Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Mitä papereita ja todistuksia tulee kaupasta ostettavan veneen mukana?

Mukana tulee käyttäjän käsikirja (tuotekohtainen) molemmilla kotimaisilla kielillä, vakuutus veneen vaatimustenmukaisuudesta (DoC, Declaration of Conformity), josta ilmenee mm. veneen suunnittelukategoria, maksimikuorma (henkilöt + tavarat) sekä maksimi koneteho.

Veneen CE-merkinnästä vastaa valmistaja tai maahantuoja. Vene identifioidaan yksilöllisellä CIN-koodilla. Venettä ostettaessa on myös varmistettava myyjän omistussuhde veneeseen.

Mitä CE-merkinnästä selviää?

Valmistajan kilpeen on kirjattu veneen valmistaja, veneen malli ja suunnitteluluokka sekä maksimi kuormitus ja koneteho. Veneen CE-merkinnästä vastaa valmistaja tai maahantuoja. Valmistaja identifioi veneen yksilöllisellä CIN-koodilla.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun ostaa käytettyä venettä?

Jos käytetyn veneen myyjällä on esittää venettä koskevat asiakirjat, vene on siisti ja sitä voidaan tarkastella kuivalla maalla, on lähtökohta hyvä. Kaikki käyttöhistorian merkit rungossa tulee huomioida: tummuneet puurakenteet, painautumat ja halkeamat ovat usein merkkinä vaurioista tai muistona törmäyksistä. Läpiviennit ja niiden eristeet tulee tarkastaa, kuten venttiilit ja polttoaineletkut kiinnikkeineen. Vilkaisu sähkökaappiin kertoo usein asennetuista lisävarusteista, ja siisti johdotus merkintöineen kertoo osaajan asennustyöstä. Ostajan välttämätön varuste on kunnon valaisin, jolla voi todeta asiat silmämääräisesti.

Ostin käytetyn veneen Euroopasta. Tuleeko se CE-sertifioida?

Yhteisön markkinoilla oleviin käytettyihin tuotteisiin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 28. ja 30. artiklan mukaisia vapaan liikkuvuuden periaatteita, joten venettä ei tarvitse sertifioida, kun se jo on sisämarkkina-alueella. Jäsenmaiden tulee huolehtia veneen vaatimustenmukaisuudesta silloin, kun se ensi kertaa saatetaan markkinoille ETA/EU-alueella.

Onko mahdollista tuoda vuonna 1988 valmistettu käytetty vene Yhdysvalloista?

Vaikka vene on valmistettu Yhdysvalloissa jo vuonna 1988, on se saatettu Euroopan markkinoille ja otettu käyttöön vasta, kun se on tuotu Suomeen. Näin ollen veneen markkinoille saattajana ja maahantuojana sinä vastaat veneen sertifioinnista. Asiasta säädetään vesiliikennelaissa 463/1996 ja eräiden huviveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa 464/1996. Nämä säädökset perustuvat huvivenedirektiiviin 94/25/EY.

Veneeni valmistajan kilpeen on merkitty kategoria C. Mitä se tarkoittaa?

Direktiivi määrittelee neljä eri suunnittelukategoriaa, eli neljä erilaista olosuhdetta, johon veneet on suunniteltu.

Venekategoriat ovat
A = valtameri (ocean)
B = avomeri (offshore)
C = rannikko (coastal)
D = suojaisat sisävedet (shelter waters).

Jos koneeni teho veneessä ylittää venemallin konetehosuosituksen, puuttuuko valvova viranomainen vesillä asiaan?

Vene on suunnittelukategoriansa mukaisesti suunniteltu sellaiselle koneteholle, jolla veneen käyttö on testatusti turvallista. Väärä lastaus, huonot olosuhteet ja mahdolliset ylitehoiset koneet kuuluvat kaikki sellaiseen huonoon veneilytapaan, josta toisinaan viranomaisen on huomautettava ennaltaehkäisevässä merkityksessä. Tilannekohtaisesti viranomainen voi katsoa tilanteen vesillä sellaiseksi laiminlyönniksi, että huomautusta tulee tehostaa muulla rangaistuksella.

Vene ei ehkä ylitehoisen koneen kanssa toimi tarkoituksenmukaisesti ja voi näin tuottaa vaaraa, jonka vastuusta veneenvalmistajat haluavat irtisanoutua määrittämällä tehorajat. On huomattava, että jo pelkkä ylisuuren koneen asennus voi ylittää koneen painon takia venekohtaiset turvallisuusvaatimukset. Ääriolosuhdekäyttäytyminen aina ylisuurilla koneilla ajettaessa määrittämätön riski.

Minkälaiseen veneeseen edellytetään käsisammutinta?

Sammutin on pakollinen varuste, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite (keitin, lämmitin, jääkaappi tms.), sisämoottori tai yli 25 kW:n (34 hv) perämoottori. Sammutin tulee olla sijoitettuna siten, että se on vaivattomasti otettavissa käyttöön. Käyttäjän käsikirjan tulee sisältää tieto sammuttimen tai sammuttimien sijoittelusta veneessä. Veneen rakennusmateriaali ei vaikuta sammutinvaatimukseen, alumiinivenettä suojataan kuten puuvenettäkin.

Minkälainen sammutin hyväksytään venekäytössä?

Vuosittain tarkastettu, teholuokaltaan 8A68B-luokan sammutin on vähimmäisvaatimus.

Onko veneen katsastamisesta hyötyä?

On eduksi, että osaava henkilö käy venettä ja sen varusteita säännöllisesti läpi. Useissa seuroissa veneiden katsastus on edellytys, jotta jäsen saa laituripaikan ja oikeuden käyttää seuran lippua.

Kuinka usein rekisteröity vene tulee katsastaa?

Huviveneiden katsastus on vapaaehtoinen toimenpide, jonka suorittamisesta vastaavat pursi- ja veneseurojen valtuutetut katsastajat. Veneen rekisteröinti ei edellytä katsastusta. Rekisteröinti on Trafin suorittama kirjaamistoimenpide kaikille yli 5,5 m pitkille ja/tai koneteholtaan yli 15 Kw:n (yli 20.4 hv) tehoisille veneille. Rekisteritodistus on dokumentti veneen omistussuhteista. Lue lisää rekistertöinnistä Trafin sivuilta.

Voiko seuraan kuulumaton katsastuttaa veneensä?

Valtuutetut katsastajat suorittavat paikoin myös katsastuksia seuraan kuulumattomille veneille. Ole yhteydessä lähialueesi veneilyseuroihin asian tarkistamiseksi. Lisätietoja katsastuksista saat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n internetsivuilta.

Mikä viranomainen hoitaa veneradion (VHF) edellyttämiä lupia ja tutkintoja?

Viestintävirasto hoitaa Suomessa meri-VHF-radiolaitteiden lupa- ja tutkintoasiat.

Aluksessa olevien merenkulun taajuuksilla toimivien radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan lupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Pienveneissä tyypillisimpiä luvanvaraisia laitteita ovat meri-VHF-radiopuhelimet, navigointitutkat sekä EPIRB-hätäradiolähettimet. Meri-VHF-radiopuhelimen ja EPIRB:n käyttäjällä on lisäksi oltava henkilökohtainen meriradioviestinnän pätevyystodistus. Radiolupa ja pätevyystodistus on pidettävä mukana aluksessa, ja radiolaitteen haltija on velvollinen pyydettäessä esittämään ne tarkastavalle viranomaiselle.

Paljonko rekisteröinti maksaa?

 • Ensirekisteröinti 40 €
 • Omistajan sekä haltijan muutokset:
 1. sähköisessä palvelussa itse tehtynä varmenteella 20 €
 2. asioimalla henkilökohtaisesti jälleenmyyjän toimipisteessä 30 €
 3. postitse tai sähköisellä lomakkeella 30 €
 • Rekisteröintitodistuksen kaksoiskappale 15 €
 • Rekisteröintitodistus kadonneen tilalle 15 €
 • Uusi todistus ilman muutoksia rekisteröintitodistukselle 15 €
 • Virallinen rekisteriote, joka on leimoilla vahvistettu 15 €
 • Koenumerotodistus 30 €
 • Vesikulkuneuvojen muiden tietojen muutokset sekä rekisteristä poisto ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Missä voin rekisteröidä veneeni?

 • Sähköisesti osoitteessa https://asiointi.trafi.fi
 • Henkilökohtaisesti asioimalla sopimusrekisteröijän toimipisteessä
 • Postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 HELSINKI

Milloin vesikulkuneuvo tulee rekisteröidä?

Vesikulkuneuvorekisterin piiriin kuuluvat vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet. Vaikka vesikulkuneuvo olisi alle 5,5 metriä pitkä, on se rekisteröitävä, jos sen moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli yli 20 hevosvoimaa.

Rekisteröintivelvollisuus koskee veneiden lisäksi kaikkia koneellisia vesikulkuneuvoja, mm. vesiskoottereita sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja.

Miten vesikulkuneuvon pituus määritellään?

Vesikulkuneuvon rekisteröintipituus on runkopituus.

Runkopituus pitää sisällään kaikki rakenteelliset ja kiinteät veneenosat, kuten puiset, muoviset tai metalliset vantaat tai peilit, partaat ja runko/kansiliitokset.

Runkopituuteen ei lueta irrotettavia osia, jotka voidaan irrottaa rikkomattomalla tavalla tai vaikuttamatta rakenteelliseen lujuuteen, kuten mastot, keulapuomit, pulpitit veneen kummassa päässä tahansa, peräsimet, vetolaitteet ja niiden asennustelineet, uimatasot ja törmäyslistat.

Irrotettavat osat, jotka vaikuttavat veneen hydrostaattisiin ja -dynaamisiin ominaisuuksiin luetaan mukaan runkopituuteen.

Vesikulkuneuvon pituus 1

 

Vesikulkuneuvon pituus 2

 

Koskeeko rekisteröinti yhtä lailla sekä sisämoottoreita että perämoottoreita?

Kyllä. Vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain (424/2014) mukaan rekisteröitäviä ovat kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet.

Pitääkö myös vuokraveneet rekisteröidä?

Kyllä, jos ne kuuluvat ominaisuuksiltaan vesikulkuneuvorekisterin piiriin ja ellei niitä muun lainsäädännön perusteella merkitä alusrekisteriin. Katso tarvittaessa lisätietoa: Alusrekisterilaki 512/1993.

Mitä tarkoitetaan vesikulkuneuvon tilapäisellä käytöllä Suomessa?

Tilapäisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin vesikulkuneuvo on Suomessa lyhytaikaisesti esimerkiksi lomailun tai vierailun yhteydessä. Vesikulkuneuvoa, jonka omistajalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, saa käyttää tilapäisesti Suomen vesialueella rekisteriin ilmoittamatta.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä vesikulkuneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteriin ilmoittamatta.

Voinko käyttää venettäni, jos se on jo rekisteröity, mutta uusi rekisteröintitodistus ei ole vielä saapunut?

Vesikulkuneuvoa on mahdollista käyttää vanhalla rekisteröintitodistuksella, kunnes uusi todistus on saapunut. Omistajanvaihdostapauksissa vanha todistus tulee aina luovuttaa ostajalle kaupan yhteydessä.

Ensirekisteröityä vesikulkuneuvoa voi käyttää normaalisti jo ennen rekisteröintitodistuksen saapumista. Rekisteritunnus on kuitenkin kiinnitettävä vesikulkuneuvoon ennen sen käyttöönottoa. Mukana vesillä on hyvä pitää kauppakirjaa ennen rekisteröintitodistuksen saapumista.  

Viranomaiset voivat tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä että korttitilaus on vireillä.

Miten rekisteröin pelkän vesikulkuneuvon ilman moottoria?

Kun moottori- tai purjeveneen pituus on vähintään 5,5 metriä, tulee uuden omistajan rekisteröidä se vesikulkuneuvorekisteriin, vaikka siinä ei olisi moottoria.

Jos vesikulkuneuvoon hankitaan myöhemmin moottori, tulee omistajan rekisteröidä se jälkikäteen vesikulkuneuvon tietoihin.

Rekisteröinnin voit tehdä:
•    sähköisesti osoitteessa https://asiointi.trafi.fi
•    henkilökohtaisesti asioimalla sopimusrekisteröijän toimipisteessä
•    postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 HELSINKI

Voiko ulkomaalainen omistaa vesikulkuneuvon Suomessa?

Kyllä. Suomen vesikulkuneuvorekisteriin voi rekisteröidä ulkomaalaisen omistuksissa olevan vesikulkuneuvon. Lipunkäyttöoikeus myönnetään kuitenkin ainoastaan vesikulkuneuvoille, joissa suomalainen omistusosuus on yli 60 %.

Pitääkö kilpailukäytössä oleva vesikulkuneuvo rekisteröidä?

Kilpailukäytössä olevia vesikulkuneuvoja ei käytetä muutoin kuin kilpailtaessa, eivätkä ne siksi ole rekisteröintivelvollisuuden alaisia. Kilpailukäyttönä pidetään myös harjoittelua kilpailua varten.

Sen sijaan vesikulkuneuvot, joita käytetään sekä kilpailuissa että vapaa-ajan vietossa, tulee rekisteröidä.

Miten määritellään suurin henkilöluku?

Mikäli valmistajan ilmoittamaa henkilömäärää ei ole tiedossa, voidaan henkilömäärä arvioida makuu- tai istumapaikkojen perusteella. Standardissa EN/ISO 14946 (Veneet – suurin kuormankantokyky) todetaan, että vähimmäismitat istumapaikalle ovat 400x750 mm (istuimen leveys ja vapaa jalkatila istuimen edessä), mutta suositus on 500x750mm. Trafi käyttää lähtökohtaisesti jälkimmäistä suositusmittaa. Jos varsinaisia istuimia ei ole, on kullekin henkilölle varattava 500x750 mm vapaata pohjatilaa avotilassa tai ohjaamossa.

 

Koskeeko vesikulkuneuvojen rekisteröintivelvollisuus myös kuntien ja valtion omistamia vesikulkuneuvoja?

Valtion ja kuntien vesikulkuneuvot tulee rekisteröidä, poikkeuksena puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen vesikulkuneuvot. (Laki vesikulkuneuvorekisteristä 424/2014, 4 §)

Tarvitseeko rekisteröintiasiakirjat toimittaa alkuperäisinä?

Rekisteröintiasiakirjoja ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä, kopiot kelpaavat. Trafi ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja takaisin asiakkaalle.

Kuka allekirjoittaa ilmoituslomakkeen?

Ilmoituslomakkeen voi allekirjoittaa omistaja tai yksi omistajista. Haltija voi allekirjoittaa teknisten tietojen muutosta tai moottorin vaihdosta koskevan rekisteri-ilmoituksen. Myös valtakirjalla valtuutettu henkilö voi allekirjoittaa ilmoituslomakkeen. (Laki vesikulkuneuvorekisteristä 424/2014)

Mitä tietoja rekisteröintitodistukseen merkitään?

Trafin myöntämälle rekisteröintitodistukselle tulevat seuraavat tiedot.

Vesikulkuneuvo:
Tunnusnumero/ CIN-koodi
Trafi-numero
Rekisteröintitodistuksen järjestysnumero
Vuosimalli
Suurin henkilöluku/ suunnitteluluokka
Merkki ja malli
Tyyppi
Rungon rakennusmateriaali
Pääväri
Rungon pituus
Suurin pituus
Suurin leveys
Suurin kuorma
Rekisteröintitodistuksen myöntöpäivämäärä
Rekisteritunnus

Moottori:
Moottoreiden lukumäärä
Valmistenumero
Asennettu moottoriteho
Käyttövoima
Merkki ja malli

Omistajien ja haltijoiden nimitiedot

Mitä tietoja tulee tulostettavalle rekisteriotteelle?

Tulostetttavalle rekisteriotteelle tulevat seuraavat tiedot.

Vesikulkuneuvosta:
Rekisteritunnus
Trafi-numero
Tunnusnumero/ CIN-koodi
Viimeisen rekisteröinnin pvm
Merkki ja malli
Rungon rakennusmateriaali
Vesikulkuneuvon tyyppi
Runkotyyppi
Kansirakenne
Suurin sallittu moottoriteho
Rungon pituus
Suurin leveys
Syväys
Suurin henkilömäärä
Vesikulkuneuvon nimi
Pääasiallinen käyttökunta
Suurin pituus
Purjetunnus
Valmistusmaa
Valmistusvuosi
Pääväri
Lisäväri
Ensimmäin käyttöönottopäivä
Käyttöönottovuosi
Vuosimalli
MMSI
Pääasiallinen käyttötarkoitus
Suurin nopeus
Suurin kuorma
Paino

Moottorit
Valmistenumero
Propulsiotyyppi
Ensimmäinen käyttönottopäivä
Moottorin tyyppi
Käyttövoima
Vuosimalli
Valmistusvuosi
Merkki ja malli
Teho

Omistajien ja haltijoiden nimitiedot sekä yhteyshenkilön puhelinnumero.
Tieto mahdollisesta muutoskiellosta

Miten rekisteritunnus kiinnitetään vesikulkuneuvon kylkeen?

Tarkempia määräyksiä rekisteritunnuksesta on Trafin määräyksessä vesikulkuneuvon rekisteröinnistä.

Tunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä. Kirjaimen ja numeroiden tulee erottua hyvin taustastaan.

Tunnuksen numero- ja kirjainkorkeuden tulee olla vähintään 7,5 senttimetriä ja viivaleveyden vähintään 1,5 senttimetriä. Numeroiden välin tulee olla vähintään 2 senttimetriä sekä kirjain- ja numero-osan välin vähintään 4 senttimetriä ja korkeintaan 10 senttimetriä.

Tunnuskilven tulee olla suorakaiteen muotoinen, vähintään 12 senttimetrin korkuinen ja ulottua vähintään 2,5 senttimetriä tunnuksen kummallekin puolelle. On makuasia, haluaako kirjainosan ja numero-osan väliin laittaa viivan vai ei. Pääasia, että rekisteritunnus on selkeästi erottuva asetuksen ohjeiden mukaisesti.

Miten osoitetaan vesikulkuneuvon omistusoikeus?

Lain mukaan omistusoikeus tulee selvittää joko kauppakirjalla tai muulla saantoon liittyvällä todistuksella edellisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien, kopio riittää.

Miksi vesikulkuneuvorekisterin tietoihin ei vaadita MMSI-numeroa?

MMSI-numeron (Maritime Mobile Service Identity) eli meriradionumeron voi ilmoittaa rekisteröinnin yhteydessä, jolloin se merkitään vesikulkuneuvon tietoihin ja on nähtävissä viranomaisen tekemissä rekisterikyselyissä. Muutoin voidaan esimerkiksi  meripelastuskeskuksen kautta saada yhteys purjeveneeseen sen rekisteritunnuksen avulla. Useimmissa vesikulkuneuvoissa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä minkään tyyppistä VHF-laitetta, joka välittäisi MMSI-numeroa, siksi sitä ei vaadita pakollisena rekisteriin.

Mikä on purjetunnuksen ja rekisteritunnuksen ero?

Purjeveneillä voi olla sekä purjetunnus että rekisterinumero. Purjetunnuksia myöntää Suomen Purjehdus ja Veneily ry.

Rekisteritunnuksen myöntää Trafi. Vähintään 5,5 metriset purjeveneet tulee rekisteröidä Trafin ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin.

Saanko uudenmallisen rekisteröintitodistuksen automaattisesti?

Rekisteritietojen muutoksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus lähetetään omistajalle automaattisesti maksutta postitse. Omistaja voi myös halutessaan tilata uudenlaisen rekisteröintitodistuksen maksua vastaan (hinta 15 €), vaikka ei tekisi muutoksia rekisteritietoihin. Maistraatin todistus on voimassa niin kauan kunnes rekisteröintitodistuksella näkyviin tietoihin tehdään muutoksia.

Voiko rekisteröintitodistusta käyttää kansallisuustodistuksena?

Kyllä voi. Rekisteröintitodistus on samalla kansallisuustodistus, jos yli 60 % vesikulkuneuvosta on suomalaisessa omistuksessa.

Miten teen luovutusilmoituksen?

Jos uusi omistaja ei ole rekisteröinyt vesikulkuneuvoa nimiinsä 30 päivän kuluessa luovutuksesta, edellinen omistaja voi tehdä ilmoituksen omistajuutensa päättymisestä eli luovutusilmoituksen.

Luovutusilmoitukseen vaaditaan:

 • Luovutuksen saajan nimi, henkilö-/y-tunnus tai tarkka osoite
 • Luovutuspäivä
 • Yksilöintitiedot vesikulkuneuvosta, esim. rekisteritunnus
 • Päiväys ja allekirjoitus

Ilmoituksen voi tehdä:

 • Asioimalla henkilökohtaisesti meidän sopimuskumppaneiden luona
 • Postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 HELSINKI  

Miksi ylitehoisia veneitä ei saa rekisteröidä?

Valmistaja on testannut veneen ominaisuudet ja rungon lujuuden tietyllä maksimikoneteholla ja tämä on valmistajan suosittama maksimikoneteho. Veneen ominaisuuksista ja kestävyydestä ei ole mitään takeita, jos sitä käytetään tätä suuremmalla koneteholla. Koska valmistaja ei suosita veneeseen suurempaa konetehoa, Trafi ei voi hyväksyä konetehon ylitystä. Kyseessä on puhtaasti turvallisuusnäkökulma.