Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 27

9.7.2018 9.00

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (527/2018)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission asetus (EU) 2018/932, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävää testausta koskevista säännöksistä ja polttoainerajoittamatonta tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista
  • Komission direktiivi (EU) 2018/933, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY saksankielisen toisinnon oikaisemisesta
  • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/936, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4003
  • Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 1/2018, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2018, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen 1 muuttamisesta [2018/944]

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -