Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Kannattaako mennä autokouluun ennen vai jälkeen lainmuutoksen voimaantulon?

Ajokortin hankintaa suunnittelevan ja ajokorttia parhaillaan hankkivien kannattaa miettiä, milloin ajokortin haluaa saada ja suunnitella tarvittava harjoittelu ja opiskelu sen mukaan. Jos kuljettajantutkinnon suorittaa ennen 1.7.2018, mennään ”vanhan” lain mukaisine opetusvaatimuksineen.

Kuljettajantutkintoon 1.7.2018 jälkeen tultaessa on oltava suoritettuna uuden lain mukainen koulutus, joka B-luokassa on siis ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus 4 h + riskikoulutus 8 h + väh. 10 h ajo-opetusta. Riskikoulutus on oltava 1.7. jälkeen kokeisiin tullessa suoritettuna myös, vaikka kuljettajantutkinnon suorittaminen olisi aloitettu ennen 1.7. Jos B-korttiin tähtäävä opetus on aloitettu autokoulussa tai opetusluvalla ennen 1.7., tai kokelaalla on jo jonkin muun ajokorttiluokan ajo-oikeus olemassa vanhastaan, ei tarvitse suorittaa ensimmäisen ajokortin suorittajan 4h koulutusta. Uudistuksen jälkeen ajokortin suorittavilla ei enää jatkossa ole velvollisuutta tutkinnon jälkeiseen opetukseen, vaan kaikki valmiudet halutaan antaa uusille kuljettajille jo ennen itsenäistä rattiin pääsyä.

Siirtymävaiheessa niiden, joiden kuljettajantutkintoon meneminen on suunniteltu juuri lain voimaantulon jälkeiselle kahdelle kuukaudelle (heinä-elokuu), on mahdollisuus suorittaa syventävä vaihe jo ennen lain voimaantuloa (mutta vasta kun laki on vahvistettu) ja ennen kuljettajantutkintoa. Syventävän vaiheen todistus esitetään riskikoulutuksesta saatavan todistuksen sijaan tutkintoon tultaessa. Näin kuljettajantutkinnon suorittaminen ei viivästy lakimuutosten takia.

Riittääkö ajokortin saamiseen, että käyn kaiken pakollisen opetuksen?

Tarvittava opetuksen, itseopiskelun ja ajoharjoittelun määrä on yksilöllistä. Opetusta kannattaa ottaa ja harjoitella ajamista niin paljon, että ajokorttia suorittava oppilas ja opettaja molemmat kokevat osaamisvaatimusten täyttyvän.

Pitääkö meidän asentaa toinen jarrupoljin autoomme, kun vanhempani opettavat minua opetusluvalla?

Kyllä. Muutoskatsastusta ei tarvita 1.7.2018 jälkeen, mutta jarrupolkimen asennus kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi ja lisäksi varmistaa aina ennen liikenteeseen lähtemistä, että jarrupoljin on toimintakuntoinen.

Voinko mennä riskikoulutukseen milloin haluan opetusaikana?

B-luokassa pakollinen riskikoulutus pohjautuu ajokorttia suorittavalla jo olevaan teoriaosaamiseen ja ajotuntumaan, joten se kannattaa suorittaa vasta siinä vaiheessa, kun teoriakoe on hyväksytysti suoritettu ja ajaminen sujuu jo luontevasti. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on saatu päätökseen. 

Olen aloittanut B-luokan ajokortin suorittamisen autokoulussa ennen 1.7.2018 täytyykö minun käydä riskikoulutus?

Riskikoulutus on pakollinen kaikille henkilöauton ajokorttia suorittaville 1.7.2018 alkaen, vaikka kortin suorittaminen olisi aloitettu ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Riskikoulutus tulee olla suoritettuna ennen kuin pääset ajokokeeseen.

Voinko tehdä koko aloituskoulutuksen etäkoulutuksena? Voinko tehdä riskikoulutuksen etänä ja simulaattorilla?

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Etäopetusta säädellään ajokorttilailla, eikä teoriaopetuksen antamiseen etäyhteydellä ole estettä.

On ollut moottoripyörä kortti A1 2 vuotta haluaa nostaa A2 (tai A2->A) Riittääkö pelkkä ajokoe luokan korotukseen?

Kyllä. Ks. taulukko alla.

 

 

Nykytila

Pakollinen opetus 1.7. jälkeen

Suoritetaan ensimmäistä MP ajo-oikeutta ja hänellä ei ole aiempia ajo-oikeuksia

12 h teoriaa + 9 h ajoa + tutkinto

4h EAS-koulutusta + 5 h ajoa +tutkinto

Suoritetaan ensimmäistä MP ajo-oikeutta ja alla on B-ajo-oikeus

6h teoriaa + 6h ajoa +tutkinto

0h teoriaa ja 5h ajoa +tutkinto

Korotetaan 2v kokemuksella välittömästi ylempään luokkaan

2h teoriaa + 5h ajoa, ei tutkintoa

2h teoriaa + 5h ajoa + ei tutkintoa TAI 0 h opetusta + käsittely- ja ajokoe

Korotetaan välittömästi ylempään luokkaan alle 2v kokemuksella

2h teoriaa + 5h ajoa +tutkinto

0 h opetusta +tutkinto (teoria-, käsittely- ja ajokoe)

Vaikeutuuko kuljettajantutkinto 1.7.2018?

Kuljettajantutkintoa kehitetään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin muun muassa tekniikan, oppimistapojen ja arvioinnin osalta. Tutkinto säilyy perusrakenteeltaan samanlaisena kuin ennen uudistustakin, eli se sisältää teoriakokeen, ajokokeen ja luokasta riippuen myös käsittelykokeen. Kokeissa painotuksia on muutettu vastaamaan liikenteen tosiasiallisia käytännön riskejä ja vaadittavat osaamistasot on määritelty. Samaan aikaan tutkinnon uudistuksen kanssa ajokortin saamiseksi pakollisen opetuksen määriä on muutettu, joten voi olla, että vaadittavan taitotason saavuttamisen arviointi on aluksi vaikeampaa, mutta liikennealan ammattilaisilta on mahdollista myös hankkia yksilöllistä opetusta tai vaikkapa muutama ajotunti ajokorttia suorittavan taitotason arvioimiseksi yhdessä liikenneopettajan kanssa.

Voinko mennä teoriakokeeseen heti kun olen varma, että osaan opettavat asiat?

Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, jos kuljettajantutkinnon suorittamiseksi vaaditaan myös käsittelykoe tai ajokoe. Ikäpoikkeusluvan perusteella henkilöauton ajokorttia suorittavat voivat osallistua teoriakokeeseen kuitenkin vasta kun 17 vuoden ikävaatimus täyttyy.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa 1 vuoden, joten kannattaa ajoittaa teoriakokeeseen osallistuminen siten, että varmasti ehtii seuraavan vuoden kuluessa suorittaa (käsittely-) ja ajokokeen.

Mitä tarkoittaa riskien tunnistaminen teoria- ja ajokokeessa?

Riskienhallintaosaaminen on kuljettajan kykyä havaita vaaratekijöitä liikenteessä, tunnistaa niistä aiheutuvat liikenneriskit ja toimimalla oikein välttää vaaratilanteiden syntyminen tai niiden kehittyminen onnettomuuksiksi.

Pitääkö 1.7.2018 jälkeen suorittaa harjoittelu- ja syventävä vaihe.

Henkilöautokortin suorittamisen nykyisestä jaosta perus- sekä harjoittelu- ja syventävään vaiheeseen luovutaan ja 1.7.2018 jälkeen kaikki pakollinen koulutus on tullut saada ennen tutkintoon menemistä. Ajokortin 1.7.2018 jälkeen suorittavilla ei ole harjoittelu- ja syventävän vaiheen suoritusvelvollisuutta.

Jos kuljettajantutkinnon on suorittanut ennen 1.7.2018, mennään ”vanhan” lain mukaisine opetusvaatimuksineen, joihin sisältyy velvoite harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamisesta. Ne, joilla on ennen uuden lain voimaantuloa jo muodostunut harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistuksen toimittamisvelvoite, voivat lain voimaantulon jälkeen toimittaa tämän todistuksen (jos se on esim. käyty mutta vielä toimittamatta) tai riskikoulutustodistuksen ja kuitata sillä HSV-velvoitteen. Kun on suorittanut tutkinnon ennen lain voimaantuloa, on kaksi vuotta aikaa suorittaa joko riskikoulutus tai harjoittelu- ja syventävä vaihe. Syventävän vaiheen opetusta ei enää uuden lain voimaantulon jälkeen tarjota, eli käytännössä sen jälkeen on suoritettava riskikoulutus. Syventävän vaiheen ja riskikoulutuksen tuntimäärä on sama.

Jos tutkinto on suoritettu tai opetus aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa vaikuttaako miten se vaikuttaa HSV:n suorittamiseen?

HSV:n suorittamisen kannalta ratkaisevaa on tutkinnon suorittamispäivämäärä, ei opetuksen aloitusajankohta. Ennen 1.7.2018 tutkinnon suorittaneilla hsv-velvoite säilyy, kun taas heinäkuun alun jälkeen ajokortin suorittaneiden on pitänyt suorittaa riskikoulutus jo ennen ajokoetta, eikä heille synny hsv-velvoitetta.

 Jos olet suorittanut kuljettajantutkinnon ennen lakimuutoksen voimaantuloa, sinun on toimitettava Trafin palveluntuottaja Ajovarmaan todistus harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamisesta. Todistus on toimitettava kahden vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Jos et ole ehtinyt käydä vanhaa harjoittelu- ja syventävän vaiheen koulutusta ennen 1.7.2018, sinun on suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetuksen sijaan riskikoulutus, josta saadun todistuksen toimittamalla Ajovarmaan saat kuitattua harjoittelu- ja syventävän vaiheen suoritusvelvollisuuden.

Milloin joutuu uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvään koulutukseen? Jos saan kolme rikesakkoa uutena kuljettajana ensimmäisenä kahtena vuotena, joudunko rangaistuskoulutukseen?

Ajokielto, sakot/seuraamusmaksut ja rangaistuskoulutus.

Saako vaarin Audin muuttaa sellaiseksi, ettei se kulje kuin 40 km tunnissa? Voiko sitä ajaa mopokortilla 15 vuotiaana?

Rajoitettujen henkilöautojen sallimista koskeva lakihanke on valmisteltavana liikenne- ja viestintäministeriössä, ks. lisätietoja https://www.lvm.fi/lainsaadannon-valmistelu/-/mahti/asia/75070

Olen aloittanut autokoulussa ennen 1.7.2018 täytyykö minun käydä ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollinen koulutus?

Ei tarvitse. Jos kuljettajantutkinnon suorittaminen tai ajokorttiin tähtäävä kuljettajaopetus on aloitettu ennen 1.7.2018 taikka ajokorttia suorittavalla on jo jokin moottoriajoneuvon ajokortti, ei ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutusta (EAS-koulutus) tarvitse käydä.