Uutinen
 

Lausuntopyyntö ja kutsu esittelytilaisuuteen määräysluonnoksesta erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

21.2.2017 10.39

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa erikoiskuljetuksia ja erikoiskuljetusajoneuvoja koskevasta määräysluonnoksesta.

Määräyshanke liittyy liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta, jolla on tarkoitus kumota voimassa oleva erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (786/2012). Lisätietoja hallituksen esityksestä löytyy liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta https://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/66702.

Erikoiskuljetuksia ja erikoiskuljetusajoneuvoja koskevat tarkemmat määräykset annettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. Määräyksellä tarkennettaisiin tieliikennelaissa ja ajoneuvolassa erikoiskuljetuksille ja erikoiskuljetusajoneuvoille säädettyjä vaatimuksia ja osaltaan korvataan voimassa olevassa erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädettyä. 

Määräyksellä pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään sääntelyä sekä ottamaan huomioon erikoiskuljetusten kansainvälinen käytäntö. Määräyksellä uudistetaan erityisesti erikoiskuljetuksen merkitsemistä, erikoiskuljetusajoneuvoa, varoitusajoneuvoa, varoitustaulua sekä liikenteenohjausta koskevia säännöksiä. Tarkemmat perustelut määräyksen antamiselle ovat perustelumuistiossa.

Lausunnoissa pyydämme eri sidosryhmiä kiinnittämään huomiota erityisesti tiettyihin määräyksen kohtiin seuraavasti:

Erikoiskuljetusajoneuvojen valmistajia ja yrityksiä, jotka tekevät ajoneuvojen käyttötarkoituksen muutoksia pyydetään kiinnittämään huomiota kohdassa 3 erikoiskuljetusajoneuvon ja erikoiskuljetusyhdistelmän liikenteeseen hyväksymisen edellytyksiin:
- poikkeus valmistajan kilpeä koskevista vaatimuksista
- poikkeus vetoauton seisontajarrua koskevista vaatimuksista
- poikkeus erikoiskuljetusauton ja erikoiskuljetusperävaunun vetoauton ohjauslaitevaatimukseen
- vetävän ajoneuvon moottoritehon ja yhdistelmän massan suhde erikoiskuljetuksessa
- vetäville akselille kohdistuva massa erikoiskuljetuksessa
- kääntymisvaatimus kuormaamattomalle erikoiskuljetusajoneuvolle ja yhdistelmälle

Kuljetus- ja koneyritykset:
- kohdassa 4 erikoiskuljetuksen kuormaaminen
- kohdassa 5 kuorman merkintälaitteet ja merkitseminen

EKL-ohjaajat ja kuljetus- ja koneyritykset:
- kohdassa 5 valaisimien, heijastimien ja varoitustaulun vaatimukset
- kohdassa 6 varoitusauton ja EKL-auton vaatimukset, merkinnät ja värit
- kohdassa 7 erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaaminen ja varoitusautojen määrä erikoiskuljetuksessa
- kohdassa 9 erikoiskuljetukselle sallitut vapaat mitat
- kohdassa 10 erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytykset

Erikoiskuljetusluvan myöntäjät ja Liikennevirasto:
- kohdassa 9 ja 10 erikoiskuljetukselle sallitut vapaat mitat ja luvan myöntämisen edellytykset

Puolustusministeriö, pääesikunta ja puolustusvoimien logistiikkakeskus:
- kohdassa 5 valaisimien, heijastimien ja varoitustaulun vaatimukset
- kohdassa 6 varoitusauton ja EKL-auton vaatimukset, merkinnät ja värit

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 aikana samanaikaisesti voimassa olevan erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoavan lain voimaan tulon kanssa.

Määräyksestä järjestetään esittelytilaisuus Liikenteen turvallisuusviraston Auditoriossa osoitteessa Kumpulantie 11, Helsinki maanantaina 27.2.2017 klo 9-12. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään 23.2.2017 osoitteessa https://www.trafi.fi/erikoiskuljetusmaarays.
Yhden organisaation osallistujamäärää voidaan rajoittaa tarvittaessa tilaan mahtuvan henkilömäärän vuoksi. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä olevassa kutsussa.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää toimittamaan kirjalliset lausunnot määräysluonnoksesta viimeistään 31.3.2017. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/4592/03.04.03.00/2015 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Seppo Terävä, p. 029 5345 536, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
Lakimies Aino Still, p. 029 534 6066, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi