Pakettiauto
 

Pakettiauto

Pakettiauto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Pakettiauton suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on oltava yhteenlaskettua henkilökuormaa (yksi matkustaja = 68 kilogrammaa) suurempi ja istumapaikkoja saa olla kuljettajan paikan lisäksi enintään kuusi.

Pakettiauto on autoveron alainen ajoneuvo. Pakettiauton autoveron määrä on auton CO2-päästöistä (g/km) tai kokonaismassasta ja käyttövoimasta riippuen 5–50 prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta (autoverolain 6 § ja lain liitteen verotaulukko 1).

Pakettiauto on alennetun autoveron alainen, jos se täyttää seuraavat edellytykset (autoverolaki 8§):

 • auton kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa
 • autossa ei ole muita istuimia tai istuinten kiinnitykseen tarkoitettuja laitteita (pl. pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetut laitteet) kuin kuljettajan istuin ja tämän vieressä olevat istuimet
 • kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05, tai kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton verotaulukon 1 mukaista veroprosenttia pienennetään 9,8–21,7 prosenttiyksiköllä verotaulukon 2 mukaisesti. Vähennyksen suuruus riippuu auton kokonaismassasta. Veron osuus on aina kuitenkin vähintään autoverolain liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.

alkuun

 

Pakettiauton muuttaminen

Pakettiautot olivat laissa säädetyin edellytyksin kokonaan verovapaita 2.5.1993 saakka. Sen jälkeen pakettiautot ovat olleet verollisia, mutta merkittävä osa niistä on alennetun autoveron alaisia. Alennetun autoveron edellytyksistä säädetään autoverolaissa. Alennetun autoveron edellytyksistä säädettiin 3.5.1993–31.3.2009 autoverolain 23 ja 24 §:ssä ja 1.4.2009 lähtien autoverolain 8 §:ssä. Pakettiauton verovapaudelle tai veronalennukselle ei ole säädetty ns. kuoleutumisaikaa, joten autosta on aina maksettava autovero, jos sen rakennetta muutetaan siten, ettei auto enää täytä verovapauden tai veronalennuksen edellytyksiä.

Autoveroseuraamusta ei kuitenkaan tule jos ajoneuvo muutetaan takaisin samaan autoveroluokkaan, jossa se on jo aikaisemmin ollut.

Esimerkiksi uutena Suomeen ensirekisteröity alennetun autoveron pakettiauto, joka on ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverovapaaksi kuorma-autoksi, voidaan ilman veroseuraamusta palauttaa takaisin muutoskatsastuksessa N1-luokan alennetun autoveron pakettiautoksi.

Kun selvitetään pakettiautoon ensirekisteröinnin jälkeen tehtävien rakennemuutosten vaikutusta auton autoverokohteluun, on tiedettävä kuinka auto on ensiverotettu. Ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos on verollinen, kun verovapaa ajoneuvo muutetaan verolliseksi tai lievemmin verotettu ajoneuvo muutetaan korkeamman verokannan mukaan verotettavaksi.

Verovapaat ja alennetun autoveron alaiset pakettiautot voidaan jakaa kolmeen ryhmään ensiverotusajankohdan mukaan:

1. ennen 3.5.1993 ensiverotetut autoverovapaat pakettiautot

2. 3.5.1993-31.3.2009 ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot

3. 1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot.

 

1. Ennen 3.5.1993 ensiverotetut autoverovapaat pakettiautot

Pakettiauto on autoverovapaa, jos se on tuotu Suomeen ennen 3.5.1993 ja se on maahantuotaessa täyttänyt silloin voimassa olleet autoverovapauden edellytykset:

 • 15.11.1967-11.5.1971 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auto on ensisijaisesti vain tavarankuljetukseen tarkoitettu ja auton kokonaismassa on vähintään 1 700 kg.
 • 12.5.1971-31.3.1977 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auton omamassa on vähintään 1 800 kg tai tavaratilan tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä (mitattuna silloisen LM:n päätöksen mukaisesti) tai avolavan pituus on vähintään 150 cm.
 • 1.4.1977-14.6.1990 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auton omamassa on vähintään 1 800 kg tai tavaratilan tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä (mitattuna silloisen LM:n päätöksen mukaisesti) tai avolavan pituus on vähintään 185 cm.
 • 15.6.1990-2.5.1993 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos se täyttää voimassa olleen auto- ja moottoripyöräverolain 6 b ja 6 c §:ien ehdot.

