Uutinen
 

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

29.12.2016 10.20

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.

Trafin määräyksellä on tarkoitus antaa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset VAK-direktiivin edellyttämällä tavalla (vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä (EU) 2016/2309).

Nykyinen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskeva Trafin määräys on tarkoitus kumota. Määräysmuutokset perustuvat pääosin kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen C liitteen vaarallisten aineiden kuljetusten RID-määräyksiin (RID 2017). Määräysluonnokseen on merkitty muutokset näkyviin (lukuun ottamatta taulukkoa A).

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. VAK-direktiivin mukaisesti direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava voimaan viimeistään 30.6.2017. Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 10.2.2017 mennessä.

Lausunnon voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/248802/03.04.02.00/2016 (Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä) ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Miina Grönlund, p. 029 534 5267, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi