Ilma-alukset
 

Ilma-aluksen lentokelpoisuus

Ilmailulain 23 §:n mukaan ilma-aluksen omistaja on vastuussa siitä, että ilma-alus on lentokelpoinen aina, kun sitä käytetään ilmailuun. Jos ilma-alusrekisteriin on merkitty ilma-aluksen käyttäjäksi joku muu kuin omistaja, vastuu lentokelpoisuudesta siirtyy rekisteriin merkitylle käyttäjälle.

Ilma-aluksen katsotaan olevan lentokelpoinen, jos se on suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu siten, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun, sekä se on ominaisuuksiltaan muutoinkin turvalliseen ilmailuun sopiva.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) valvoo nykyään Euroopan unionin jäsenmaiden rekisterissä olevien ilma-alusten lentoturvallisuutta lukuun ottamatta asetuksen (EY) 216/2008 liitteen II mukaisia kansallisia ilma-aluksia ja valtion ilma-aluksia. EASA antaa tarkempia määräyksiä vastuulleen kuuluvien ilma-alusten ja niiden laitteiden ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista sekä jatkuvasta lentokelpoisuudesta samoin kuin hyväksyntää varten vaadittavien tarkastusten ja kokeiden sisällöstä ja muusta järjestelystä.

Kansallinen viranomainen, Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, antaa lentoturvallisuuden riittävän tason varmistamiseksi tarkempia määräyksiä liite II:n mukaisten ilma-alusten (mm. ultrakevyiden, "vanhojen" ja harrasterakenteisten ilma-alusten, vanhojen sotilasilma-alusten) ja valtion ilma-alusten ja niiden laitteiden ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista sekä jatkuvasta lentokelpoisuudesta samoin kuin hyväksyntää varten vaadittavien tarkastusten ja kokeiden sisällöstä ja muusta järjestelystä ilmailumääräyksillään. Nämä määräykset julkaistaan ilmailuviranomaisen AIR-sarjassa.

EASA:n vastuulla olevia ilma-aluksia koskevia lentokelpoisuusmääräyksiä julkaisee EASA, kun kyseessä on ilma-aluksen suunnittelun turvallisuus. EASA julkaisee "Emergency Conformity Information" -nimisiä tiedotteita niissä tapauksissa, joissa lentoturvallisuus on vaarantunut huollossa ja valmistuksessa ilmenneen puutteen tai virheen seurauksena, mutta tilanteen korjaaminen ei edellytä suunnitteluhyväksyntää. Tällaisessa tapauksessa Trafi voi harkintansa mukaan julkaista suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen.

Suomalainen lentokelpoisuusmääräys voidaan myös julkaista ilma-aluksille, jotka eivät ole EASA:n vastuulla (asetuksen (EY) 216/2008 liitteen II ilma-alukset ja urheilulaskuvarjot), suunnitteluvaltion julkaiseman lentokelpoisuusmääräyksen tai Suomessa saatujen kokemusten perusteella.

Tyyppihyväksyttyjen ilma-alusten omistajien, käyttäjien ja haltijoiden on EASA:n pääjohtajan päätöksellä noudatettava EASA:n tai ilma-aluksen suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksiä, jollei toisin päätetä. Trafi ei enää julkaise suomalaisia lentokelpoisuustiedotteita EASA:n tai muiden suunnitteluvaltioiden lentokelpoisuusmääräyksistä vuoden 2015 jälkeen, vaan ilma-alusten omistajien on seurattava niiden julkaisuja suoraan.

Suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset julkaistaan Trafin verkkosivuilla.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 31.03.2016