WLTP-päästömittaus
 

Autojen päästömittaus muuttuu

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan.

Ensimmäiset henkilöautot, joilla on myös uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulivat liikenteeseen loppuvuodesta 2017. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt ajoneuvoliikennerekisteriin.

CO2-päästöjen mittaustapaa muutettiin, jotta CO2-arvo kertoisi entistä totuudenmukaisemmin auton päästöistä.

Mittaustavan muutoksen myötä yksittäisen auton CO2-arvo määräytyy mm. siihen hankittujen lisävarusteiden mukaan. Jatkossa jokaiselle autolle tuleekin oma, ns. personoitu ja totuudenmukaisempi, CO2-arvo.

Päästömittausmenetelmät

Aiemmin käytössä ollut laboratoriotesti NEDC (New European Driving Cycle) luotiin 1980-luvulla. Teknologian ja ajo-olosuhteiden kehittymisen myötä se on jäänyt ajastaan jälkeen. Euroopan Unioni onkin laatinut uuden testimenetelmän, joka tunnetaan nimellä Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

NEDC-testissä arvot määritellään teoreettisen ajotavan perusteella, kun taas WLTP-sykli pohjautuu eri puolilta maailmaa kerättyyn aineistoon, joka kuvaa totuudenmukaisemmin ajo-olosuhteita ja ajoneuvon käyttöä.

WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajovaiheita, pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

    Klikkaa kuvaa isommaksi. 

Laboratoriotestit eroavat oikeasta elämästä

Henkilöauton CO2-päästöt ovat suoraan verrannollisia polttoaineen kulutukseen. Esimerkiksi dieselauto, jonka CO2-päästöt ovat 95 g/km, kuluttaa noin 3,7 litraa polttoainetta sadalla kilometrillä. Bensiinikäyttöinen auto tuottaa samat CO2-päästöt kuluttaessaan neljä litraa sadalla kilometrillä.

Polttoainetaloudellisuus tarkoittaa ajetun matkan ja siinä kulutetun polttoainemäärän suhdetta.

Laboratoriotestin ensisijainen tarkoitus on antaa kuluttajille mahdollisuus vertailla luotettavasti eri automallien CO2-päästöjä ja polttoainetaloudellisuutta. Kaikki ajoneuvojen varustelua, testausta ja testitulosten käsittelyä koskevat vaatimukset on standardisoitu ja määritelty Euroopan Unionin lainsäädännössä. Tämä on tärkeää, koska näin luodaan säännöt, joita kaikkien autonvalmistajien ja muiden toimijoiden on noudatettava. Kuluttajat voivat vertailla automalleja ainoastaan, jos laboratoriotestit perustuvat standardisoituihin ja toistettaviin menettelyihin.

Laboratoriotesteissä voidaan vertailla eri automallien päästöjä ja niillä on myös tärkeä rooli menettelyissä, joilla autot saatetaan EU:n markkinoille. Ennen kuin ajoneuvot voidaan saattaa EU:n markkinoille, valmistaja toimittaa ne testattavaksi EU:n lainsäädännön mukaisesti tässä kuvattua laboratoriopohjaista testisykliä käyttäen hyväksyttyyn tutkimuslaitokseen. EU:n alueella toimiva tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää hyväksynnän näiden testien perusteella. Kun ajoneuvo on tyyppihyväksytty yhdessä EU-maassa, kaikki saman tyyppiset ajoneuvot voidaan rekisteröidä myös muualla Euroopan Unionissa. Testattavat ajoneuvot valitaan tuotantolinjoilta autoteollisuudessa sovellettavien tilastollisten otantamenetelmien mukaisesti. Testeissä varmistetaan, että ajoneuvot täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntäviranomainen varmistaa, että valmistajan tuottamat autot vastaavat testeihin toimitettuja autoja.

Laboratoriotestit lähenevät ajonaikaisia päästöjä

Autojen kulutus ei nouse uuden testin myötä

Uudet WLTP-arvot eivät käytännössä muuta auton polttoainetaloudellisuutta, vaikka WLTP-menetelmää käytettäessä automallin kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästöt usein lisääntyvät. Tämä johtuu siitä, että uusi testi on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi antaen totuudenmukaisemman tuloksen kuin NEDC. Korkeampi CO2-arvo ei siis tarkoita korkeampaa polttoaineen kulutusta, vaan uuden testausmenetelmän tuottama CO2-arvo vastaa paremmin todellisuutta.

Miksi kahdella saman näköisellä autolla voi olla kahdet eri päästöarvot?

  Klikkaa kuvaa isommaksi.

Aiemmin myytyjen autojen CO2-päästöarvot on mitattu NEDC-menetelmällä. Siirtymävaihe NEDC-testauksesta WLTP-menetelmään käynnistyi syyskuussa 2017. Sitä ennen hyväksyttyjen autojen CO2-päästöt on mitattu NEDC-menetelmällä.

WLTP-menetelmän mukaisesti mitattujen autojen virallisessa ajoneuvoasiakirjassa (vaatimustenmukaisuustodistus) CO2-päästöarvot ilmoitetaan sekä NEDC- että WLTP-mittausten mukaisesti.

Tämä voi aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa automallien vertailua. Syyskuusta 2018 alkaen kaikilla uusilla autoilla on oltava WLTP-CO2-päästöarvot. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että WLTP-tiedot sisällytetään ajoneuvon merkintöihin ja muuhun kuluttajainformaatioon asianmukaisella tavalla.

WLTP-testatulla automallilla CO2-päästöt voivat olla esimerkiksi 120 g/km, kun taas saman auton NEDC-lukema on noin 100 g/km.

Usein kysytyt kysymykset

WLTP-päästömittaus

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 24.09.2018