Analyysit
 

Analyysit

 

Trafissa tehtävän analyysityön tavoitteena on liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristövaikutusten tilakuvaan liittyvän analyysitiedon, havaintojen ja trendiseurannan tuottaminen kaikissa liikennemuodoissa.

Ilmailussa analyysejä on tuotettu vuodesta 2010 lähtien. Muiden liikennemuotojen analyysityö käynnistettiin vuoden 2012 alussa.

Liikennejärjestelmä on olennainen osa yhteiskuntaa. Yhteiskuntaan vaikuttavat ilmiöt koskettavat tavalla tai toisella siten myös liikennejärjestelmää. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi Trafissa on pyritty suuntaamaan katsetta entistä enemmän myös yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja sen tarkasteluun, millaisia vaikutuksia näillä ilmiöillä on liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin.

Millaista analyysiä Trafissa tehdään?

Analyysi tarkoittaa monimutkaisen ongelmakokonaisuuden pienempiin osiin jakamista ja näiden osien tarkastelemista. Analyysin avulla pyritään tiivistämään käytettävissä oleva aineisto kuitenkaan kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Pyritään siis informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä.

Trafissa tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuden tilakuva ei yksinomaan anna kysymyksiä siihen, mitä on tapahtunut ja kuinka paljon, vaan se selittää, miksi tilanne näyttää sellaiselta kuin se näyttää. Analysoinnin avulla tunnistetaan turvallisuutta heikentävät ongelmakohdat ja uhat ja autetaan kohdentamaan turvallisuustoimenpiteitä riskiperusteisesti.

Analyysillä tarkoitetaan Trafissa kahdenlaista toimintaa:

1) Työ käsittää mm. indikaattorijärjestelmän tuottaman tiedon perusanalysointia ja ja informaation ymmärrettäväksi tekemistä kunkin liikennemuodon turvallisuuden tilakuvan hahmottamiseksi (seuranta).

2) Työllä tuotetaan erillisiä analyysejä. Analyysituotteita on neljä erilaista, ja ne ovat ensisijaisesti Trafin omien viranomaistehtävien taustamateriaaliksi tai mm. liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön.

Analyysituotteet

Trafissa tehdään neljää erilaista analyysituotetta. Niiden laajuus vaihtelee.

Johdon taustamuistio

Johdon taustamuistio on luonteeltaan nopealla aikataululla tuotettu taustamuistio tilanteessa, jossa tietoa tarvitaan Trafissa (esim. tapahtuneesta onnettomuudesta) kiireellisesti käyttöön. Arvioitu työpanos johdon taustamuistion tuottamiseksi on tunnista kahteen päivään.

Suppea analyysi

Suppeissa analyyseissä aihetta tarkastellaan johdon taustamuistiota syvällisemmin, ja tarkasteltu aikajänne on yleensä pidempi. Arvioitu työpanos suppean analyysin tuottamiseksi on kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

Teema-analyysi

Teema-analyyseissä aiheita tarkastellaan syvällisesti ja laaja-alaisesti ja niiden tekoon varataan huomattavasti enemmän aikaa. Arvioitu työpanos suppean analyysin tuottamiseksi on kahdesta viikosta puoleen vuoteen.

Julkaistavat analyysit

Trafi pyrkii strategiansa mukaisesti entistä enemmän tuomaan viraston asiantuntemusta julkiseen keskusteluun tuottamansa tiedon avulla. Keskeisenä tavoitteena tällä on myös tiedottaa liikennejärjestelmään liittyvistä turvallisuusasioista. Analyysituotteista pyritään, aina kun on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, laatimaan myös julkaistava versio.

Liikennejärjestelmän tilakuvasta viestitään myös vuosittain julkistettavassa katsauksessa, joka julkistettiin kaikista liikennemuodoista ensi kertaa syksyllä 2013. Vuonna 2011 turvallisuuden vuosikatsaukset julkistettiin ilmailusta ja rautateiltä. Viestinnällistä tarvetta palvelee myös Trafin julkaisema eri liikennemuotojen tilastotieto.

 
 

 

Sivu päivitetty 30.08.2016