 

2. 3.5.1993-31.3.2009 ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot

Pakettiautosta on suoritettu alennettu autovero (35 % verottomasta maahantuontihinnasta), jos se on ensiverotettu 3.5.1993–31.3.2009 ja se täyttää autoverolain 23 ja 24 §:ssä säädetyt edellytykset:

 • Auto on yksinomaan tavaran kuljetukseen tarkoitettu eli siinä on vain etuistuimet.
 • Auton kokonaismassan ja omamassan erotus on vähintään 525 kg.
 • Auton tavaratila täyttää jonkin seuraavista mittavaatimuksista:
  • umpinainen tavaratila → yhtenäisen tavaratilan tilavuus vähintään 3 m3 ja sisäkorkeus vähintään 1,30 metriä
  • avolava → lavan pituus vähintään 1,75 metriä tai pinta-ala vähintään 2,25 neliömetriä
  • kaksoisohjaamo (ns. doppelmalli) → umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 metriä sekä avolavan pituus vähintään 1,50 metriä.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton tavaratila mitataan autoverolain 23 §:n 2–4 momentissa säädetyllä tavalla.

3. 1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot.

Pakettiauto on alennetun autoveron alainen, jos se täyttää autoverolain 8 §:ssä säädetyt edellytykset:

• auton kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa

• autossa ei ole muita istuimia tai istuinten kiinnitykseen tarkoitettuja laitteita (pl. pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetut laitteet) kuin kuljettajan istuin ja tämän vieressä olevat istuimet

• kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05, tai kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06.

alkuun

 

Ennen 3.5.1993 ensiverotetun, autoverovapaan pakettiauton muuttaminen

Autoverovapaan pakettiauton ajoneuvoluokka voidaan muuttaa ilman autoveroseuraamuksia vain toiseksi verovapaaksi ajoneuvoluokaksi. Jos autoverovapaa pakettiauto muutetaan verolliseksi ajoneuvoksi, autovero on suoritettava riippumatta siitä, kuinka kauan ajoneuvo on ollut rekisterissä verovapaana pakettiautona.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, kun verovapaa ajoneuvo muutetaan verolliseksi tai lievemmin verotettu ajoneuvo muutetaan korkeamman verokannan mukaan verotettavaksi. Autoveroseuraamusta ei kuitenkaan tule jos ajoneuvo muutetaan takaisin samaan autoveroluokkaan, jossa se on jo aikaisemmin ollut.

Esimerkiksi uutena Suomeen ensirekisteröity alennetun autoveron maastohenkilöauto, joka on ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverovapaaksi pakettiautoksi, voidaan ilman veroseuraamusta palauttaa takaisin muutoskatsastuksessa alennetun autoveron maastohenkilöautoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki).

Autoverolain (11.12.2015/1481) käytetyn ajoneuvon verotusta koskevan 8 a §:n mukaan Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroprosenttia arvioitaessa tulee selvittää aiemmin käytössä olleet veroprosentit ajoneuvon käyttöönottovuodesta alkaen. Trafi soveltaa verotuksessa näistä veroprosenteista alinta.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.

alkuun

 

3.5.1993-31.3.2009 ensiverotetun 23§:n mukaisen alennetun autoveron pakettiauton muuttaminen

Kun selvitetään pakettiautoon ensirekisteröinnin jälkeen tehtävien rakennemuutosten vaikutusta auton autoverokohteluun, on tiedettävä kuinka auto on verotettu aikaisemmin.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos alennetun autoveron alainen ajoneuvo muutetaan täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi. Ajoneuvosta ei kanneta autoveroa uudelleen autoverolain 8 luvun säännösten nojalla, mikäli ajoneuvosta on aiemmin kannettu täysi autovero.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki). Aiemmin ensiverotuksen yhteydessä suoritettua veroa ei huomioida ajoneuvon myöhemmässä verotuksessa.

Autoverolain (11.12.2015/1481) käytetyn ajoneuvon verotusta koskevan 8 a §:n mukaan Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroprosenttia arvioitaessa tulee selvittää aiemmin käytössä olleet veroprosentit ajoneuvon käyttöönottovuodesta alkaen. Trafi soveltaa verotuksessa näistä veroprosenteista alinta.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.

alkuun

 

 

Tavaratilan mittaaminen ja asennettavat varusteet

Autoverolain 23 §:n mukaisen alennetun autoveron alaisen pakettiauton on täytettävä autoverolain 23 §:ssä säädetyt tavaratilan mittavaatimukset. Umpinaisella tavaratilalla varustetun pakettiauton tavaratila mitataan siinä varustuksessa, jonka mukaisena valmistaja on ajoneuvon toimittanut ennen ajoneuvoon asennettavia kuormatilan suojia ja lämpö- tai muita vastaavia eristeitä. Valmistajan asentamat kuormatilan suojat, lämpö- tai muut vastaavat eristeet voidaan jättää ottamatta mittauksessa huomioon, jos vastaava auto on tilattavissa myös ilman näitä varusteita. Myös oven sarana tai muu vastaava kooltaan vähäinen rakenne, joka leikkaa mitattavaa tavaratilaa, voidaan jättää huomiotta, jos sen ei voida katsoa vaikuttavan tavaratilan käytettävyyteen.

