Uutinen
 

OSD-vaatimusten soveltaminen pakolliseksi

14.11.2017 16.44

Euroopan komissio otti vuonna 2014 käyttöön uuden konseptin nimeltään Operational Suitability Data (OSD) eli käyttöönsoveltuvuustiedot. OSD-vaatimusten myötä ilma-alusten valmistajat velvoitettiin toimittamaan tietoja, joiden EASA katsoi olevan tärkeitä lentoturvallisuuden kannalta. OSD-tietojen soveltamisen siirtymäajat päättyvät 18.12.2017.

OSD-tiedot kattavat lentäjien ja matkustamomiehistön koulutuksen, huoltohenkilöstön ja simulaattoreiden hyväksynnän sekä perusminimivarusteluettelon (MMEL), joka riippuu koneen järjestelmistä. OSD–tiedot hyväksytään osana tyyppihyväksymisprosessia, samoin kuin ilma-aluksen käsikirja. Tyyppihyväksymistodistuksen haltija on myös OSD-tietojen omistaja, joten ilma-aluksen valmistajan tulee pitää OSD-tiedot ajan tasalla.

Lentotoiminnanharjoittajien ja koulutusorganisaatioiden tulee ottaa OSD-tiedot huomioon toiminnassaan, mikäli heidän käyttämälleen ilma-alukselle on julkaistu OSD. OSD-tiedot sisältävät sekä pakollisia (mandatory, M) että suositeltavia (non-mandatory, AMC) elementtejä. OSD sisältää erityisesti lentäjien koulutukseen liittyviäkohtia, mm. vähimmäisopetussuunnitelman tyyppikelpuutuskurssille ja eroavuuskoulutukseen sekä erityistä huomiota edellyttävät koulutusaiheet.

OSD-raporttien pakollisten aiheiden käyttöönotto - kuinka toimitaan?

1. Selvitä onko käyttämääsi ilma-alukseen julkaistu OSD-tietoja. Sen saat selville EASAn nettisivuille ladatuista tyyppikelpuutustaulukoista:

2. Tilaa OSD-tiedot ilma-aluksen valmistajalta. Valmistajien yhteystiedot löytyvät EASAn nettisivuilta.

3. Mikäli olet lentokouluttaja, sinun tulee varmistaa että OSD-tietojen
    sisältämät pakolliset (M) aiheet on sisällytetty tyyppikurssien koulutusohjelmiiin
    18.12.2017 mennessä.

    Mikäli olet lentotoiminnan harjoittaja, sinun tulee varmistaa, että mikäli
    OSD-tiedot sisältävät sellaisia pakollisia (M) aiheita, joita ohjaamo- ja
    matkustamomiehistön jäsenet eivät ole aiemmin käyneet läpi Part-ORO:n
    kohtien ORO.FC ja ORO.CC mukaisissa koulutuksissa, miehistö koulutetaan ko.
    aiheista viimeistään 18.12.2017.

OSD-raporttien soveltaminen jatkossa – pakolliset ja suositeltavat aiheet

OSD-tietojen vaatimukset täytyy huomioida jatkossa aina luotaessa ja päivitettäessä koulutusohjelmia. Sekä lentotoiminnan harjoittajien että lentokoulutusorganisaatioiden on kuvattava käsikirjoissaan kuinka he seuraavat uusien ja päivitettyjen OSD-tietojen julkaisuja. Käsikirjoissa on myös kuvattava kuinka nopeasti uudet tai muuttuneet OSD-tiedot otetaan käyttöön niiden julkaisun jälkeen. Tämä vaatimus koskee myös toimijoita, jotka käyttävät sellaisia ilma-aluksia, joihin on julkaistu OSD-tiedot, vaikka ilma-aluksen käyttämiseen vaadittaisiin tyyppikelpuutuksen sijaan luokkakelpuutus (ks. FCL.725.A sekä lisäys 9).

Lentotoiminta-asetus ja lentomiehistöasetus sisältävät menettelyt OSD-tietojen suositeltavien (AMC) aiheiden soveltamisen suhteen:

Lentotoiminnan harjoittajien on koulutusohjelmia laatiessaan harkittava suositeltavien aiheiden sisällyttämistä niihin. Mikäli toimija haluaa poiketa OSD-tietojen suositeltavista aiheista, sen on tehtävä viranomaiselle selvitys siitä, miten he ovat asiaa harkinneet (AMC1 ORO.FC.145(b) ja AMC1 ORO.CC.125(b) & ORO.CC.130(c)).

