Tiedonluovutus vesikulkuneuvorekisteristä
 

 

Tietojen luovuttaminen vesikulkuneuvorekisteristä

Yleiset periaatteet

Trafin ylläpitämä vesikulkuneuvorekisteri on lähtökohtaisesti julkinen. Rekisteritietojen julkisuutta säätelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä henkilötietolaki (523/1999). Tietojen julkisuutta rajoittaa kuitenkin laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014), joka on erityislaki. Vesikulkuneuvorekisterin sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä eli Trafi. Tietoja vesikulkuneuvorekisteristä voidaan luovuttaa yksityisten henkilöiden, viranomaisten sekä yritysten tarpeisiin.

Julkisten tietojen yksittäisluovutus

Jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada tietoja vesikulkuneuvon rekisteritunnuksen perusteella vesikulkuneuvosta ja vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan nimestä sekä osoite- ja muista yhteystiedoista sekä katsastustiedosta. Koetunnuksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja elinkeinonharjoittajasta ja sen osoite- ja muista yhteystiedoista sekä yritys- ja yhteisötunnuksesta. Vesikulkuneuvon rekisteritunnuksen perusteella yksittäin luovutettavia tietoja luovutetaan Trafin sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen asiointi ei edellytä tunnistautumista. Yksittäin luovutettavien tietojen luovuttamisesta peritään Trafin hinnaston mukainen maksu. Koetunnuksen perusteella yksittäin luovutettavia tietoja luovutetaan venerekisterineuvonnasta, puh. 029 534 5160.

Muu tietojen luovutus

Vesikulkuneuvorekisteristä voidaan luovuttaa yrityksille ja muille  yhteisöille osoite- ja muita yhteystietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa asiakasrekisterin yhteystietojen ja vesikulkuneuvon tietojen saattamiseen ajantasalle.

Yrityksille ja muille yhteisöille tietoja voidaan luovuttaa myös vesikulkuneuvon rahoitus- ja vakuutustoimintaan, katsastustoimintaan sekä vesikulkuneuvoon liittyvään kiellon, määräyksen tai vaaran tiedottamiseen tai muuhun näihin rinnastettavaan toimintaan.

Yrityksen ja muun yhteisön toiminta, johon tietoja luovutetaan, tulee liittyä vesiliikenteen turvallisuuteen, vesikulkuneuvoihin, vesikulkuneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Edellä todettu huomioiden, tietoja vesikulkuneuvorekisteristä voidaan luovuttaa esimerkiksi veneiden myyntiä harjoittavan yrityksen suoramarkkinoinnin toteuttamiseen. Edelleen tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi veneiden myyntiä harjoittavan yrityksen asiakasrekisterin tietojen saattamiseen ajantasalle.

Muiden kuin yksittäisluovutuksena luovutettavien tietojen luovuttaminen edellyttää Trafin myöntämää tietojen luovutuslupaa. Yritykset ja muut yhteisöt osoittavat tiedonluovutushakemukset Trafille yrityssuomi.fi-verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella. Hakemuksessa on esitettävä muun muassa luovutettavaksi pyydettyjen tietojen käyttötarkoitus.

Vesikulkuneuvorekisteristä luovutetaan tietoja lisäksi viranomaisille viranomaistehtävien suorittamista varten sekä yrityksille lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Julkisesti saatavilla olevat tilastotiedot

Trafi tuottaa vesikulkuneuvorekisterin tietoihin perustuen tilastoja, jotka ovat avoimesti hyödynnettävissä Trafin verkkosivuilla www.trafi.fi. Trafin vesikulkuneuvorekisterin tilastotuotannon tarkoitus on kuvata vesikulkuneuvorekisterin tietosisältöä sekä rekisteröintitapahtumia tilastollisesti. Avoimesti hyödynnettäviä tilastoja tuotetaan muun muassa vesikulkuneuvorekisterin ensirekisteröintitapahtumista.

Tietojenluovutuskiellot

Luonnollinen henkilö voi halutessaan rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen luovutusta. Näitä rajoituksia kutsutaan niin sanotuiksi tietojenluovutuskielloiksi, ja niitä ovat osoitteenluovutuskielto ja markkinointikielto.

Yritykset ja yhteisöt eivät voi rajoittaa tietojensa luovuttamista vesikulkuneuvorekisteristä.

Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto

Osoitteenluovutuskielto estää osoite- ja muiden yhteystietojen, ei kuitenkaan nimitietojen, luovuttamisen muuhun kuin viranomaiselle tai lakisääteisen tehtävän suorittamista varten.

Markkinointikielto estää puolestaan tietojen luovuttamisen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto ovat henkilökohtaisia ja ne voidaan tehdä lomakkeella tai soittamalla Trafin asiakaspalveluun, puh. 029 534 5100 (ma–pe klo 8.00–16.15). Kiellot liitetään henkilötietoihin eikä niitä tarvitse uusia, vaikka henkilön vesikulkuneuvojen rekisteritiedoissa tapahtuisikin muutoksia. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voidaan peruuttaa vain henkilön erillisestä pyynnöstä (lomake).

Turvakielto

Henkilö, jolla on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voi hakea turvakieltoa maistraatin ylläpitämään väestötietojärjestelmään (VTJ). Väestötietojärjestelmään tallennettu turvakielto siirtyy automaattisesti myös Trafin ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin ja se laajenee kattamaan myös henkilön nimen. Vesikulkuneuvorekisteriin ei voi hakea erikseen turvakieltoa. Henkilön, jolle on vesikulkuneuvorekisteriin merkitty turvakielto, tietoja ei luovuteta muille kuin viranomaisille, sopimusrekisteröijälle ja vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksen valmistajalle.

 
 

 

Sivu päivitetty 06.09.2017