Pakettiauton tavaratilaan voidaan ilman veroseuraamuksia lisätä kuorman kiinnitystä tai säilytystä varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita. Tällä tarkoitetaan muun muassa tavaratilaan asennettuja hyllyjä ja tavaran kiinnittämiseen tarkoitettuja telineitä. Näitä ei oteta huomioon tavaratilan tilavuutta mitattaessa. Rakenteiden ja varusteiden tulee olla siten asennettuja, että ajoneuvo voidaan mitata ja sitä käyttää myös ilman näitä varusteita. Toisin sanoen rakenteiden ja varusteiden tulee olla sellaisia, että auto on palautettavissa alkuperäiseen varustukseen siten, että se on edelleen liikenteeseen käytettävissä. Rakenne tai varuste ei saa heikentää auton tavarankuljetusmahdollisuuksia. Tällaista rakennetta tai varustetta ei lueta auton omaan massaan.

Pakettiautoon voidaan ilman autoveroseuraamuksia lisätä myös työvälineiden käyttöä varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita. Työväline voi olla esimerkiksi avolavaiseen pakettiautoon asennettu hiekkasirotin tai lumiaura tai -linko. Tällaisen irrotettavan työvälineen autoon kiinteästi asennettua kiinnitysosaa ei lueta auton omaan massaan. Myöskään autoon kiinteästi asennettua tavaranosturia ei lueta auton omaan massaan. Näin ollen ne eivät vaikuta auton verotuskohteluun.

Jos autoon asennettu työväline tai muu rakenne ei liity ainakaan pääosin auton varsinaiseen kuljetustehtävään ja auton käyttötarkoituksen olisi katsottavan muuttuneen muuksi kuin yksinomaan tavarakuljetukseen tarkoitetuksi autoksi, autoa on pidettävä täyden autoveron alaisena pakettiautona.

Trafi on katsonut, että pakettiauton tavaratila voidaan jakaa kahteen osaan kevyellä helposti irrotettavalla väliseinällä, vaikka yhtenäisen tavaratilan tilavuudeksi jää tällöin alle kolme kuutiometriä. Edellytyksenä on, että auton tavaratilaan ei ole asennettu tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia. Helposti irrotettavana väliseinänä on lähtökohtaisesti pidetty sellaisia
ratkaisuja, joissa seinän irrotukseen ei vaadita työvälineitä. Tällöin valvontaviranomainen pystyy heti valvontatilanteessa tarkistamaan ajoneuvon ilman väliseinää.

Avoimella tavaratilalla varustetun pakettiauton tavaratilaan voidaan rakenteiden suojaamiseksi asentaa mahdollisimman tiiviisti tavaratilan seinämiä ja pohjaa noudatteleva suojus. Myös pienehkö lukittava työkalukotelo voidaan asentaa avonaiseen tavaratilaan autoverovapaasti.

Edellä mainitut säännöt koskevat myös sellaista autoa, joka on vasta ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverolain 23 ja 24 §:n mukaiseksi pakettiautoksi. Rekisteriin 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi hyväksyttyyn ajoneuvoon voidaan täydentää edellä mainittuja varusteita.

alkuun

 

1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotetun 8 §:n mukaisen alennetun autoveron pakettiauton muuttaminen

Pakettiautosta on suoritettu alennettu autovero, jos se on ensiverotettu 1.4.2009 tai sen jälkeen ja se täyttää autoverolain 8 §:ssä säädetyt ehdot.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos alennetun autoveron alainen ajoneuvo muutetaan  täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi. Ajoneuvosta ei kanneta autoveroa uudelleen autoverolain 8 luvun säännösten nojalla, mikäli ajoneuvosta on aiemmin kannettu täysi autovero.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki). Aiemmin ensiverotuksen yhteydessä suoritettua veroa ei huomioida ajoneuvon myöhemmässä verotuksessa.

