Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 11

20.3.2017 10.10

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 22/2017)
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2017)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (150/2017)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Neuvoston päätös (EU) 2017/443 Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138 sekä ehdotuksesta ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) muuttamiseksi tietoverkkoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevilla ohjeilla
  • Neuvoston päätös (EU) 2017/446 siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta
  • Siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehty pöytäkirja (2015)
  • EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 36/17/KOL Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen (yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna) ja sen täytäntöönpanosääntöjen tosiasiallisen noudattamisen puuttumisesta Kreikan ilmailuakatemian (HATA) myöntämien todistusten sekä niiden perusteella myönnettyjen 66 osan mukaisten lupakirjojen osalta [2017/457]

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -