Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Mistä autoista ajoneuvoveroa maksetaan?

Veroa maksetaan Suomessa ajoneuvorekisteriin merkityistä autoista. Auton käyttämättömyydellä ei ole merkitystä. Autosta, joka on ilmoitettu rekisteriin tilapäisesti liikennekäytöstäpoistetuksi, ei peritä ajoneuvoveroa.

Mikä on ajoneuvoveron rakenne?

Ajoneuvovero voi koostua seuraavista vaihtoehdoista:

 • perusverosta (vastaa entistä ajoneuvoveroa) – esim. bensiinikäyttöinen henkilö- tai pakettiauto
 • käyttövoimaverosta (vastaa entistä dieselveroa) – esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto
 • sekä perusverosta että käyttövoimaverosta – esim. dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto.

 

Mikä on ajoneuvoveron määrä?

Uudemmat ajoneuvot verotetaan hiilidioksidipäästötiedon (CO2) ja vanhemmat kokonaismassan perusteella.

Veron rakenne ja määrä.

Perusverotaulukot nähtävissä ajoneuvoverolippujen mukana lähetetyssä tiedotteessa. Taulukot ovat kokonaisuudessaan Finlexin sivuilla (verotaulukko 1 ja verotaulukko 2).

Käyttövoimaveroa maksetaan muista kuin bensiinikäyttöisistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista. Käyttövoimaveron määrä riippuu ajoneuvon kokonaismassasta seuraavasti:

 • henkilöautosta 5,5 senttiä (0,055 euroa) jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta päivässä
 • paketti- ja matkailuautosta 0,9 senttiä (0,009 euroa) jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta päivässä.

Kuorma-autoille veron määrä lasketaan kuorma-auton akselien ja kokonaismassan perusteella sekä sen perusteella, käytetäänkö autoa perävaunun vetoon.

 

Kuka on velvollinen maksamaan ajoneuvoveroa?

Verovelvollinen on auton haltija. Jollei autolla ole haltijaa, verovelvollinen on auton omistaja. Lisätietoa verovelvollisuudesta.

Mistä saan tiedot ajoneuvoveron maksamiseen?

Ajoneuvoveron maksutiedot, eli summan, viitenumeron, tilinumeron ja eräpäivän saat sähköisestä asiointipalvelustamme maksutta milloin tahansa.

Voit kysyä maksutiedot myös ajoneuvoveroneuvonnasta p. 029 534 5125 (pvm/mpm).

Lue lisää...

 

Voiko ajoneuvoveron maksaa useammassa erässä?

Ajoneuvoveron voi maksaa valinnan mukaan yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä.

Lue lisää...

 

Voiko ajoneuvoveron eräpäivää siirtää?

Eräpäivää ei voi siirtää. Eräpäivä ei muutu, vaikka alkuperäistä verolippua muutettaisiin (esim. vapautus tai auton myynti).

Lue lisää...

Onko minun maksettava myös edellisen verovelvollisen ajoneuvovero?

Mikäli ajoneuvolla on maksamatonta ajoneuvoveroa edellisten verovelvollisten omistajuusajoilta, näkyy tämä tieto omassa ajoneuvoverolipussa. Ajoneuvoveroa peritään vain siltä, joka on ollut kyseisenä aikana auton omistajana/haltijana eli verovelvollinen. Auton edellisten verovelvollisten erääntyneet ajoneuvoverot aiheuttavat autokohtaisen käyttökiellon. Autoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin erääntyneet ajoneuvoverot ovat täysimääräisesti maksettu. Auton ajoneuvoverotiedot voi tarkistaa sähköisessä asiointipalvelussamme tai puhelimitse ajoneuvoveroneuvonnan numerosta p. 029 534 5125 (pvm + mpm).

Missä tapauksissa veroa hyvitetään tai palautetaan?

 

Ajoneuvoverosta voi saada hyvitystä tai palautusta, kun

 1. auto poistetaan liikennekäytöstä
 2. auto poistetaan rekisteristä
 3. verovelvollinen vaihtuu
 4. ajoneuvorekisteriin merkityt tiedot muuttuvat niin, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai veron määrä      alenee
 5. verovelvollinen vapautetaan veron maksuvelvollisuudesta.

Lue lisää...

Voiko autolla ajaa, jos se on käyttökiellossa?

Autolla ei saa ajaa, jos siitä on erääntynyttä veroa maksamatta. Käyttökielto koskee myös mahdollista auton uutta omistajaa tai haltijaa, vaikka tämä ei itse olisikaan verovelvollinen. Epäselvissä tapauksissa voi ajoneuvoverotuksen palvelunumerosta p. 029 534 5125 (pvm + mpm) tiedustella, onko vero maksettu vai ei.

Kuka on oikeutettu vapautukseen ajoneuvoverosta?

 Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle

 • jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa (tieliikennelaki 267/1981 28 b §)
 • joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa
 • jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50§:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.

Lue lisää...

Miten vapautusta haetaan?

1.1.2016 alkaen voit hakea Trafilta samalla kertaa pysäköintilupaa ja vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Asiointi tapahtuu Ajovarman toimipisteissä.

Kun pysäköintilupa on myönnetty vuoden 2015 jälkeen, verovelvollinen tai invalidi voi hakea ajoneuvoveron perusverosta vapautusta myös  sähköisessä asioinnissa.

Mikäli pysäköintilupa on myönnetty ennen vuotta 2016, haetaan vapautusta perusverosta kuten ennenkin eli erillisen hakemuksen perusteella.

Lue lisää...

Siirtyykö vammaisvapautus automaattisesti uuteen autoon auton vaihdon yhteydessä?

Voimassa oleva vammaisvapautus ei siirry automaattisesti verovelvollisen uuteen autoon.

Lue lisää...

Kuinka kauan vapautus on voimassa?

Vapautus on voimassa niin kauan, kun sen edellytykset eivät muutu. Jos pysäköintilupa päättyy, lähetetään verovelvolliselle uusi verolippu. Kun vapautuksen perusteet eivät enää ole voimassa, on asiakkaan ilmoitettava vapautuksen lakkauttamisesta kirjallisesti Trafiin.

Vapautus päättyy automaattisesti, jos auto poistetaan tilapäisesti liikennekäytöstä. Kun auto otetaan uudelleen liikennekäyttöön, pitää asiakkaan itse ilmoittaa vapautuksesta ajoneuvoveroneuvontaan tai aktivoida vapautus sähköisessä asioinnissa Vapautus ajoneuvoverosta-palvelussa.

Lue lisää...

Muut vapautukset ajoneuvoverosta?

Ajoneuvoveroa ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa ajalta, jona auto on

 • ilmoitettu poliisille anastetuksi
 • takavarikoitu poliisin tai muun viranomaisen haltuun
 • otettu ulosottoviranomaisen haltuun
 • otettu romuajoneuvona kunnan haltuun
 • osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.

Lue lisää...

Miltä ajalta ajoneuvoveroa maksetaan?

Veroa maksetaan omalta hallinta- tai omistusajalta. Verokausi on 12 kuukautta ja verokausi alkaa, kun auto ensi- tai uudelleenrekisteröidään taikka kun auto myydään ja verovelvollinen vaihtuu.

Lue lisää...

Miten verotus toimii, kun ensirekisteröidään uusi auto?

Kun ostetaan ensirekisteröity auto, verokausi alkaa ensirekisteröintipäivästä. Esimerkiksi jos auto on ensirekisteröity ostajalle 3.2.2012, saa ostaja verolipun verokaudelle 3.2.2012–2.2.2013. Verolippu tulee ostajalle noin 2 viikon kuluessa verokauden alkamisesta, ja se erääntyy 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta. Mikäli verolippu ei ole saapunut ostajalle 2 viikon kuluessa, tulee sitä pyytää Trafista.

Miten verotus toimii, kun ostetaan käytetty auto?