Lentokoulutusorganisaatioiden olisi noudatettava OSD-tietojen suositeltavia aiheita. Mikäli toimija haluaa poiketa OSD-tietojen suositeltavista aiheista, sen on esitettävä viranomaiselle ORA.GEN.120 mukainen AltMoC eli vaihtoehtoinen vaatimusten täyt-tämisen menetelmä (AMC2 ORA.ATO.125).

MEL-hyväksynnät

Lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava että heidän käyttämänsä minimivarus-teluettelo (MEL) pohjautuu viimeisimpään julkaistuun perusminimivarusteluetteloon (MMEL). Osa konevalmistajista on julkaissut OSD-tietojen yhteydessä uuden MMEL- version, jonka sisältämät mahdolliset muutokset pitää huomioida lentotoiminnanhar-joittajan MEL:ssä mahdollisimman pian, viimeistään 18.12.2017 tai kahden vuoden kuluttua OSD-tietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhempi. Tieto OSD-tietojen yhteydessä julkaistusta MMEL:sta löytyy ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksesta (TCDS) EASAn nettisivuilta.

OSD-tietojen käyttöönoton aikarajasta huolimatta lentotoiminnan harjoittajan on edelleen noudatettava kohdassa AMC1 ORO.MLR.105(c) kerrottua 90 päivän aikarajaa ko. asioiden ollessa kyseessä.


Määräyspohja

Lentomiehistöasetuksen (1178/2011) artikla 9a:

Tyyppikoulutus ja käyttöönsoveltuvuustiedot

1. Kun tämän asetuksen liitteissä viitataan asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti laadittuihin käyttöönsoveltuvuustietoihin eikä tällaisia tietoja ole saatavilla asianomaisesta ilma-alustyypistä, tyyppikurssille hakevan on noudatettava ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteissä vahvistettuja säännöksiä.

2. Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäis-vaatimusten hyväksymistä asianomaisen ilma-alustyypin käyttöönsoveltuvuustietoihin asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti, on sisällyttävä pakolliset koulutuksen osa-alueet viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluessa käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

Lentotoiminta-asetuksen (965/2012) artikla 9 a:

Ohjaamo- ja matkustamomiehistön koulutus

Lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava, että ne ohjaamo- ja matkustamomiehis-tön jäsenet, jotka jo toimivat näissä tehtävissä ja ovat suorittaneet liitteessä III olevan osaston FC ja osaston CC mukaisesti koulutuksen, johon ei sisältynyt asianomaisissa käyttöönsoveltuvuutta koskevissa tiedoissa vahvistettuja pakollisia osa-alueita, hankkivat kyseiset pakolliset osa-alueet kattavan koulutuksen viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluttua käyttöönsoveltuvuutta koskevien tietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi.

Lentotoiminta-asetuksen (965/2012) artikla 9:

Minimivarusteluettelot

Minimivarusteluettelojen, jotka lentotoiminnan harjoittajan valtio tai rekisteröintivaltio on hyväksynyt ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä, ja lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää niitä edelleen.

Tämän asetuksen tultua voimaan kaikki muutokset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitet-tuun minimivarusteluetteloon, jota koskeva perusminimivarusteluettelo on laadittu osana käyttöönsoveltuvuutta koskevia tietoja komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 ( 1 ) mukaisesti, on tehtävä tämän asetuksen liitteessä III olevassa 2 jaksossa olevan kohdan ORO.MLR.105 mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluttua käyttöönsoveltuvuutta koskevien tietojen hyväksymi-sestä sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhempi.

Muutokset sellaiseen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun minimivarusteluetteloon, jota koskevaa perusminimivarusteluetteloa ei ole laadittu osana käyttöönsoveltuvuutta koskevia tietoja, on tehtävä edelleen lentotoiminnan harjoittajan valtion tai rekisteröintivaltion hyväksymän sovellettavan perusminimivarusteluettelon mukaisesti.


Lisätietoja:
Lisätietoja voi kysyä suoraan omalta vastuutarkastajalta tai yleisemmissä asioissa helena.pietila (at) trafi.fi.