Arviointipalvelut
 

Analyysitoiminta — mitä sillä tarkoitetaan ja miksi sitä tehdään Trafissa?

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin analyysitoiminta keskittyy turvallisuuden tilan seuraamiseen, turvallisuusuhkien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tunnistamiseen. Kuluvana vuonna lähdetään kehittämään myös liikennejärjestelmän ympäristövaikutusten mittaamista, arvioimista ja analysointia.

Tuloksia käytetään Trafin toimintojen riskiperusteiseen suuntaamiseen vaatimuksenmukaisuuden varmistamisessa, sääntelyssä, turvallisuustiedottamisessa sekä strategia- ja sidosryhmäyhteistyössä. Riskiperusteisuus tuo toiminnoille parempaa vaikuttavuutta sekä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön.

Turvallisuuden hallintaan

Trafin panostaminen analyysitoimintaan on suoraa seurausta liikenneturvallisuuden kansainvälisestä kehityssuunnasta, jossa turvallisuutta lähestytään säädöksissä ja toimintatavoissa entistä enemmän turvallisuuden hallinnan periaatteiden kautta. Turvallisuuskriittisillä aloilla turvallisuuden hallinnan menetelmien hyödyt on osoitettu ja ne ovat saavutetun hyvän turvallisuustason perustana.

Turvallisuus tulisi nähdä prosessina, jossa siihen liittyvää tietoa systemaattisesti ja kattavasti kerätään ja analysoidaan, tunnistetaan ja arvioidaan riskejä sekä tehdään turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Näin syntyy katkeamaton turvallisuuden hallinnan kehä, jossa myös tehtävät on tarkasti määritelty ja vastuutettu.

Analyysi ennakoivan turvallisuusviranomaisuuden pohjana

Hyvä turvallisuustilanne ei ole itsestäänselvyys. Dynaamisesti muuttuva yhteiskunta edellyttää, että myös viranomaisen on pysyttävä muutoksessa mukana ja ennakoitava turvallisuusuhkia. Analysoinnissa on tunnettujen turvallisuusuhkien lisäksi kiinnitettävä huomiota uusiin osa-alueisiin, kuten talouden tai ympäristöpolitiikan muutosten vaikutuksiin, poikkeuksellisiin sääoloihin tai esimerkiksi väsymyksenhallintaan.

Kaikissa liikennemuodoissa tehdään entistä enemmän yhteistyötä ja harmonisointia Euroopan ja maailman laajuisesti. Ongelmat ovat kansainvälisiä, ja ratkaisuja haetaan yhdessä. Toisaalta myös paikalliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Analysoinnin tukena sekä tavoitteisiin pääsyn seurannassa tärkeässä osassa ovat myös toimivat turvallisuutta mittaavat indikaattorit.

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista raportoinnin kehittäminen

Turvallisuuden hallinnassa tärkeässä osassa on hyvä raportointikulttuuri vaaratilanteista ja poikkeamista. Tässä suhteessa neljä eri liikennemuotoa ovat hyvin erilaisessa tilanteessa. Ilmailussa säädökset edellyttävät kattavasti vaaratilanteista ja poikkeamista raportoimista, ja rautateilläkin säädösten velvoitteet ovat melko kattavia. Merenkulussa löytyy jonkin verran velvoitteita raportoinnille, mutta merenkulun raportointikulttuuria ja raportoinnin säädöspohjaa on tarpeen kehittää. Tieliikenteessä ei ole toistaiseksi velvoitteita poikkeamaraportoinnille.

Tavoitteena on edistää ja kehittää vaaratilanteista ja poikkeamista raportointia kaikissa liikennemuodoissa. Sivutuotteena toimiva raportointikulttuuri on tuonut yhtiöille huomattavia kustannussäästöjä mm. erilaisten teknisten ongelmien paikantamisessa ja toimintatapojen kehittämisen kautta. Trafin analyysitoiminnassa käsitellään kaikki saatu tieto luottamuksellisesti just culture -periaatteita noudattaen. Toiminnassa pyritään aktiiviseen yhteistyöhön Trafin muiden toimialojen sekä sidosryhmien kanssa. 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

  • Löydät alla kuvatut ajantasaiset dokumentit Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan sivuilta
  • Suomen ilmailun turvallisuusohjelma (FASP) on kuvaus niistä määräyksistä ja toiminnoista, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ilmailun turvallisuutta.
  • Ohjelman liite 1, Suomen ilmailun turvallisuus-suunnitelma, sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Suomen tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
  • Ohjelman liitteessä 2 on kuvattu turvallisuustavoitteet ja -indikaattorit.
  • Indikaattorien ja tavoitteiden seurannan aputaulukko.

Finnish Aviation Safety Programme

 
 
 

 

Sivu päivitetty 10.10.2017