Kun ostetaan käytetty auto, verokausi alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien. Esimerkiksi jos auto on ostettu 3.2.2012, ostajan verokausi on 4.2.2012–3.2.2013. Verolippu tulee ostajalle noin 2 viikon kuluessa verokauden alkamisesta, ja se erääntyy 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta. Mikäli verolippu ei ole saapunut ostajalle 2 viikon kuluessa, tulee sitä pyytää Trafista (ajoneuvoverolaki 21 §).

Miten verotus toimii, kun myydään käytetty ajoneuvo?

Myynnin jälkeiseltä ajalta maksamasi vero vähennetään uuden auton verosta automaattisesti. Jos hyvitys ei vielä näy verolipussa, se huomioidaan seuraavassa lipussa. Palautusta ei siis tarvitse erikseen hakea.

Jos ajoneuvolla on myynnin tapahtuessa maksamatonta ajoneuvoveroa ja ajoneuvoverolipun eräpäivä on tulevaisuudessa, syntyy rekisterimerkintöjen muuttumisen johdosta muutosverolippu, jossa veroa peritään vain verovelvollisuuden ajalta.

Mikäli eräpäivään mennessä ei ole tullut muutosverolippua, vero on maksettava alkuperäisen maksuunpanon mukaisesti. Mahdolliset liikamaksut hyvitetään automaattisesti seuraavilla verolipuilla.

Jos myynnin tapahtuessa ajoneuvolla on maksamatonta ajoneuvoveroa ja ajoneuvoverolipun eräpäivä on mennyt, ajoneuvo on käyttökiellossa. Erääntynyt vero tulee suorittaa täysimääräisenä, jonka jälkeen ajoneuvon käyttökielto päättyy.

Miksi ajoneuvoveron minimimäärä on 10 euroa?

Pienin maksuunpantava määrä verokaudelta on ajoneuvoverolain (1281/2003, 62 §) mukaan 10 euroa. Verokauden pituudella ei ole merkitystä. Jokainen maksaa ajoneuvoveroa vain omalta hallinta- tai omistajuusajaltaan, jolloin näitä 10 euron verolippuja saavat ainoastaan henkilöt, jotka omistavat auton verrattaen lyhyen aikaa tai myyvät sen aivan autokohtaisen verokautensa alussa.

Veron 10 euron vähimmäismäärä vastaa yleisessä verotusmenettelyssä noudatettua määrää. Tätä pienempää summaa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi maksuunpanna. Ei ole katsottu voitavan säätää, ettei veroa maksuunpantaisi lainkaan lyhyiltä omistusajoilta. Muutoin veroa olisi helppo kiertää siirtämällä autoa lyhyin väliajoin henkilöltä toiselle.

Lyhyen verokauden ongelman voi välttää seuraavin tavoin:

 • 10 euron suuruisen minimiveron voi välttää myymällä auton ennen verokauden alkamista.
 • Auton voi myydä samana päivänä eteenpäin tai poistaa sen rekisteristä samana päivänä, jona sen on ostanut.

Miten veroa maksetaan eräpäivän jälkeen?

Maksaessasi ajoneuvoveroa eräpäivän jälkeen suorituksessa tulee huomioida myös viivekorko, joka on aina vähintään 3 euroa.  Jos haluat maksaa ajoneuvoveroa erissä ja vero on jo erääntynyt, ei eräisyys muutu automaattisesti jos maksat eräisyysvalinta taulukon mukaan valitun erän summan. Suoritukseen tulee lisätä tällöin viivekoron osuus, jotta eräisyysvalinta onnistuu.

Jos olet jo saanut maksumuistutuksen, sinun tulee olla yhteydessä esim. Trafin veroneuvontaan, jotta eräisyys voidaan muuttaa.

Virheelliset maksut aiheuttavat ajoneuvolle käyttökiellon.

Erääntynyt ajoneuvovero lähtee ulosottajan perittäväksi automaattisesti, kun eräpäivästä on kulunut 90 päivää, eikä vero ole tullut kokonaisuudessaan maksetuksi.

Jos verosta on maksuunpantu viivekorkoa, suorituksesta kuittaantuu viivekoron osuus aina ensin maksetuksi ja loppu suorituksesta kohdistuu avoinna olevalle pääomalle (Veronkantolaki 15 §).