin ajoneuvon omistajalle, haltija voi tehdä ilmoituksen hallintaoikeuden lakkaamisesta. Edellytyksenä on, että omistaja on tietoinen luovutuksesta ja laiminlyönyt haltijan poiston.

Väliomistaja

Väliomistaja on henkilö, joka on myynyt auton eteenpäin rekisteröimättä autoa nimiinsä.

Jos väliomistajasta tulee myöhemmin  luovutusilmoitettu, henkilö on sen jälkeen verovelvollinen.

Jos kyseessä on väliomistaja, josta ei ole tehty luovutusilmoitusta, vero maksuunpannaan ensisijaisesti uudelle rekisteriin merkitylle omistajalle myös väliomistajan omistusajalta

Uusi haltija tai omistaja voi kuitenkin kieltäytyä väliomistajan veron maksamisesta. Tällöin vero maksuunpannaan väliomistajalle. Kieltäytyjän täytyy olla tässä tapauksessa yhteydessä Trafiin joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Samana päivänä kaksi verovelvollista

Myyjä vastaa myyntipäivän verosta ja ostaja seuraavasta päivästä.Jos kyseessä on ensi- tai uudelleenrekisteröity ajoneuvo, ostaja vastaa rekisteröintipäivästä alkaen.

Esim. 1. Käytetyn auton ostopvm 20.5.2012 > ostajan verovelvollisuus alkaa 21.5.2012.

Esim. 2. Uuden auton ostopvm 20.5.2012 > ostajan verovelvollisuus alkaa 20.5.2012.

Ajoneuvovero autoa vaihdettaessa

Älä maksa veroa edellisen omistajan verolipulla. Kaupanteon jälkeistä aikaa koskeva, maksettu ylimääräinen vero hyvitetään auton edelliselle omistajalle joko hänen ostamansa uuden auton ajoneuvoverossa tai hakemuksesta veronpalautuksena. Ilman hakemusta palautus tehdään vuoden kuluttua. Ajoneuvon edellisen haltijan tai omistajan maksamattomasta tai pian maksettavaksi tulevasta verosta saat tietoa Trafin veroneuvonnasta.

Ajoneuvoveron huomioiminen autokaupassa

Autokaupan yhteydessä ostajan ja myyjän olisi syytä tehdä kirjallinen sopimus mahdollisista autoon kohdistuvista maksamattomista ajoneuvoveroista myyntipäivään asti. Sopimus voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisen lausekkeen:

"Ajoneuvon myyjä vastaa tämän sopimuksen allekirjoituspäivään asti kaikista ajoneuvoon kohdistuvista ajoneuvoveroista."

Jos auton uusi omistaja joutuu kuitenkin maksamaan edelliselle haltijalle tai omistajalle kuuluneen ajoneuvoveron, jotta saa käyttökiellon poistettua, on hän oikeutettu vaatimaan vahingonkorvausta myyjältä sopimusrikkomuksen perusteella. Tällaisella myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella ei ole kuitenkaan vaikutusta Trafin toimittamaan verotukseen.

Myyjän maksamattoman ajoneuvoveron voi ottaa huomioon myös ajoneuvon kauppahinnassa.

Jos liikennekäytöstäpoistettu auto ostetaan ilman kilpiä, tulee aina tarkistaa, että viranomainen ei ole palauttanut kilpiä. Autolla voi olla huomattavakin summa maksamatonta lisäveroa. Myös edellisen verovelvollisen maksamaton ajoneuvovero tai lisävero aiheuttaa käyttökiellon uudelle verovelvolliselle. Mikäli auton ajoneuvoverotuksen tilanne on epäselvä, sen voi tarkistaa ajoneuvoverotuksen puhelinpalvelusta.

Verovelvollisuuden siirto

Verovelvollisuuden siirrossa ajoneuvon omistaja ottaa haltijan verot maksettavakseen. Verovelvollisuuden voi siirtää sopimuksen perusteella haltijalta omistajalle. Hakijana on aina omistaja. Siirto voidaan tehdä vain ensimmäiseltä haltijalta ensimmäiselle omistajalle.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa lomaketta käyttäen.

Verovelvollisuuden siirrolla ajoneuvon omistaja vastaa verosta niiden perusteiden mukaan, jotka koskevat ajoneuvon alkuperäistä verovelvollista. Jos verovelvollisuuden siirto on ilmeisesti tehty veron maksun välttämiseksi, vero voidaan kuitenkin panna maksuun siten kuin siirtoa ei olisi tehty. Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä määräämillään ehdoilla tai hylätä verovelvollisuuden siirtämisen. Jos verovelvollisuuden vastaanottaja ei suorita veroa säädetyllä tavalla, virasto voi määrätä verovelvollisuuden siirtäjän ja vastaanottajan vastaamaan verosta yhteisvastuullisesti.
(Ajoneuvoverolaki 7 §)

Siirto astuu voimaan kunkin ajoneuvon osalta verokauden vaihtuessa, kunhan siirtoilmoitus tai sen muutos on hyväksytty. Mikäli hakijalla ei ole edellisen 2 vuoden aikana ollut rekisterissä siirtosopimukseen kuuluvia ajoneuvoja, voidaan sopimus katsoa purkautuneeksi.

Verovelvollisuuden siirto voidaan tehdä

 • haltijalta omistajalle, kun
  • omistaja haluaa maksaa veron kaikista autoistaan, joilla on haltija (koskee lomakkeessa kohtaa kaikkia hakijan omistamia ajoneuvoja, joilla on haltija)
   • omistajan uudet sellaiset autot, joilla on haltija, tulevat myös automaattisesti sopimuksen piiriin
  • omistaja haluaa maksaa ajoneuvoveron tietyn haltijan autosta (koskee lomakkeessa kohtaa tietyn haltijan kaikkia ajoneuvoja)
   • haltijan auton vaihtuessa uusi auto tulee automaattisesti vanhan sijaan, kun omistaja pysyy samana
   • jos tämä sama haltija tulee haltijaksi myös muuhun saman omistajan autoon, tämäkin auto tulee automaattisesti mukaan sopimukseen.

Verovelvollisen siirtosopimuksen päättäminen tulee tehdä kirjallisesti Trafin verovelvollisuuden siirtolomakeella. Siirtosopimus päättyy tällöin kuluvan verokauden lopussa.

 
 

 

Sivu päivitetty 11.08.2017