Tietojenluovutus
 

Tietojenluovutus

1.7.2018 Trafin ylläpitämät rekisterit yhdistetään yhdeksi rekisteriksi, jota kutsutaan Liikenneasioiden rekisteriksi. Liikenneasioiden rekisteri on lähtökohtaisesti julkinen ja sen tietoja tarjotaan viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Halutessaan omien tietojen luovuttamista voi kuitenkin rajoittaa.

Tietojenluovutus liikenneasioiden rekisteristä

Trafi voi luovuttaa tietoja yksityisille henkilöille ja yrityksille.

Julkisten tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta

Avoimella rajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa, jonka ominaisuudet ovat julkisia ja käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. Avoimessa rajapinnassa kaikilla, joilla on pääsy yleiseen tietoverkkoon ja mahdollisuus hyödyntää avointa rajapintaa, on mahdollisuus saada siellä olevat tiedot maksutta käyttöönsä.

Trafi luovuttaa avoimen rajapinnan kautta julkisia tietoja siten, että tiedot eivät ole yhdistettävissä luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin. Poikkeuksen tästä muodostavat liikenteen toiminnanharjoittajien lupia koskevat tiedot, joista voidaan avoimessa rajapinnassa luovuttaa tieto voimassa olevasta toiminnanharjoittajaluvan yksilöintitunnuksesta, luvanhaltijan nimestä ja toiminnanharjoittamiseen liittyvistä yhteystiedoista.

Avoimen rajapinnan päälle yritykset voivat tuottaa esimerkiksi hakupalveluita, joiden perusteella on mahdollista hakea palvelun tarjoajia tietyltä alueelta.

Julkisten tietojen luovuttaminen yksittäisluovutuksena

Yksittäisluovutuksella tarkoitetaan tietyn tunnisteen perusteella luovutettavia yksittäisiä tietoja.

Näitä tietoja luovutetaan esimerkiksi yritysten tarjoamien tekstiviestipalveluiden kautta.

Jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada seuraavat tiedot:

 1. yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella tiedot toiminnanharjoittajaluvan haltijan nimestä ja yhteystiedoista, lupatunnuksesta sekä luvan voimassaoloajasta ja vastuuhenkilön nimestä sekä etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot luonnollisena henkilönä olevan toiminnanharjoittajan nimestä ja työyhteystiedosta
 2. Rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tiedot liikennevälineestä sekä omistajan ja haltijan, käyttäjän sekä edustajan nimestä sekä osoite- ja muista yhteystiedoista ja katsastustiedoista sekä verotuksesta, kiinnityksestä sekä vakuutuksen ottajasta
 3. Etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolosta ja laajuudesta.

Yksittäiskyselypalveluita

Liikennevälineiden julkisia tietoja luovutetaan ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella.

Tiedot liikenneluvan voimassaolosta

Henkilöiden julkisia ajo-oikeus- ja ajokorttitietoja luovutetaan henkilötunnuksen perusteella

Julkisten tietojen luovuttaminen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin

Trafi luovuttaa tietoa liikenneasioiden rekisteristä erilaisiin liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi liikennepalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, tutkimus, osoite- ja tietopalvelut, suoramarkkinointi ja rekisteritietojen päivittäminen. Tämä tarkoittaa, että tietoa hyödyntävät yritykset kuten korjaamot tai katsastusasemat voivat rekisteristä saamansa tiedon perusteella esimerkiksi etsiä auton varaosia ja lähettää katsastuskutsuja.

Jos yritys haluaa tieliikenteen tai vesikulkuneuvojen tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin, tulee yrityksen ottaa yhteyttä Trafin kanssa sopimuksen tehneisiin yrityksiin.

Vesikulkuneuvojen tietoja liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin, kuten vesikulkuneuvojen suoramarkkinointiin, saa myös Trafin vesikulkuneuvojen tietotuotteet -palvelusta

Tietojenluovutuksessa liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin merenkulun, ilmailun ja rautateiden osalta ota yhteys tietojenluovutus(at)trafi.fi

Tietojen luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Trafi saa luovuttaa yksittäistapauksissa anonymisoitua ja salassa pidettävää tietoja sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, joiden tavoitteena on liikennejärjestelmän ja -palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, liikennejärjestelmää ja -palveluita koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen edistäminen.

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille ja laissa säädettyä tehtävää hoitavalle
Trafilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa rekisteristä toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Lisätietoja saa osoitteesta tietojenluovutus(at)trafi.fi

Tietojenluovutus muista rekistereistä 

Muista Trafin ylläpitämistä rekistereistä tietoja luovutetaan viranomaistehtäviin ja tapauskohtaisesti muihin käyttötarkoituksiin. Yhteydenotot tietojenluovutus (at) trafi.fi.

Tietojenluovutus tutkimuskäyttöön

Trafin rekistereistä on mahdollista saada tietoa tieteellistä tutkimusta varten. 

Trafi tekee tietojen luovuttamista varten hallintopäätöksen, tietoluvan ennen tietojen luovuttamista tutkijalle.

Tietopyynnön hakeminen

Tietojenluovutusta tutkimuskäyttöön haetaan aina Tiedonluovutuspyyntö - tieteellinen tutkimus -lomakkeella. Tiedonluovutuspyyntölomakkeessa ilmoitetaan mm. hakijan perustiedot, pyydettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus. 

Pyyntöön pitää liittää aina tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman pitää sisältää:  

 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään
 • tutkimuksen vastuullinen johtaja
 • tutkimuksen aikataulu, mitä tietoja tutkimuksessa tarvitaan (luovutettavat tiedot yksilöidysti)
 • onko tietoja tarkoitus yhdistellä muista rekistereistä poimittuihin aineistoihin 
 • miten tiedot suojataan hankkeen aikana
 • mitä tiedoille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä
 • miten tutkimuksen tulokset julkaistaan ja miten niitä hyödynnetään.

Jos tutkimukseen pyydetään luovutettavaksi henkilötietoja, pitää Trafille lähetetään myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste, joka löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

Jos kyseessä on kyselytutkimus, tutkijan tulee lähettää Trafille tietopyynnön mukana myös tutkittaville lähetettävät kyselylomakkeet ja saatekirje.

Saatekirjeestä tulee ilmetä 

 • tutkimuksen lisätietojen antaja
 • mikä organisaatio on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä 
 • keitä ovat tutkimuksen yhteistyötahot ja missä roolissa nämä toimivat
 • tutkijan nimi
 • onko kyseessä kerta- vai seurantatutkimus ja
 • luovutetaanko henkilötason tietoja jollekin
 • osoitelähde
 • kyselyyn vastaamisen vapaaehtoisuus
 • mitä tiedoille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä 
 • tietojen säilytysaika ja hävitystapa.

Lisätietoja tietojenluovutus (at) trafi.fi

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 20.08.2018