Autoverolain (11.12.2015/1481) käytetyn ajoneuvon verotusta koskevan 8 a §:n mukaan Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroprosenttia arvioitaessa tulee selvittää aiemmin käytössä olleet veroprosentit ajoneuvon käyttöönottovuodesta alkaen. Trafi soveltaa verotuksessa näistä veroprosenteista alinta.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton tavaratilan kokoon ja auton omamassaan tai kantavuuteen vaikuttavilla muutoksilla ei ole vaikutusta autoveroon. Täten esimerkiksi lavakatteiden ja -kaukaloiden, vanerointien, kylmä- ja lämpöeristysten, kylmäkoneiden, väliseinien, hyllyköiden, etuaurojen, hiekoittimien yms. asentaminen rekisteröinnin jälkeen ei aiheuta autoveroseuraamuksia.

alkuun

 


Täysimääräisen autoveron alaisen pakettiauton muuttaminen

Täysimääräisen autoveron alaisen pakettiauton muuttamisesta ei ole autoveroseuraamuksia.

alkuun

 

Istuimet

Autoverovapaan pakettiauton tavaratilaan on aikaisemmin voinut asentaa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia seuraavasti:

 • 15.11.1967-11.5.1971 tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa pehmustamattomat pystyasentoon käännettävissä olevat istuimet.

 • 12.5.1971-14.7.1993 tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa enintään 50 mm paksut pystyasentoon käännettävissä ja lukittavissa olevat istuimet, jos auto on tuotu maahan ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg.

Autoverovapaaseen pakettiautoon ei voi nykyään asentaa edellä mainittuja tilapäisistuimia.

Autoverolain 23§ :n mukaiseen alennetun autoveron pakettiautoon (ensiverotettu 3.5.1993–31.3.2009) voi asentaa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia. Autoverolain 24 §:ssä säädetyt ehdot tulee täyttyä.

Tavaratilassa saa olla enintään 3 tilapäisistuinta seuraavin edellytyksin:

• 1 tilapäisistuin, kun tavaratilan tilavuus on vähintään 7 kuutiometriä

• 2 tilapäisistuinta, kun tavaratilan tilavuus on vähintään 8 kuutiometriä

• 3 tilapäisistuinta, kun tavaratilan tilavuus on vähintään 9 kuutiometriä

Tilapäiseen käyttöön tarkoitetut istuimet on sijoitettava selkä menosuuntaan välittömästi kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten taakse. Asennettujen istuinten tulee olla istuinosaltaan ylöskäännettävissä ja yläasentoon lukittavissa. Istuimen ja selkänojan enimmäispaksuudesta ei ole säädetty, joten istuimet voivat olla normaalipaksuisia. Turvavöitä ei edellytetä.

Autoverolain 8 §:n mukaiseen alennetun autoveron pakettiautoon (käyttöönotettu 1.4.2009 tai sen jälkeen) ei voida asentaa edellä mainittuja tilapäisistuimia.

alkuun

 

 

Kate

Autoverovapaan pakettiauton avonaiseen tavaratilaan voidaan aina ilman autoveroseuraamuksia asentaa muusta kuin jäykästä materiaalista valmistettu kate. Jäykästä materiaalista valmistetun katteen autoon on voinut asentaa ilman autoveroseuraamuksia ennen 15.7.1993, mikäli auto on tuotu Suomeen ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg.

Tämän jälkeen asennetut jäykästä materiaalista valmistetut katteet aikaansaivat sen, että autoon tulivat sovellettavaksi aiemmin voimassa olleen autoverolain 23 §:ssä olevat umpinaisella tavaratilalla varustetun pakettiauton mittavaatimukset. Toisin sanoen auton yhtenäisen tavaratilan tilavuuden on tullut olla vähintään 3 kuutiometriä ja sisäkorkeus vähintään 1,3 metriä sekä kokonaismassan ja omamassan erotus vähintään 525 kg. Tällaisella katteella varustettu 23 §:n mukainen pakettiauto on rinnastettu umpinaiseen pakettiautoon siinäkin tapauksessa, että kate olisi irrotettavissa ja asennettu esimerkiksi pikalukitsimilla.

1.4.2009 jälkeen ensiverotettuun 8 §:n mukaiseen alennetun autoveron alaiseen pakettiautoon kate on voitu asentaa ilman autoveroseuraamuksia.

Aiemmin 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi hyväksyttyyn autoon voidaan lisätä kiinteä kate vain, mikäli ajoneuvo täyttää nykyisen autoverolain 8 §:n mukaiset alennetun autoveron edellytykset ja se muutoskatsastetaan sellaiseksi samassa yhteydessä.

alkuun

 

Matkailukori                                     

Autoverovapaaseen pakettiautoon ei voida ilman autoveroseuraamuksia asentaa matkailukoria, koska autoa ei tällöin voida pitää yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitettuna pakettiautona.

alkuun

 

 
 

 

 

Sivu päivitetty 10.10.2017